Fyl­kes­vei­en over Ei­nan­gen til og fra Sen­nes­vik er mid­ler­ti­dig stengt grun­net as­falt­ar­beid. Bus­se­ne be­nyt­ter om­kjø­ring via Finstad. Det­te gjel­der også sko­le­bus­sen.

«Bus­sen vil først kjøre til Rams­vik-Mort­sund før den re­tur­ne­rer via Fyg­le til Sen­nes­vik via Stei­ne», skri­ver Fyg­le sko­le i en mel­ding til fore­sat­te.