Gå til sidens hovedinnhold

- Uryddig involvering i kommunestyremøte i Moskenes 8. desember

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ble etter innlegg i kommunestyremøte i Moskenes 8. desember konfrontert med at ordføreren ble oppfattet å orientere om, eller konstruere en konflikt mellom oss, De uavhengige, og lokale arbeidstakerorganisasjoner.

Ordførerens moraliserende råd før og etter innlegget bidro til å forsterke inntrykket, og mitt budskap ble dermed ikke tilstrekkelig oppfattet. Jeg ser derfor behov for å gjengi noen hovedpoenger slik at oppfatninger blir forankret i våre fakta.

I september fattet kommunestyret to kontroversielle vedtak som vi, De uavhengige, utfordret ved interpellasjoner og innlegg i lokale aviser. Saken fikk nasjonal oppmerksomhet, og vi oppnådde støtte for vårt syn fra flere hold.

Lokale tillitsvalgte sendte via ordfører to brev til oss og ba om forklaring på deler av ordlyden i avisinnlegget. Brevene ble besvart, samtidig som vi uttrykte støtte til deres innsats, og oppfattet å ha sammenfallende interesser.

Svaret fra organisasjonene overrasket oss da de hevdet å ikke ville assosieres med vårt arbeide, og underforstått dermed støtter et vedtak som svekker de organisertes vern. Vi oppfattet dette merkelig, spesielt sett i lys av at et vedtak i vår favør ville gjenvunnet de organiserte, og innbyggernes tapte rettigheter.

I kommunestyremøte 8. desember ble de omstridte vedtakene opphevet, og vår innsats ble dermed til gunst overfor tillitsvalgte, medlemsmassen og innbyggerne i Moskenes.

Under referatsaker viste ordføreren til brev fra tillitsvalgte med følgende ordlyd:
«Brev ang. de uavhengige:
Organisasjonene i Moskenes vil med dette brev til ordføreren si at vi mener denne typen utveksling av brev med uttalelser fra kommunestyremedlemmer til fagorganisasjonene i kommunen er uheldig for samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, og ber derfor om at dette kan bli tatt opp i kommunestyret.
Denne type utspill bør unngås i fremtiden».

Vårt budskap i kommunestyremøtet var å påpeke at organisasjonene ved flere anledninger har sendt oss brev med spørsmål om vårt engasjement knyttet til sakene i det ekstraordinære kommunestyremøtet.

Vi har etter beste evne forsøkt å gi svar på spørsmål organisasjonene har stilt, og finner det derfor absurd at organisasjonene i neste omgang ber seg frabedt våre svar gjennom brevutveksling.

Vi har respekt for arbeidstakerorganisasjonenes viktig arbeide, og mener forståelse oppstår der ulike meninger kommer til uttrykk. Vi har likevel vi store vansker med å forstå organisasjonenes utspill i denne sammenhengen.

Ordførerens uryddige involvering har ført til at organiserte og innbyggere oppfatter en konflikt de ber oss svare for.

Vi har på ingen måte erfart at det er noen pågående konflikt, og mener derfor at ordførerens instruerende og moraliserende råd i kommunestyremøtet var grunnløs og uten relevans.

Kommentarer til denne saken