Vi som bor i Lofoten har et flytilbud som er helt fantastisk sett i relasjon til et beskjedent folketall. Reiseliv utgjør en betydelig andel av totaltrafikken.

Bodø flyplass er et svært viktig knutepunkt for all flytrafikk til/fra Leknes.

Jo større omland Bodø har, dess bedre flytilbud får vi.

Bodø gir oss tilgang til resten av landet, samt utlandet. Dette er kortbanerutenes kritiske faktor.

Enhver direkterute til f.eks. Oslo vil svekke Bodø og dermed redusere vårt samlede tilbud.

Nedlegging av Narvik flyplass medførte vekst på Evenes og derav reduksjon i Bodø. Storflyplass i Rana vil sannsynligvis ha stor negativ innvirkning på Bodø da Rana har et stort omland.

Lofoten alene vil aldri kunne tilby noe tilsvarende!

Å gjøre om Leknes flyplass til en storflyplass, hva nå det måtte innebære, bryter radikalt med kortbanenettets hovedtanke; nemlig korte og hyppige ruter til/fra stamrutenettet.

Flytrafikk er svært kostbart. Norge ligger i verdenstoppen hva gjelder avgifter.

Selv Bodø og Evenes som representerer stamrutenettet, er svært utsatt for trafikkvariasjoner. Evenes har den senere tid hatt en betydelig vekst innenfor ferietrafikk. Norwegians store økonomiske utfordringer som følge av pandemien, med derav kraftig reduserte ruter i Europa og til andre verdensdeler, har medført et markant bortfall av turister på helårsbasis til hele vår region.

En storflyplass er svært dyr å drifte. Dette kombinert med et mulig bortfall av tilskudd, vil påvirke trafikken negativt.

Et bortfall av statlig tilskudd på ruten Leknes-Bodø er allerede foreslått. Det er nok bare et spørsmål om tid før dette inntreffer. Dermed må en påregne billettpriser på vel kr. 2.000.- ut fra dagens priser.

For mange reisende vil dette være en stor belastning, med derav mulig trafikkreduksjon. Flyreiser er svært prisavhengige.

Jeg vil på det sterkeste anmode om at prosjektet med storflyplass skrinlegges.

En sammenblanding av storflyplass på Leknes og ny vei mellom Leknes og Gimsøy, er en merkelig konstruksjon.

Lofoten er ingen befolkningsrik region, men et svært marginalt trafikkområde.

En ny trasé som foreslått vil medføre at dagens bebyggelse langs eksisterende vei vil bli liggende i en bakevje. I tillegg vil gammelveien gå en høyst usikker framtid i møte hva gjelder vedlikehold og veistandard.

Miljøkrav alene burde tilsi at valgte trasé bør skrotes.

Å børste støvet av vedtaket fra 2015 anbefales.

Gang- og sykkelvei fra Leknes til Bøstad samt utbedring av veien kombinert med sanering av avkjørsler vil være et svært godt alternativ. Fullføring av gang- og sykkelvei fra Leknes til Bøstad er programfestet.

Det er derfor svært viktig at drømmen om storflyplass skrinlegges, og at arbeidet med utbedring og oppgradering av eksisterende vei får høy prioritet.