Skolesaken i Flakstad: Samarbeidsklima med respekt for hverandre gir best resultat

Trond Kroken, Flakstad senterparti.

Trond Kroken, Flakstad senterparti. Foto:

Av
DEL

MeningerI kommunestyremøtet i Flakstad 11.juni i år påstod ordfører Hans Fredrik Sørdal gjentatte ganger at vedtaket om oppnevning av styringsgruppe for nye Ramberg skole var ulovlig, og at han ville be om lovlighetskontroll.

Senterpartiet og Niilo Nissinen (uavhengig) kan ikke se at dette er blitt gjort. Det oppfatter vi som at Sørdal innser at det ikke er grunnlag for å be om lovlighetskontroll, og at han har besinnet seg.

I kommunestyremøtet 6.august ble det vedtatt mandat til overnevnte styringsgruppe.

Vi registrerer nå at ordfører Sørdal har gått ut i media, der han også omtaler vedtaket av mandat til styringsgruppen for nye Ramberg skole som ulovlig.

Senterpartiet og Niilo Nissinen påpeker at det ikke er ulovlig å vedta mandat for styringsgruppa, men vi sa under behandlingen av saken i kommunestyremøtet at Niilo Nissinen vil kunne bli inhabil i Kontrollutvalget.

Senterpartiet er opptatt av at saker behandles riktig og har derfor gjennom hele perioden påpekt viktigheten av forsvarlig saksbehandling. Niilo Nissinen ønsket å trekke seg fra kontrollutvalget og ba derfor ordfører om at det ble behandlet under kommunestyremøte.

Ordfører Sørdal nektet dette, sitat: «Det blir ikke gjort i dette møtet…, jeg kan ikke se at det er formålstjenlig».

I Kommuneloven står følgende om kontrollutvalget; «Kommunestyret (…) kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer». Vi mener derfor at ordfører i stor grad har bidratt til den situasjon vi står i i dag.

Dersom ordfører mener det er riktig vei å gå kan han be om lovlighetskontroll av vedtaket. Det vil da bli behandlet i kommunestyret 3. september. I samme møte vil søknad fra Niilo Nissinen om å gå ut av kontrollutvalget bli behandlet. Saken vil da med all sannsynlighet være løst og ei videre oppfølging av lovlighetskontroll vil være overflødig.

Senterpartiet og Niilo Nissinen ber ordfører også denne gang besinne seg og vurdere hvilke videre tiltak som vil gagne Flakstad kommune best. Vi ser at ordfører og hans sammenslutning ikke trives i mindretall og heller ikke ønsker framdrift i utbygging av ny skole slik vedtaket er nå.

Men vedtaket er fattet og ordfører bør arbeide lojalt for å følge vedtaket, og for å rette opp de eventuelle feil som kommunestyret og han selv har bidratt til å gjøre. Den retorikken ordfører har valgt å bruke om saken bidrar kun til negativt omdømme for kommunen. Ordfører kunne valgt å lytte til flertallet, og med velvilje hadde saken vært løst i møtet.

Det er gjort et vedtak i kommunestyret som har gitt styringsgruppa mandat til å jobbe videre med utbygging av ny skole på Ramberg. Inntil annet er bestemt gjelder vedtaket, og vi forholder oss til det. Så får vi rette opp de eventuelle feil som er gjort i neste møte. Det første styringsgruppa må ta fatt på er å få administrasjon til å starte arbeidet med få ansatt en prosjektleder, noe som ble vedtatt for fire måneder siden. Så må plassering av skolen bestemmes og byggetrinnene eventuelt justeres.

Artikkeltags