Solberg (Ap) holdt innlegg om overturisme for ministeren: «Lofoten har voksesmerter»

Remi Solberg (Ap), ordfører i Vestvågøy og politisk leder av Lofotrådet.

Remi Solberg (Ap), ordfører i Vestvågøy og politisk leder av Lofotrådet. Foto:

«Nyttig møte i Næringsdepartementet. Næringsministeren ville dessverre ikke love innføring av besøksbidrag resten av regjeringsperioden... Uansett vil Lofoten ta en sentral rolle i reiselivsstrategien som Innovasjon Norge nå setter nå i gang med»

DEL

Dette skriver ordfører i Vestvågøy og politisk leder av Lofotrådet Remi Solberg (Ap) på facebook etter sitt innlegg til møtet med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen torsdag.

Her kan du lese innlegget i sin helhet:

«Jeg er Lofotrådets leder og her som representant for Lofotens seks kommuner. Vi står samlet som region for å sikre en bærekraftig utvikling av Lofoten som reisemål innen 2030. Etter min innledning vil Nordland fylke v/Ingelinn Noresjø orientere kort om hva de har gjort på dette feltet.

Utviklingen i Lofoten de siste 5 år er formidabel og utfordrende:

En undersøkelse gjennomført av Opinion for FINN Reise nå i januar viser at Lofoten er på tredjeplass bak New York og Hawaii som drømmereisemål for nordmenn i 2020.

I 2019 var det over 550 000 registrerte overnattingsdøgn i Lofoten (Statistikknett.no) (10 % økning fra 2018).

I tillegg var det registrert i underkant av 200 000 overnattingsdøgn (per november 2019) i Lofoten via Airbnb (tall fra Nordnorsk reiseliv).

Statistikken inkluderer ikke cruiseturister, bobiler og campingturister.

Lofoten har en årlig trafikkvekst på 4-6% for perioden 2013-2018, beregnet for strekningen Svolvær-Leknes (kilde: Menon Economics).

Til info er det 24 000 innbyggere i hele Lofoten.

Hvilke problemer utløses av overturisme på reisemålet?

La meg starte med å understreke at Lofoten som region ikke har overturisme. Vi har voksesmerter. Dette skyldes manglende infrastruktur (vei og avfall), økende slitasje i naturen, (spesielt på turstiene) og økende slitasje på lokalbefolkningen.

Lofoten har høy turistbelastning 10 uker i året. Målt som gjennomsnitt for hele året er belegget 57 %. I tillegg har vi to kommuner – Værøy og Røst – som gjerne vil ha flere turister.

Lofoten vil ha turister, og vi vil omsette turistveksten til arbeidsplasser, verdiskaping og utvikling av Lofoten som region. Premisset er bærekraft.

Vi har noen praktiske utfordringer på tilrettelegging (sanitær, søppel, parkering, stier, skilting, informasjonstavler). Vi mangler tilstrekkelig informasjon om hva Lofoten som reisemål forventer av tilreisende gjester for å motvirke slitasje i sårbare naturområder.

Lofoten Friluftsråd registrerer systematisk trafikken på utvalgte populære turstier. Tall for sommeren 2019 viser i snitt 30 000 turgåere per dag på de fem mest populære fjellene i Lofoten. Dette gir slitasje og dette må håndteres.

Tall fra 20. mai til 1. september 2019 viser følgende antall turgåere:

– Reinebringen – 34 000 personer (68 179 passeringer av teller)

– Kvalvika – 32 000 (61 505 passeringer av teller)

– Fløyfjellet – 30 000 (59 252 passeringer av teller)

– Ryten – 28 000 personer (55 253 passeringer av teller)

– Festvågtind – 20 000 personer (38 731 passeringer av teller))

Airbnb og manglende regulering er en stor utfordring for Lofoten. Turister som reiser via Airbnb benytter seg i mye mindre grad av organiserte turer og av sertifiserte aktører. I tillegg skaper den enorme utleien av boliger utfordringer for bosetting lokalt (bolig til lærlinger, førstegangsetablerere, studenter og sesongarbeidere).

Hva er hittil gjort lokalt og regionalt for å løse problemene, hva mer kan gjøres av kommune og fylkeskommune?

Lofotens seks kommuner har gjennom Lofotrådet samlet seg om å løse utfordringene som en region. Vi ønsker å ta styring og være i forkant av utviklingen med å tilrettelegge for å sikre en bærekraftig utvikling frem mot 2030.

Lofotrådet samarbeider tett med Destinasjon Lofoten for å finne bærekraftige løsninger.

