Skole i Flakstad - et samfunnsanliggende

Steinar Friis.

Steinar Friis. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Bortsett fra privatskolen på Vikten, har vi bare Ramberg skole i bruk i vår kommune.

Eksisterende skolebygg, innflyttet i januar 1965, rives i disse dager.

Bygget var gammelt, materiellt slitent og lite rasjonelt i forhold til elevtall, dagens krav til drift osv.

I så måte har vårt kommunestyre svært lenge diskutert bygging av ny skole på Ramberg.

Det er etterhvert gjort flere enstemmige vedtak om at gammelt skolebygg skal rives, og nytt skolebygg skal bygges.

Etter at det nye skolebyggets størrelse, romprogram og løsninger har vært gjennom nødvendige

prossesser, har kommunestyret fått seg forelagt tegninger og arkitekttonisk redegjørelse av et formålstjenlig og fremtidsrettet skolebygg.

Bygget er dimensjonert for ca 95 elever, og skal plasseres på samme tomt som gammel skole.

En flerbrukshall på 417 kvadratmeter (dobbelt så stor som aulaen i gammelskolen) planlegges integrert som en svært viktig del av skolens aktivitets og læringsareal.

I tillegg er flerbrukshallen beregnet og tilpasset bruk til ulike arrangementer som idrettaktiviteter, tilstelninger etter initiativ fra kor, korps, lag og foreninger mm.

Tilsammen et høvelig allhus og en fullverdig skole, som i forhåpentligvis i førti femti år vil være til nytte for stor og liten i hele vår kommune.

Som innvalgt til kommunestyret denne periode, var mitt håp at vi nå var klare til å ta en avgjørelse.

Et håp om at vi enstemmig kunne si ja til det ferdig utarbeidede prosjekt - Nye Ramberg Skole.

En avgjørelse som etter mitt, og sikkert de fleste Flakstadfjerdingers skjønn, vil være et tilfredsstillende resultatet av en lang og slitsom politisk prosess og skoledebatt.

Men så enkelt skal det visstnok ikke være.

På et kommunestyremøte 10 mars fikk vi, etter privat initiativ fra ordfører, overraskende besøk av to ressurspersoner fra Idrettslaget Blest i Vestvågøy.

Her fikk kommunestyret informasjon om en ti år lang og krevende prossess med å få opp en idrettshall på Bøstad i Vestvågøy.

Vi har senere ikke hørt noe fra det hold.

Besøket fra Bøstad var ikke anført på saklisten til møtet.

Dette forklarte ordfører med at Flakstad Idrettslag allerede i år 2016 hadde tatt initiativ (et brev til kommunen med ønsker fra en privatperson - underskrevet av samme person) i forhold til bygging av

idrettshall i kommunen.

I følge ordførers utsagn var interessen til å bygge en stor idrettshall meget stor, ikke bare i Flakstad idrettslag, men også i Moskenes kommune med Reine idrettslag i føringen.

Foreløpig vet vi ingenting om disse interessene fra Moskenes er reelle.

Med bakgrunn i dette lot flertallet i kommunestyret(Sp og Sv) seg imponere over et

lite idrettslags ide og ambisjon.

Med knapt flertall vedtok kommunestyret å utfordre Flakstad idrettslag til å planlegge bygging av en en 11 meter høy idrettshall med grunnflate 45x25 meter.

Styringsgruppen for bygging av nye Ramberg skole involverte seg raskt i saken, og har engasjert seg sterkt i forhold til kommunestyrets flertallsvedtak.

Bygningen planlegges visstnok frittstående ved siden av en ikke foreløpig tegnet og beregnet ny betydelig mindre utgave av Nye Ramberg skole.

En stor hall, som i tillegg til idrettslige formål skal inneholde fasiliteter som skolekjøkken, musikkrom, bibiliotek, kunnskapstrapp med sittegrupper for bespisning osv.

Alt dette, nødvendige undervisnings og oppholdsarealer, som allerede er ferdig tegnet og planlagt som en del av nye Ramberg Skole, skal skoleeier Flakstad kommune visstnok leie hos Flakstad idrettslag om bygging av idrettshall realiseres.

