Vestvågøy FRP (VVKFRP) har et overordnet mål å gjøre det bedre for folk flest i Vestvågøy, sikre gode velferdstjenester, skoletilbud, oppvekstsvilkår, redusere veksten kraftig hva gjelder gebyrer til husholdning og foretak, og legge reelt til rette for å ta hele øya i bruk.

De fleste partiene vil overordnet være enig med oss, men i praktisk politikk er det et hav i mellom.

I VVKFRP diskuterer vi saker som angår Vestvågøy. Stort sett kommer vi frem til holdninger som våre representanter i kommunestyret kan slutte seg til, men, til forskjell fra AP/SP, om en representant, argumenter og kommer til en annen konklusjon enn flertallet i gruppen, så har vi ingen partipisk. Vi stemmer etter egen overbevisning, vi er tross alt personlig valgt. Det er ikke mulig i partiprogrammet å ta stilling til alle saker som presenteres i kommunestyreperioden, derfor denne åpenheten.

Vi har respekt for det religiøse mangfoldet, så vel som de ikke troende. Vi setter åpenhet og ærlighet høyt i vår tilnærming til sakene, og vi krever at de samme prinsipper skal gjelde også i kommunens saksbehandling. Alle forstår at en ikke skal fremme beviste usannheter, men det er like viktig å ikke holde relevant informasjon tilbake. I flere kommunale utredninger er dette en utfordring.

Vi nærer allikevel et felles prosjekt om å gjøre VVK bedre. Vi har tro på mangfoldet og ikke ensretting.

Vårt menneskesyn står ikke tilbake for noen. Vi tør f.eks å stille spørsmål med konsekvensene det kan ha for Vestvågøy kommune å ta i mot så og så mange asylsøkere. Vi er ikke prinsipielt mot, men ønsker å vite.

Vi er ikke mot innvandring. Vi ser på innvandring som en viktig og nødvendig ressurs for det norske samfunn, en del av et mangfold. Det innebærer at vi også fokuserer på god integrering, på en måte som gjør at vi unngår «svenske» tilstander. Et utsagn fra etterkrigstidens retorikk viser dette med få ord;» Krev din rett, gjør din plikt».

Noen viktige kommunalpolitiske saker vi engasjerer oss sterkt i, og som vi føler vi får god respons i befolkningen på, men til nå har vi alt for lite politisk gjennomslag:

Vi ser i mange saker som kommer til forvaltningsutvalget, at administrasjonen innstiller på avslag, Ofte henges avslaget på at «fordelen av tiltaket må være klart større enn ulempen». Et lite presist utsagn fra plan- og bygningsloven, som behandles deretter. Det er ikke mulig å se en konsekvent linje i administrasjonens innstilling og posisjonens vedtak. Det handler om skjønn og vilkårlighet. Slik kan vi ikke ha det!

Vi er minst like opptatt av miljø- og jordvern som de fleste andre partier, men vi undres over at kommunal saksbehandling ikke skiller mellom reelt jordvern og det å tillate hus- eller fritidshus på uproduktiv mark, selv om de er «omringet» av dyrkbar mark, som hundrevis av hus og fritidshus allerede er, som følge av at vi er en stor jordbrukskommune. Det at f. eks landbrukseiendom også kan gi rom for utleiehytter styrker driftsgrunnlaget for jordbruket, og bør i stor grad tillates, men avslås nå.

Kommunestyret med stort flertall, men mot blant annet våre stemmer, har bestemt å legge ned institusjonsplassene på sykehjemmet og Lekneshagen, vedtak i juni 2022. Å møte eldrebølgen og ditto fremskrevet betydelig økning av personer som får demens, med å legge ned sårt tiltrengte institusjonsplasser, er håpløst. Det det uomtvistelig er behov for, er å bygge opp kapasitet på heldøgns omsorgsboliger, styrke hjemmetjenesten og rehabiliteringsteam osv, før man engang tenker på å legge ned, eller omklassifisere, godt fungerende tilbud.

Dette er på linje med posisjonens + andre sitt vedtak om bemanningsreduksjon vedtatt sommeren 2020. Prosessen skapte stor uro i organisasjonen, og fikk til alt overmål ingen praktisk effekt.

Rådmannssaken «pensjonistsak», avslørt i hovedsak av oss, gjorde at rådmannen kunne heve full lønn og pensjon samtidig. En lovstridig handling, som gjorde at avtalen måtte opphøre, men rådmannen fikk beholde, utrolig nok, både lønn og pensjon i 1 ¾ år. Hvilken politisk ledelse kan bidra til slikt?

Så sent som i siste formannskapsmøte trakk k. dir på nytt frem «behovet» for ny skolestruktur. VVKFRP er garantisten for at det ikke skjer.

Service fra kommunens saksbehandling i byggesaker må forbedres betydelig, HR-avdelingens behandling av ansatte i utfordrende oppgaver like så.

Planverket for vann & avløp er ute av kontroll, om vi ikke nå tar styring vil årsavgiften nærme seg kr 30.000,-/husstand og ditto kost for industrien inne 2-3 år + eiendomsskatt.

Vi trenger nye engasjerte politikere for å gjøre en reell forandring, og kanskje realistisk sett bekle 8-10 representanter i kommunestyret. Meld deg på!