Medlemsmøte i Vestvågøy Arbeiderparti er informert om endringene i utdanningstilbudet og vil utrykke stor bekymring over Nordland Fylkeskommunes planer om å igangsette bare en klasse på VG1 Elektro og datateknologi ved Vest-Lofoten videregående skole fra skoleåret 2022.

Ved søknadsfristens utløp er det 23 elever med ungdomsrett som har VG1 Elektro og datateknologi som sitt første valg. Velger man å bare starte opp bare en klasse så vil det være mange motiverte elever som ikke får startet på en utdanning de ønsker og som næringslivet i Lofoten etterspør.

26 elever har gjennomført VG2 Elenergi og ekom i skoleåret 21/2022 og av disse er det 23 elever som har søkt læreplass og slik det ser ut nå vil de aller fleste få tilbud om en læreplass i Lofoten.

8 bedrifter i Lofoten har tegnet 30 læreplassgarantier innen elektrofagene (elektrikerfaget, kulde- og varmepumpemontør, telekommunikasjonsmontør og automasjon). Dette er en dimensjonering som bedriftene finner de må gjøre for å sikre rekrutteringen av nye fagarbeidere i årene fremover.

Vi oppfatter at lærlingeplassgaranti er en gjensidig avtale mellom skoleeier (NFK) og de representative bedrifter, og i denne sammenhengen må skoleeier strekke seg langt for å sikre tilgangen på kvalifiserte lærlinger fra regionen.

Vi erfarer at bedriftene legger, sammen med TENK Lofoten, store resurser i arbeidet med rekruttering inn mot elever i 9. – 10. klasse og tilrettelegging for elever i videregående skole i faget: yrkesfaglig fordypning.

Bedriftene har også gått sammen om å stifte et selskap, lokalisert til Leknes, som skal opprette en prøvestasjon for elektrofagene. Stasjonen er også tenkt brukt til undervisning i forbindelse med restteorien som lærlingene må gjennomføre før eksamen og fagprøven.

Elektrobransjen i Lofoten har signalisert at de gjerne vil komme i dialog med Nordland Fylkeskommune og Vest-Lofoten videregående skole med sikte på å finne en løsning for at alle eleven som har Elektro og datateknologi som sitt førstevalg kan starte på sin planlagte undervisning fra skoleåret 2022/2023.

Vestvågøy Arbeiderparti ber om at det gjøres en ny vurdering av utdanningsavdelingens beslutning.

Leknes 9. juni 2022

Les også

Stian Pedersen (30) vil framsnakke en som kommer på arbeid for å spre glede å latter blant sine kollegaer.