Ørjan Arntzen retter i sitt leserinnlegg 7. september kraftig kritikk mot Elmea når det gjelder vårt pågående gatelysprosjekt. Spesielt er han kritisk til dialogen vår med lyslagene.

Les også

Useriøst av Elmea

Vi ser i ettertid at det er ting vi burde gjort annerledes. Blant annet burde vi ha involvert og informert politisk ledelse i kommunene på et langt tidligere tidspunkt. Det har vi forsøkt å kompensere for med et møte vi hadde med alle ordførerne i Lofoten 30. august.

Vi ser selvfølgelig, i likhet med Ørjan Arntzen, at flere lyslag gjør en imponerende jobb med å vedlikeholde sine anlegg. Men det er dessverre ikke til å komme forbi at det også er en god del gatelysanlegg som er utslitte og i dårlig stand.

Når det gjelder dialog med lyslagene, så valgte vi å starte med å sende ut konkret informasjon direkte til hvert enkelt lyslag. Vi har også vært i direkte kontakt med lyslagene på telefon etter at de har mottatt informasjon fra oss. Vi kjenner oss derfor ikke helt igjen i påstanden om at vi kun kjører dialog gjennom media.

Prosjektet er dessverre for omfattende til at vi hadde mulighet for å «gape over» hele Lofoten på en gang. For å ha kapasitet til å svare på oppfølgingsspørsmål fra lyslagene, har vi vært nødt til å kjøre prosjektet «kommunevis». Og vi forstår at det oppleves som frustrerende for de lyslagene som hører om prosjektet, uten at de selv har mottatt informasjon ennå. Også på det området erkjenner vi at vi burde vurdert andre informasjonstiltak.

Vi valgte å starte prosjektet i Vågan kommune, der det er svært få private lyslag, og der kommunen over tid har gjennomført sin egen prosess med kartlegging av gatelys, samt etablering av digital styring og til dels også måling. Deretter har vi gått videre med prosjektet i Flakstad og Moskenes kommuner. For Vestvågøy kommune venter vi nå på tilbakemelding fra kommunen før vi kan sende ut informasjon til lyslagene.

Når det er sagt, så har vi i Elmea aldri hatt intensjon om å «nekte å sende ut informasjon». For vår del handler det som sagt tvert imot om å ha kapasitet til å håndtere spørsmål fra hvert enkelt lyslag. Det gjelder ikke minst for Vestvågøy kommune, der det finnes ca. 70 lys-/grendelag. Dette er Ørjan Arntzen informert om i et svar fra kundesenteret vårt 24. august.

Vi har stor forståelse for lyslagenes frustrasjon og bekymring når det gjelder økonomiske forhold. Og vi er selvfølgelig enige i at hensyn til trafikksikkerhet tilsier at det er viktig med gatelys. Vi mener imidlertid at det er like viktig å unngå skader og i verste fall tap av liv, enten som følge av fallulykke fra stolpe, eller på grunn av strømgjennomgang.

Diskusjonen bør derfor ikke gå på hvilke risikoer for tap av liv vi skal godta, men heller på hvordan drift og vedlikehold av gatelys bør organiseres slik at begge hensyn bli ivaretatt – både trafikksikkerhet og elsikkerhet.

Elmea har ansvar for det siste. Alle nettselskap er pålagt å ha et lokalt eltilsyn, DLE (Det Lokale Eltilsyn). Gjennomføringen av DLE sin virksomhet er underlagt Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), og Elmea kan ikke overstyre instrukser og vedtak fra tilsyn.

20. september skal Elmea sammen med Flakstad og Moskenes kommuner ha et møte der alle lyslagene i disse kommunene er invitert. Vi planlegger et tilsvarende møte i Vestvågøy når vi er kommet like langt i prosjektet der.

Elmea har selvfølgelig ikke noe mål om å mørklegge bygder, eller «presse Vestvågøy kommune til å overta» private gatelys i kommunen. Hvem som eier og drifter gatelysene har vi i prinsippet ikke noe med, så lenge det er en «juridisk person».

Vårt mål og vårt ansvar er å påse at elektriske anlegg i Lofoten er i forskriftsmessig stand, og at vi opptrer ihht myndighetenes krav når det gjelder måling av strømforbruk. I den forbindelse minner vi om at Reine Velforening har klaget oss inn til NVE, og at vi selvfølgelig vil rette oss etter eventuelle pålegg fra NVE.