– Skolestrukturen i Vestvågøy bør opprettholdes

Roger Jensen

Roger Jensen Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.FAU ved Bøstad skole har i møte 4.11.2020 behandlet saken som omhandler fremtidig skolestruktur i Vestvågøy. Fullstendig uttalelse er sendt til Vestvågøy kommune, og vi gjengir her en forkortet versjon av vårt tilsvar.

Vi opplever at man i saken i stor grad lener seg på konsulentrapporten fra Norconsult. Denne rapporten har vi nærmere kommentert i vår tilbakemelding til Vestvågøy kommune. Vår oppfatning er dessverre at rapporten bærer preg av mye klipp og lim fra tidligere arbeid som konsulenten har gjort. Dette ser vi gjennom at det blant annet skrives «Vågsøy kommune» i rapporten, samt at man klipper generelle kapittel inn fra andre rapporter, noe som har den konsekvens at det ikke finnes referanser til kildene som er benyttet. Dette gir et bilde av et arbeid som ikke har gått i dybden der det er viktig i vår kommune, og hvor kvalitetssikringen heller ikke har vært spesielt god.

Økonomi

Vår oppfatning er at rapporten er basert på en ren økonomisk tilnærming til skolestrukturen. Vi er noe usikre på hva som er de riktige tallene på den anslåtte investeringskostnaden. Det fremkommer avvik i tallene som fremkommer i punkt 5.7.4 kostnadsanslag investering, og det som fremkommer under kapittel 5 hvor den enkelte forslag presenteres. Blant annet så sier tabellen at forslag 1 har en investeringskostnad på kr 265 mill mens kap. 5 sier at forslaget har en investeringskostnad på 237 mill. Ut fra tabellen kan det virke som om det riktige tallet er 265 mill.

Skolenes rolle i lokalsamfunnet

Kapittel 8 i utredningen er ikke relatert til Vestvågøy kommune, men er hentet fra en tilsvarende rapport fra Steinkjer i 2012. Det anser vi som en betydelig svakhet med rapporten.

Det bør ikke være ukjent for Vestvågøy kommune hvilken rolle en skole kan ha i et lokalsamfunn. Skole, sammen med barnehage, nærbutikk og idrettsanlegg er selve limet i et lokalsamfunn slik vi ser det. Om vi snakker om Bøstad, Gravdal, Ballstad eller Stamsund tenker vi at svarene vil være de samme på dette området.

Spesielt på dette punktet mener vi at det vil være særdeles viktig å tenke mer enn bare skolesektoren.

Elever med lang reisevei har blant annet mindre tid til fritidsaktiviteter. Å legge ned den lokale skolen kan også påvirke lokalsamfunnet negativt (Solstad, Andrews, Løvland 2016, Amundsveen og Øines 2003). Vi tror at en flytting av ungdomsskolen til Leknes vil ramme de fritidsaktiviteter som ungdom er med på lokalt. Dette fordi at man må bruke mer tid på reise, og de timene man har til disponibel fri aktivitet blir redusert. Ønsker Vestvågøy kommunen en større andel av ungdom som ikke er med på fritidsaktiviteter?

Skoleskyss

Det fremgår av rapportens side 11 at avstandene i kommunen er relativt små, og avstanden mellom skolene er liten. Det sies videre at ingen vil få uakseptable reisetider når skyssen organiseres effektivt.

Vi ønsker å stille følgende spørsmål; når ble skoleskyss organisert på en effektiv måte for brukerne?

Konklusjonen i rapporten vitner om liten kunnskap om lokale forhold, bussforbindelser og værforhold. Skal man fra Nord-Borge til Leknes, så er kjøretiden 50 minutter hver vei. Hvor lang denne vil bli når det skal være betydelig flere stopp for å plukke opp ungdommer på tur til Leknes kan man bare spekulere i, men å påstå at dette er akseptabelt er vanskelig å forstå.

At enkelte elever i tillegg får en uforholdsmessig lang skolevei, kan heller ikke være ønskelig i et folkehelseperspektiv.

Folkehelse

Rapporten omtaler i liten grad folkehelse, rent bortsett fra rent generelle termer. For mange elever i Vestvågøy vil forslaget om sentralisering av skoler medføre at transporten til/fra skole flyttes fra gange/sykkel til buss. I det foreslåtte alternativet øker andel elever som trenger skoleskyss fra 23% til 39%. Dette kan umulig være en ønsket retning for en befolkning der en av de største utfordringene er at vi sitter for mye i ro.

Bygningsmasse

Det er gjort vurderinger av hvor stor andel av bygningsmassen som brukes til skoledrift i 2019/2020. Her kommer alle skolene ut med en netto kapasitetsutnyttelse på mellom 42 og 67. Som foreldre til elver på Bøstad skole kjenner vi oss ikke igjen i en virkelighet med slik romslighet på lokaler. Det kan virke som om man i beregningen har lagt til grunn at det optimale er en kapasitetsutnyttelse der alle rom stort sett er fylt opp med elever hele tiden. Dette er ikke realistisk, og vil redusere muligheten til å ha en ønsket fleksibilitet. Det er mulig at dette er virkeligheten i store byer med stort press på lokaler men bør på ingen måte være det vi ønsker i Vestvågøy kommune. Vi stiller også spørsmålstegn ved hvorvidt det kan være riktig at toaletter og garderober inngår som læringsareal? Det er heller ikke tatt hensyn til at man på utearealer på Bøstad disponere en flott kunstgressbane, et tilbud som forsvinner med flytting av skoleelevene.

Det virker heller ikke som om man har hensyntatt den spesielle situasjonen som Covid-19 har medført i samfunnet og hvor større avstand mellom elever har vært viktig for å kunne ivareta gjeldende smittevernsprotokoll.

Skole og basseng, henger det sammen?

Hvordan vurderer man sammenhengen mellom bassengstruktur og skolestruktur?

En samling av ungdomsskolene på Leknes vil øke behovet for mer kapasitet på basseng på Leknes. Vil det da være slik at bassengstrukturen følger som en naturlig konsekvens av skolestrukturen? Vi bare spør!

Oppsummering

Kjære politikere! Vi har forsøkt å redegjøre for vårt syn på en rapport som vi ikke er spesielt imponert over, spesielt sett i forhold til hva den synes å ha kostet kommunen.

Vi har stor forståelse for at kommunen er i en økonomisk vanskelig situasjon og at dere har store utfordringer med å få budsjettet til å gå opp. Vi mener at skole ikke bare handler om skole, men faktisk om livskraftige og velfungerende lokalsamfunn. Endringer av en slik grunnleggende viktig struktur ser vi ikke i dag eller i morgen, men vi ser den over tid. En ting er å legge ned skoler der grunnlaget ikke lenger er tilstede for en forsvarlig drift, noe helt annet er å legge ned skoler der optimismen råder og elevgrunnlaget er tilstede. Kommunen har dyrekjøpt erfaring i så måte.

Vår oppfordring til dere er derfor entydig : Behold dagens skolestruktur!

Hele uttalelsen kan leses på i postjournalen til Vestvågøy kommune.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken