Lofot-Tidende skriver denne uka om hvordan fortvilte foresatte ved Opdøl montessoriskole har vendt seg til Vestvågøy kommune for hjelp. Bekymringene fra de foresatte det gjelder, handler om hvordan elever – ifølge disse foresatte – er blitt tatt fysisk tak i ved skolen. Detaljene har avisa ikke kommet inn på i denne omgang.

I etterkant har avisa fått høre kritikk, blant annet fra andre foresatte, for hvordan vi har valgt å gå inn i saken. Kritikken kan oppsummeres med at vi lar små glimt av bekymringene komme fram uforløste. Ved at deler av bildet blir hengende i lufta, framstilles hele skolen i et negativt lys. Dette bildet av skolen kan være urettmessig, viser kritikerne til, og Lofot-Tidende burde ha mer å gå på før vi publiserer en slik sak.

Siden dette dreier seg om en fortsatt pågående dekning, vil vi ikke i denne omgang svare ut i detalj. Avisa har et særlig ansvar for å verne om våre kilder, og må forbeholde oss retten til å holde arbeidsprosessen innenfor lukkede dører.

Det vi kan svare for, er hvordan vi forstår vår plikt til å rapportere. Idet vi finner offentlige opplysninger av den art som i denne saken framkom av Vestvågøy kommunes postliste, anser vi det som vår plikt å følge disse opp. En sak om påståtte kroppskrenkelser ved en av våre skoler, kan vi nettopp ikke la henge i lufta uten å gi anledning til tilsvar, samt naturligvis undersøke ytterligere.

Her har ikke avisa annen agenda enn å forfølge sakens fakta. Vi forhåndsdømmer ikke noen av partene, og gjør vårt beste for å åpne for sakens nyanser. Vi er for eksempel bevisste på at det i begrepet kroppskrenkelser kan ligge forhold av ganske ulik alvorlighetsgrad. Vi søker verken å overdramatisere eller bagatellisere de opplysninger vi sitter på. Og vi tenker inngående over hvor langt vi kan gå i framstillingen uten at enkeltpersoner – det være seg barn eller voksne – vil lide utilbørlig overlast på grunn av oppmerksomheten.

Fra sak til sak som avisa skriver, vil det kritiske perspektivet skifte. Der avisas kritiske søkelys den ene gangen kan stikke vondt for én aktør – det være seg offentlige eller private instanser – så kan det i neste omgang være at avisa kommer den samme aktøren til unnsetning med oppklarende fakta. Vi stiller ikke med fordommer om hvem som fortjener kritikk fra sak til sak.

Lofot-Tidende har ved tidligere anledninger skrevet positivt om Opdøl montessoriskole, et langt på vei innbyggerdrevet initiativ som tilbyr Vestvågøy et desentralisert skoletilbud. Dette kan imidlertid ikke forhindre oss fra å ta tak i den omtalte saken idet den melder seg for oss.

Ei lokalavis som Lofot-Tidende bruker mye av vår tid på å spre godt humør. Men vi ville ikke være verdt lønningsposene dersom vi ikke også tok vårt kritiske ansvar på alvor, om enn det nødvendigvis vil medføre ubehag – for ulike aktører i ulike saker – mens relevante fakta bringes til torgs.