(Avisa Nordland)

Nordland fylke er det tredje største fylket i landet. Med et areal på 38 500 kvadratkilometer er det litt mindre enn Danmark. Det er delt inn i fem regioner, 41 kommuner og har 241 235 innbyggere. Polarsirkelen går midt på. Fra sør til nord er det ca. 50 mil i luftlinje og veistrekning på vel 80 mil. Nordland har en langstrakt, forreven og lang kystlinje, med store øyområder ut mot Atlanteren som Lofoten, og bratte fjell og dype fjorder. Det er bosetning over alt.

Framkommeligheten i Nordland fylke er ofte dårlig på grunn av lange avstander, klimatiske risikoforhold, ekstreme værforhold og dype fjorder som stenger mellom deler av fylket og forlenger reiseveien. Dette har stor betydning, særlig ved akutt sykdom.

Fram til 2002 har ni akuttsykehus betjent befolkningen i dette utstrakte området; tre på Helgeland; Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen, fire i midtre del- Nordlandssykehusene; Lofoten, Bodø, Vesterålen, Stokmarknes, og to i Hålogaland; Narvik og Harstad.

Avstand mellom sykehus i Nordland er stor og utgjør en ekstrem lang reisetid ved dårlige værforhold, særlig vinterstid. Avstander mellom sykehus i Oslo og Viken er oftest mindre enn tre mil og 15 minutters kjøretid, mens for eksempel avstanden mellom sykehusene Harstad og Narvik og nærmeste andre sykehus (Bodø, Tromsø) er 10–40 mil og 2–6 timers kjøretid. Fra Harstad til Narvik er det 10 mil og en og en halv times kjøring, til universitetssykehuset (UNN HF) i Tromsø er det 30 mil og fem og en halv time og til Bodø 31 mil og 5–6 timer.

Ni somatiske sykehus ble tre helseforetak i 2002.

Helseforetaksmodellen innført i 2002 førte til at de ni sykehusene i Nordland fylke ble til tre helseforetak; Helgelandsykehuset HF, Nordlandsykehuset HF og Hålogalandsykehuset HF (Tabell).

Tabell 1: Antall somatiske senger er for hele fylket redusert fra 690 i 2002 til 547 i 2012; 23 % reduksjon. Tall fra SSB.

Hver fjerde somatiske sykehusseng i Nordland forsvant i løpet av 10 år

Etableringen av helseforetak i 2002 medførte fjerning av nesten hver fjerde somatiske sykehusseng; fra 690 i 2002 til 547 i 2012; 23 % reduksjon (tabell 1). De 547 sykehussengene i 2012, utgjorde 2,3 senger per 1000 innbyggere mens det egentlige behovet var 858 senger beregnet etter 3,6 senger per 1000 innbyggere (238 320 innbyggere). OECD 2020 beregner i gjennomsnitt 3,6 senger per 1000 innbyggere i Norge, mens gjennomsnittet for 36 OECD-land ligger på 4,7 senger per 1000 innbyggere (OECD 2020).

I dag vil Nordland ha behov for nærmere 870 somatiske sykehussenger (3,6/1000 og 241 235 innbyggere).

HF-modellen fjerner sykehusstrukturen, legger ned døgnsenger og får mer makt

Eksempler på dette er helseforetaket Hålogalandsykehuset HF med Harstad og Narvik sykehus som eksisterte bare fra 2002 til 2006. Fra 2007 ble de uten videre inkludert i UNN HF. Harstad ligger i Sør-Troms, men tar også pasienter fra nordvest- Nordland; en befolkning på 40 000 mens Narvik ligger i nordre del av Nordland og tar pasienter fra nordlige deler av Nordland og Sør-Troms – 28 000 innbyggere.

Harstad og Narvik ble betydelig reduserte sykehus etter innføring av HF-modellen i 2002. I perioden 2002 til 2012 mistet Harstad 58 somatiske senger; en reduksjon på 40,3 % og Narvik mistet 19 senger med 26 % reduksjon (se tabell). Ut fra befolkningsgrunnlaget i dag har Harstad sykehus behov for 120–144 somatiske senger (befolkning 40 000 og 3-3,6 senger/1000 pasienter) og Narvik har behov for 85–101 senger (befolkning 28 000 og 3-3,6 senger/1000 pasienter).

Etter 2012 er aktivitetstall for Harstad og Narvik slått sammen med UNN HF og ikke tilgjengelige. På dette viset mistes oversikten og innsyn i viktige deler av lokale utfordringer og aktiviteter i helsevesenet. Helse Nord RHF blir dermed fri til å omorganisere, nedbygge og dele opp all vanlig akuttsykehus-sykehusstruktur – her som ellers i landet!

Nytt Narvik sykehus planlegger sykehuspasienter utenfor sykehus

Nytt Narvik sykehus planlegges med 44 normalsenger somatikk som er en halvering av behovet for befolkningen (Sykehusbygg 13.12.18). Antall liggedøgn reduseres med 13 %. Pasientene skal overføres pasienthotell, dagopphold og redusert liggetid. Resten overføres til kommunenes hodepine via samhandlingsreformen. «Sykehusbygg framskriver med redusert sengebehov i sykehus -og det hersker usikkerhet rundt slike framskrivninger» (Storvik, Dagens Medisin 24.9.2018).

Konklusjon

Pandemiens underveis-erfaring fra Legeforeningen er «Vi må slutte å bygge for små sykehus og beredskapskompetanse må inn i planlegging av nye sykehus» – og sykehusene må rustes for å takle kriser. Å erstatte sykehus med helseforetak som uten innsyn skalter og valter med pasienter, personell og samfunnsutvikling rundt om i landet er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra regjering og storting. I fylker som Nordland blir det ekstra tydelig på grunn av ekstremt store avstander til sykehus som nå er i ferd med å legges ned.