Debatten om den planlagte storflyplassen på Leknes har ikke sett ut til å ville ta noen ende, men når næringslivsaktører kommer med advarsler mot å nedprioritere denne planen, synes det nærliggende at fornuften er i ferd med å seire.

Les også

- Skrinlegg drømmen om storflyplass

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Flypassprosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt hevdes det, men dette regnestykket har kritiske mangler. Som nevnt tidligere er det ikke tatt med drift og vedlikehold av økte veiarealer. Det kalkuleres med økning i trafikk, og i rapporten nevnes stadig «nyskapt trafikk.» Dette begrepet reiser nok bust hos mange, i alle fall de som har tatt inn over seg hvilke utfordringer vi står over for både nasjonalt så vel som på verdensbasis.

Så kan det tillegges at rapporten som omfattet samfunnsøkonomisk regnskap for storflyplass på Leknes og ny vei trasé var bestilt av Avinor, og at reise destinasjonen Tromsø var en del av regnestykket i denne rapporten. Destinasjonen er allerede er tatt av dagens rutetilbud fra Leknes da passasjergrunnlaget manglet. De fleste med god økonomisk sans kjenner nok på en stigende uro når et magert regnskap allerede nå er blitt enda magrere.

Statens vegvesen planlegger nedklassifisering av Valbergsveien og veien gjennom Borge. Videre er det lagt bompenger inn i regnestykket for å demme opp for store utgifter dersom veien skal anlegges i ny trasé. Alt koster, og regningen ender på innbyggernes bord.

Det at Vågan kommune heier på dette flyplass/veiprosjektet er overraskende. Gjennomføring av prosjektet ville føre til store ulemper for flypassasjerer fra Svolvær som da ville bli tvunget til å kjøre mange mil til Leknes. I dag er turen til flyplassen i Svolværet noen kilometer. Videre må de belage seg på å betale bompenger i tillegg til parkeringsavgift på Leknes. Bare dette alene burde vel få de fleste Vågan passasjerene til å grine på nesen.

Gimsøystraumbrua

På stormfulle dager vil mange bli forhindret på Gimsøystraumbrua. Det foreligger ingen planer om å gjøre noe videre med dette problemet. Hvor mange fly vil måtte forlate Leknes med tomme seter på slike dager? Her ryker det igjen av samfunnsøkonomiregnskapet.

Man kan man jo spørre seg hvordan det blir når for eksempel halve konferansegruppen som skal på Thon blir sittende fast ved en stengt Gimsøystraumbru. Samme vil det bli for passasjerene fra Svolvær som skal ut på reise. Dette er tatt med i samfunnsøkonomiregnskapet med en kalkulasjon på 3000 til 5000 rammede reisende per år. Her er det ikke bare billettprisene som vil være tapt. Dette vil føre til økonomisk tap i arbeidstimer i tillegg til andre negative dominoeffekter for næringsliv osv.

I brostatistikken fra Gimsøybrua er det registrert over 450 nedstengninger av forskjellig art to siste år. Spørsmålet er om dette er noe Vågan innbyggerne virkelig har tatt inn over seg.

Vi er alle kjent med værforholdene her oppe, og en stadig stor usikkerhet om vinteren. Hva med å stikke fingeren i jorda og innse at vi bor i et øyrike ute i havet? Da er flere landingsmuligheter bedre.

Forretning

Det er ikke vanskelig å forstå at konsernsjef i selskapet STIM Jim Roger Nordly jobber for en storflyplass, han sier det selv at den tredje største utgiftsposten i hans firma er reiseutgifter, og han mener dette vil begrense kostnader.

Det er naturlig at forretningsdrivende har mest fokus på egen virksomhet, men det er ikke lurt å la et snevert forretningsperspektiv være retningsgivende for samfunnsutviklingen. Det er heller ikke dette politikerne er valg inn for å gjøre. De skal jobbe for alle innbyggere, og legge vekt på en rekke hensyn, herunder klima- og miljø.

Vi må tenke helt nytt framover, og legge bort gamle ideer om at markedskreftene skal løse alle våre problemer.

Vi sier det igjen!

Færre flyavganger gir et dårligere tilbud til oss innbyggere, og dette blir resultatet med storflyplass på Leknes.

Overforbruk

Etter vårt syn burde tanker om overforbruk i framtidens flytrafikk legges bort. Skal det å fly til jobben være løsningen for mange må det komme ny teknologi, og den må være mer banebrytende enn det som til nå har kommet på tegneblokka.

Nå må vi bruke all vår kløkt, og legge til rette for endringer i vaner slik at vi kan spare ressurser, ikke nødvendigvis fordi vi ønsker det men fordi det vil bli tvingende nødvendig. Det er faktisk avgjørende av vi evner å endre kurs snarest.

I 2014 kom Erna-Solberg-regjeringen med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging som tok sikte på å minske behovet for transport, blant annet med utgangspunkt i trivsel og miljø. Dette er en visjon Naturvernforbundet deler.

Det er en stadig større enighet om overforbruk av areal. Derfor må arealbruken få en tydelig kostnad. Regjeringen ser nå på et forslag om naturavgift, med påfølgende krav om restaurering av andre arealer i tilfeller man absolutt må ødelegge natur. Området rund Leknes lufthavn er et globalt viktig fugleområde (IBA)-Leknes våtmarkssystem (Important Bird and Biodiversity Area.)

Vi må stå sammen

Det virker som enkelte bare vil haste av sted med utbyggingsplanene. Det hevdes at vi ikke trenger flere rapporter, og kanskje helst ikke motargumenter. Disse storslåtte utbyggingsplanene har ikke grobunn i et folkeønske da de fleste allerede har skjønt at det ikke vil bli et bedre tilbud for oss fastboende.

Vestvågøy kommunestyre har tidligere vedtatt at flyplassutbyggingen på Leknes skal være en målsetting for kommunen. Nå er tiden inne for å endre kurs. Vi burde stå sammen i hele Lofoten med sikte for god regularitet på det flytilbudet vi har, og overbevise sentralt styre om nødvendigheten av forbedringer på den veien som allerede er bygd. Dette er virkelig noe for politikerne å gå til valg på.