Uten å ha sett eller hørt hvordan nytt skolebygg uten flerbrukshall og utflyttede arealer

vil se ut, er undertegnede sammen med mindretallet i kommunestyret, ikke bare bekymret, men

en smule sikker på at dette urovekkende, og overfor svært mange, respektløse “samrøret” mellom flertallet i kommunestyret og et lite strukturert og lite pengesterkt idrettslag vil forsinke ferdigstillelse av nytt skolebygg betydelig.

Spesielt respektløst er det overfor brukergruppen, som i likhet med kommunestyret har fått lite og ingen informasjon eller fakta på bordet om saken.

En brukergruppe som tidlig i mai, i leserinnlegg sammen med utdanningsforbundet, henstillet kommunen om å bygge nye Ramberg skole som opprinnelig planlagt.

Alle kan se at elever og lærere utsettes for stor usikkerhet om hvordan deres skolehverdag fremover vil bli.

Ildsjeler innefor kultur, sang, dans, musikk osv, har etterhvert som ryktene går ytret seg sterkt mot disse planene.

Kulturskoleansvarlige det samme.

Og, ikke minst er dette opplegget respektløst overfor oss som sitter i kommunestyret og foreløpig ikke har annet å forholde oss til enn tvilsomme utsagn fra ordfører og leder av styringsgruppen.

Bortsett fra et brev datert 26 april fra en nyetablert ledelse i Flakstad idrettslag, om at laget tar utfordringen med å bygge idrettshall, og en privat henvendelse 7 mai fra leder av styringsgruppen til myndighet i Bergen - med forespørsel om nytt mindre skolebygg kan leveres som moduler (brakkerigg), har undertegnede ikke sett verken tall på kostnader eller fyldige saksutredninger om hvordan opplegget vil arte seg.

Formannskapet er valgt til såkalt styringsgruppe for etablering av Nye Ramberg Skole.

I så måte er undertegnede medlem av denne gruppen.

Vår kompetanse i forhold til å være støttespiller og rådgiver for et så stort prosjekt som bygging av nye Ramberg skole er etter mitt skjønn moderat til liten.

Slik sett har jeg fra dag en ettelyst større faglig kompetanse i gruppen.

Derfor er det bra at byggherreombud/fagmyndighet, sivilingeniør fra asplan viak, deltar i styringsgruppens møter. Byggherreombud gir råd og skriver referat fra gruppens møter.

Når samme styringsgruppe nå i møte etter møte diskuterer

idrettslagets bygging av stor idrettshall og kommunens leie av denne, er det min mening at vi beveger oss langt vekk fra vårt opprinnelige mandat.

Spørsmålet om kommunen skal hjelpe Flakstad idrettslag med bygging av idrettshall,

leie av denne osv, angår ikke styringsgruppen men formannskap og kommunestyre.

Styringsgruppen oppgave er som sagt nedfelt i skriftlig mandat:

-Gruppen skal bidra til at prosjektet Nye Ramberg skole får de nødvendige ressurser.

-Gi råd når prosjektansvarlig tar opp problemstillinger.

-Gi aktiv støtte til prosjektet Ramberg skole

-Følge opp det vedtatte prosjekts kvalitetssikring og fremdrift.

Etter å ha fått seg forelagt nærmest en helt ny plan, snekret av flertallet i styringsgruppen, i forhold til ny skole på Ramberg og dennes eventuelle bruk av fasiliteter i en stor idrettshall,

fikk vi 10 mai oversendt en liste fra byggherreombud over oppklaringer og oppgaver som må avklares om kommunestyret fastholder denne planen.

Listen er lang og lar seg derfor ikke referere her.

Imidlertid stadfester den etter undertegnedes mening at man er i ferd med å rykke tilbake til start i arbeidet med å få opp et moderne Skolebygg på Ramberg.

Mitt store ønske er at alle, direkte og indirekte involverte i forhold til bruk av ny skole på Ramberg, heretter kan imøtese faktiske opplysninger om saken -praktiske som økonomiske.

Noe som også kalles for fri full og tillitsvekkende informasjon.

Noe som ordfører og leder av styringsgruppen så langt lite har fått til.

Mitt største håp, selv om moralen foreløpig ser ut til å være et produkt av den herskende del av kommunestyret, er at vi snarlig vedtar å bygge skolen slik den ligger tegnet og planlagt i dag.

En formålstjenlig skole.

Et skole og et samfunnstjenlig allhus.

Et soleklart samfunnsanliggende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags