Trafikkmiljøet på Leknes er ikke mindre krevende enn i Svolvær

Trafikkskolen Leknes AS: Øyvind Trondsen,  Espen Wiik, Eskil Eltoft

Trafikkskolen Leknes AS: Øyvind Trondsen, Espen Wiik, Eskil Eltoft Foto:

Av

Kjørelærere på Leknes argumenterer mot Statens Vegvesen.

DEL

MeningerUttalelse om foreslått nedleggelse av førerprøvetilbudet på Leknes og den «faglige» begrunnelsen fra Statens vegvesen:

Som kjent er førerprøvetilbudet på Leknes foreslått nedlagt i forbindelse med ny tjenestemodell og struktur på trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen. Vi har tidligere uttalt oss til lokalavisene om saken, da med hovedfokus på ulempene dette vil medføre for elevene. Nå er den endelige rapporten fra Statens vegvesen (bl.a. basert på rapporten fra konsulentselskapet Capgemini Consulting) overlevert Samferdselsdepartementet, og skal danne grunnlaget for departementets behandling av saken.

Vi har blitt gjort kjent med deler av innholdet fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og gjennom riks- og lokalmedia. Det fremgikk av en artikkel i Lofot-Tidende 20.05.2019 at Statens vegvesen begrunner sitt nedleggingsforslag med at «Leknes har et begrenset og ukomplisert fysisk trafikkmiljø, hvor det av trafikksikkerhetshensyn ikke anses som faglig forsvarlig å gjennomføre praktiske førerprøver». Det blir også hevdet at «kandidatene som har avlagt praktisk førerprøve i liten grad er bostedsregistrert på stedet, i kommunen eller i nærliggende kommuner, og at dette skyldes at en betydelig andel kandidater kommer reisende til Leknes og oppholder seg der over begrenset tid utelukkende med det formål å gjennomføre praktisk trafikkopplæring og tilhørende praktisk førerprøve».

Som trafikklærere ved den ene av to trafikkskoler på Leknes, kan vi ikke la dette stå uimotsagt. Vi støtter synspunktene til trafikklærerkollega Gudmund Zakariassen fra Lofoten Trafikkskolesenter AS, som fremkom i artikkelen i Lofot-Tidende 23.05.2019 og Facebook-innlegget det refereres til i artikkelen. Her redegjør han for de trafikale utfordringene elevene blir stilt ovenfor på Leknes.

Førerprøve i Svolvær blir alternativet for folk i Midt- og Vest-Lofoten dersom førerprøvetilbudet på Leknes blir nedlagt, derfor er det naturlig å sammenlikne trafikale utfordringer på disse to stedene. Det er et faktum at Svolvær utseendemessig har et mer bypreget sentrum enn Leknes, men det er ikke ensbetydende med at de trafikale utfordringene er større.

Som kjent har Leknes flere og varierte rundkjøringer, og det klargjøres for lysregulering i forbindelse med den nye Vest-Lofoten videregående skole, noe Svolvær mangler. I hele Svolvær sentrum er fartsgrensen 30 km/t, og på E10 som går gjennom byen er fartsgrensen 50 km/t. I Leknes sentrum er fartsgrensen både 30 og 50 km/t, og på E10 som passerer gjennom er fartsgrensen 60 km/t. I et trafikkmiljø som på Leknes, stilles eleven ikke ovenfor mindre utfordringer men tvert imot større utfordringer til observasjon, trafikale vurderinger, omstillingsevne og eget valg av fart ut fra trafikale situasjoner. Sensorer som gjennomfører førerprøver både i Svolvær og på Leknes, har tidligere uttalt at trafikkmiljøet på Leknes er mer krevende enn i Svolvær.

Vi påstår at omlandet rundt Leknes er mer variert og inneholder flere typer landevegsmiljøer enn omlandet rundt Svolvær. Med utgangspunkt i Svolvær har man tilgang til E10 vestover mot Henningsvær gjennom Rørvikskartunnelen og østover mot Fiskebøl gjennom Børratunnelen. Med utgangspunkt på Leknes har man tilgang E10 vestover mot Gravdal med ulykkesbelastede kryss, mot Napp gjennom Nappstraumtunnelen, og østover mot Borg. I tillegg har man tilgang til landevegsmiljøer med andre utfordringer enn E10, f.eks. mot Ballstad, Stamsund, Steine, Mortsund, gjennom Finstad, Offersøy, Rise osv.

