Gå til sidens hovedinnhold

Tirsdag kan du søke i skat­te­tal­le­ne

Artikkelen er over 1 år gammel
(Avisa Nordland)

152 554 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i Nordland fikk tilbakebetalt skatt på til sammen 1,8 milliarder kroner i skatteoppgjøret i år.

32 325 per­so­ner be­tal­te rest­skatt på til sam­men 784 mil­li­o­ner kro­ner.

– De fles­te tref­fer godt med å be­ta­le rik­tig skatt gjen­nom hele året. Har du fått rest­skatt el­ler skatt til gode skyl­des det at dine øko­no­mis­ke for­hold ble an­ner­le­des enn grunn­laget for det be­reg­ne­de skat­te­trek­ket ditt. Du kan unn­gå det­te ved å jus­te­re opp­lys­nin­ger i skat­te­kor­tet gjen­nom året, sier skat­te­di­rek­tør Hans Chris­ti­an Hol­te i en pres­se­mel­ding fra Skat­te­eta­ten.

Tirs­dag 5. no­vem­ber klok­ka 07.00 blir skat­te­lis­te­ne for inn­tekts­å­ret 2018 til­gjen­ge­lig for søk på Skat­te­eta­tens nett­si­der.

Søk om­fat­ter net­to­tall for per­so­ner og sel­ska­per, og det logg­fø­res hvem som har søkt på deg i skat­te­lis­te­ne. Si­den ok­to­ber i fjor har det vært 1,6 mil­li­o­ner søk i skat­te­lis­te­ne.

– Det er en lang tra­di­sjon for åpen­het rundt skat­te­lis­te­ne i Norge. Vi me­ner at trans­pa­rens om inn­tekt, for­mue og skatt er med på å styr­ke til­li­ten til skat­te­sy­ste­met. Da­gens ord­ning ba­lan­se­rer godt mel­lom hen­sy­net til åpen­het og hen­sy­net til per­son­vern, sier Hol­te.

Kommentarer til denne saken