Lofotrådet har sammen med kommunene tatt initiativ til en rekke prosjekter:

– Etablert Lofoten Friluftsråd som regionalt organ

– Bærekraftsprosjektet

– Jakten på Lofoten

– Besøksforvaltningsprosjektet

– Iverksatt arbeid med regional friluftsforskrift (den første i sitt slag i Norge), som skal regulere adferden i enkelte belastede områder.

Forskriften skal tre i kraft 01.06.2020.

– Kanalisere ferdsel knyttet til piloten Stiprosjekt Lofoten

– Utarbeidet Lofotvettreglene

– Fokus og utvikling knyttet til lokal mat (på restauranter og i butikker)

– Samarbeider med NFK for koordinering av offentlig transport (buss/båtrute)

– Besøksforvaltningsprosjekt som utløste LAS-prosjektet rettet mot offentlig toalett og søppelhåndtering

Som eksempel vil jeg nevne Moskenes kommune v/ ordfører Lillian Rasmussen som er med oss i dag. Moskenes har høy belastning og har vært offensive:

– Etablering av Lofotodden nasjonalpark åpnet i 2018

– Etablering av sherpasti til Reinebringen åpnet i 2019

– Søndagsåpne butikker 01.06-31.08, og betegnelsen særskilt turiststed

– Offentlig tømmestasjon for bobiler på Reine Ytre Havn

– Begrensninger knyttet til cruiseanløp på Reine

Vi har utfordringer på samferdselssiden (flytider som ikke korresponderer og tilrettelegger tilstrekkelig for reiser inn og ut av regionen), samt ugunstige fergetider og kapasitet for å sikre vekst i våre to kommuner Værøy og Røst lengst vest i Lofoten.

Hvordan fungerer samarbeidet mellom lokale og regionale aktører?

Godt samarbeid, men vi mangler helhetlig overordnet strategisk regional tenkning og koordinering mellom aktører og felles eierskap til ulike prosjekter.

Hva trenger reisemålene hjelp til fra statlige myndigheter?

1. Vi ønsker at Lofoten skal bli en «nasjonal testlab for turisme». Lofotrådet ønsker å være i front i utviklingen. Vi vil tilrettelegge for at Lofoten også er et attraktivt reisemål i 2030.

2. Vi mener situasjonen i Lofoten er så unik at vi bør være pilotområde i strategien som Innovasjon Norge nå skal utarbeide for NFD. Vi vil også gjerne være nasjonal pilot på besøksbidrag.

3. Vi ønsker en tettere dialog med Innovasjon Norge for utvikling av reiselivet i pressområder. Det bør kartlegges hva, hvorfor og hvordan – hva er det behov for hos de ulike typer turister som besøker Lofoten (bobiler, sportsfiskere, økoturister, turgåere). Lage en regional spørreundersøkelse for turister og beboere for sesongen 2020? Det er vanskelig å etablere riktige tiltak uten et helhetlig og korrekt situasjonsbilde.

4. Vi ønsker at myndighetene gir klare føringer/retningslinjer for hvordan veksten i turisme kan/skal reguleres for å sikre bærekraftig utvikling.

5. For å håndtere veksten må kommunene få etablere besøksbidrag/ turistskatt/eventuelt brukerstyrt betaling slik at kommunene skal være i stand til å tilby tilfredsstillende infrastruktur for tilreisende turister. Dette gjelder særlig håndtering av parkering, toalett og avfall.

6. Vi ønsker en nasjonal registrering av besøkstall både overnatting og Airbnb, med obligatorisk registrering og innsending av tall. Statistikknett.no er ikke tilstrekkelig, og dette gjør det vanskelig å iverksette målrettet tiltak i vår region da vi ikke har et helhetlig situasjonsbilde. Her kan kanskje NFD bidra. Prinsippet om besøksbidrag må på plass for sesongen 2020.

7. Vi ønsker tydeligere retningslinjer/regelverk på turistfiske for å motvirke konflikter med primærnæringen.

8. Vi mener det bør vurderes en gjennomgang av friluftsloven, fordi mye er endret siden 1957. Man må også sette fokus på allemannsplikten: «Man har rettigheter, men man har også en plikt til å ikke skade naturen eller naturgrunnlaget».

9. Vi ønsker forutsigbarhet for reiselivsaktørene. Eksempelvis var det utfordrende for aktørene at momsen plutselig ble økt etter at prisene var lagt og bestillingene gjennomført for kommende sesong (mange små aktører i Lofoten har ikke har store marginer).

10. Vi ønsker et tett samarbeid med Statens vegvesen som statlig myndighet om rasteplasser/parkeringsplasser for at disse ikke skal bli konkurrenter til de som driver i reiselivsnæringen med tanke på bobiler etc.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken