FNs gjennomgang av verdens lands planlagte CO2 kutt viser at vi nå er på vei mot 2,8 graders oppvarming og global katastrofe. Vår tids største utfordring møtes i årets forslag til statsbudsjett med kutt av kommunenes og fylkeskommunens støtteordning for grønn omstilling, Klimasats.

Midler fra Klimasats var avgjørende for at de seks kommunene i Lofoten gikk sammen om det ambisiøse samfunnsutviklingsprogrammet Lofoten – De Grønne Øyene 2030, hvor kommunene gjennom samhandling med hverandre, næringslivet og innbyggere har mål om å bli et attraktivt og konkurransekraftig lavutslippssamfunn innen 2040.

Midler fra Klimasats til kystfiskehavner i Flakstad har vært avgjørende for at kystfiskere og skipsverft i Lofoten nå er del av et omfattende forskningsprosjekt som blant annet skal bygge om ti mindre fiskefartøy til nullutslipps drift. Støtte til utbygging av elbil-ladere har trygget overgang til nullutslipp transportløsninger i regionen vår, Lofotkommunene samarbeider om å bruke sin innkjøpsmakt til å kjøpe klima- og miljøvennlige produkter og tjenester, vi utformer et regionalt arealregnskap, og etablerer klimaregnskap og klimabudsjetter i alle kommunene. Dette er alle tiltak og prosjekter som uten klimasatsmidler enten ikke hadde blitt gjennomført eller blitt gjennomført i mindre skala på bakgrunn av mangel på ressurser.

Det er i kommunene vi bor, det er her det ytes tjenester og skolegang, det er i kommunene det drives næring og hvor lokalsamfunn videreutvikles. Det er også her det nødvendige og konkrete omstillingsarbeidet til et lavutslippssamfunn må skje. Klimasatsordningen har gitt små kommuner med svake fagmiljø og liten kapasitet mulighet til å øke egen miljø- og klimakompetanse, lære av hverandre og finansiere større investeringer som på sikt vil gi utslippsreduksjoner og kostnadsbesparelser.

Men grønn omstilling er dessverre ikke gratis, og samtidig som all slik omstilling må skje i en kommune, gis det ingen øremerkede midler til kommunene til denne viktige oppgaven. Dette er et stort paradoks. Klimasats er en svært rimelig ordning for regjeringen, og kravet om 50 % egenfinansiering gjennom timeinnsats eller kontantbidrag fordobler denne innsatsen. I en allerede presset kommuneøkonomi bør nasjonale myndigheter gjøre sitt for at klima- og miljøhensyn ikke blir en salderingspost i kommunale budsjetter.

Klimasats har gitt Lofoten mulighet til å satse på miljø og klima. For oss, med mange mindre punktutslipp, mange små og mellomstore bedrifter og begrensede ressurser har Klimasats vært en døråpner til lokalt miljøengasjement, grønn næringsutvikling og interkommunalt samarbeid. Uten statlige støtteordninger som Klimasats kan regjeringen ikke forvente at dens mål om at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk blir en realitet i distriktet. Lofotrådet ber derfor om at regjeringen i forhandlingene om neste års statsbudsjett finner midler til en styrking av Klimasats og grønn omstilling, også i distriktsregionene.