De fleste trafikkulykkene hvor folk blir drept eller hardt skadd skjer på landeveg hvor hastigheten er høy, og ikke i sentrumstrafikk. Derfor har landevegskjøring vært mer i fokus på den praktiske førerprøven de senere årene, på bekostning av sentrumskjøring – av trafikksikkerhetshensyn. Derfor er det grunn til å spørre hvorfor det er trafikkmiljøet i Leknes sentrum som holdes fram av Statens vegvesen som hovedargument for nedleggingsforslaget? Det ser ut som at forholdene rundt landevegskjøring og de tilgjengelige landevegsmiljøene rundt Leknes, som er en vesentlig del av både trafikkopplæringen og den praktiske førerprøven, er utelatt i argumentasjonen fra Statens vegvesen.

Det argumenteres med at det er et trafikksikkerhetstiltak å legge ned førerprøvetilbudet på Leknes. Men vi kan ikke med vår beste vilje og fagkunnskap se at områdene som førerprøvene på Leknes gjennomføres i idag, både i sentrum og på landevegen, ikke er trafikksikkerhetsmessig og faglig forsvarlig. Tvert imot mener vi at det burde være innlysende at Leknes med omland ikke står tilbake for Svolvær med omland når det gjelder trafikale utfordringer.

Utenom de trafikale argumentene presenteres det som en sannhet at en betydelig andel av førerprøvekandidatene på Leknes kommer reisende til Leknes for å gjennomføre trafikkopplæring og førerprøve. Riktignok har noen av våre elever folkeregistrert adresse andre steder. Men dette er personer som går på videregående skole på Vestvågøy, eller personer som bor og arbeider i Midt- og Vest-Lofoten i en kortere eller lengre periode, f.eks. ved Nordlandssykehuset Lofoten. Elever som kommer hit utelukkende for å gjennomføre trafikkopplæringen og avlegge førerprøven på Leknes, slike som Statens vegvesen hevder er en betydelig del av førerprøvekandidatene på Leknes, har vi ved vår trafikkskole kanskje hatt en eller to av.

Sannheten er at de aller fleste av førerprøvekandidatene på Leknes er fastboende i Midt- og Vest-Lofoten. Forklaringen på at det avlegges flere førerprøver på Leknes enn i Svolvær burde være lett å se, befolkningsgrunnlaget er større for trafikkstasjonen på Leknes enn for trafikkstasjonen i Svolvær. Altså er det flere fastboende her – slike som Statens vegvesen hevder i liten grad avlegger praktisk førerprøve på Leknes. Det er umulig å forstå hvordan Statens vegvesen kan fremsette slik informasjon som fakta, når det er direkte feilinformasjon.

Dersom nedleggingsforslaget blir vedtatt må elevene reise til Svolvær med buss eller privat transport for å avlegge den praktiske førerprøven. Skal de reise med buss kan det gå med en hel dag, for elever som fra før har press på seg for å holde seg innenfor fraværsgrensen i videregående skole. Skal de reise med privat transport for at det skal gå raskere, vil det som regel bety fravær fra jobb for foresatte. Det er ikke usannsynlig at det blir tidspress for å rekke frem i tide og rekke tilbake i tide både for elever og foresatte. Vil dette i sum være et trafikksikkerhetstiltak slik Statens vegvesen påstår? Tvert imot kan det hende at det bidrar til flere stressede bilførere og farefylte forbikjøringer på lofotveiene, både på glatte vinterveier og turistfylte sommerveier.

Statens vegvesen hevder at det er faglige vurderinger som ligger til grunn for nedleggingsforslaget, men vi stiller et stort spørsmålstegn ved vurderingene og konklusjonene ift. Leknes som førerprøvested. Det er vanskelig å oppfatte det på annen måte enn at man fra Statens vegvesen sin side fremsetter argumenter som gir seg ut for å være faglig begrunnet, for å underbygge strukturen og tjenestetilbudet man ønsker seg.

Det vi har opplevd gjennom media tidligere når store organisasjoner skal omstruktureres, er at de som gjør jobben til daglig og som har den beste kjennskapen til og erfaringen med saken, får liten og ingen mulighet til å uttale seg og blir ikke hørt i det offentlige ordskifte. Vi er derfor ikke overbevist om at sensorkorpset, de som gjennomfører førerprøvene både på Leknes og i Svolvær, har samme oppfatning som det som presenteres som en sannhet i rapporten fra Statens vegvesen sentralt.

Det er i alle tilfelle oppsiktsvekkende at Statens vegvesen, som skal være etaten med størst fagkompetanse på veg og trafikk i landet vårt, ved hjelp av et konsulentselskap kan presentere slike argumenter som trafikkfaglige vurderinger og hevde at nedleggingen er et trafikksikkerhetstiltak!

Det er en kjent sak at et kart ikke alltid stemmer overens med terrenget, og at man derfor gjør klokt i å ikke gå med nesen i kartet men se seg rundt i terrenget før man velger hvor man går. Vi håper at de besluttende myndigheter ikke ser seg blind på rapporten, men tør å heve blikket fra kontorpulten og se på virkeligheten før de tar en endelig beslutning.

Artikkeltags