Selv om jeg har byttet næring og har flyttet til Oslo p.g.a. jobb, har jeg fremdeles sterk tilknytning til min føde og oppvekstplass i Lofoten, og ser ikke bort fra at jeg på et tidspunkt vender tilbake. Og som tidligere kommunepolitiker, er jeg også sterkt opptatt av utvikling av regionen og da kommer man ikke utenom utvikling og forbedring av infrastrukturen både internt i Lofoten og ut av regionen.

Nylig arrangerte Vest-Lofoten Næringsforening et samferdselspolitisk seminar på Leknes hvor representanter fra H, Krf, V, Frp, Ap og Sp deltok. På denne konferansen fulgte Næringsforeningen opp Lofotrådet, kommunestyrene og næringsforeningene i Lofoten ønske om utbedring av E10, og bygging av større flyplass på Leknes som felles flyplass for Lofoten. Kanskje kan dette initiativet være avgjørende for at viktige samferdselsløsninger kommer inn i kommende NTP? (Nasjonal Transportplan)

På konferansen uttalte statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) at Lofoten har et godt kort i kombinasjonen utbedring av E10 og ny flyplass, hvorpå det fra næringslivet i Lofoten ble replisert med at da kan vi ikke vente til etter 2033 før det realiseres.

Noresjø viste også til at noe må gjøres med E10 i Lofoten. Den holder ikke europaveistandard. Kortere E10 og større flyplass er en god pakkeløsning, sa Noresjø. Når E10 i gjeldende NTP ligger inne med vesentlige midler for utbedringer, er det desto mer skuffende at regjeringen som Krf er en del av, har tatt dette ut av forslaget til ny NTP.

Regjeringen har altså ikke funnet plass til så viktige samferdselsprosjekter som E10, større flyplass eller utbedring av fiskerihavnen på Ballstad i NTP-forslaget. Men distriktssatsinger har aldri være noe styrke for sittende regjering, så det er vel ikke noe overraskelse at dette er tatt ut av NTP. Litt interessant var det jo også at Høyres representant på konferansen satte sin lit til at opposisjonen fremmet forslag i Stortinget slik at en samferdselssatsning i Lofoten kommer inn i NTP.

Ettersom hverken E10, flyplass eller Ballstad fiskerihavn har fått plass i regjerningens NTP, håper jeg at opposisjonen på Stortinget tar grep, for vi kan ikke finne oss i at viktige samferdselsløsninger i Lofoten ikke kommer inn i kommende NTP.

Jeg ser at nå har Frp kommet på banen med sitt forslag til NTP, hvor både E10, Flyplass og Ballstad havn er inne med bevillinger. Derfor er det viktig at også Sp og AP kommer på banen med løsninger som kan bringe Lofoten inn i NTP.

Lofoten er en stor region med store næringsaktører, stor verdiskapning innen fiskeri og sjømat som krever samferdselsløsninger for å få produktene raskt ut til markedet. Lofoten er også stor på turisme, og skal man utvikle denne næringen er man avhengig av å utbedre og utvikle samferdselen i regionen.

Det er mange partier og miljøer som lenge har kjempet for oljeleting i Lofoten, noe som det ikke har blitt noe av. Og jeg er glad for at bl.a. SV og Sp har stått i bresjen for nettopp et oljefritt LOVESE. Og jeg har alltid ment at når et politisk flertall har gått inn for dette, så må det politiske miljøet legge til rette for annen næringsutvikling i regionen, og god infrastruktur og samferdselsløsninger er alfa omega for å få til en utvikling.

Jeg har stor forståelse for kritiske røster mot større flyplass og utbedringer og nye traseer for E10, men skal man ha utvikling innen næringsliv så er Lofoten nødt til å henge med i den utvikling som skjer i landet for øvrig. Da diskusjonen om Lofast pågikk for fullt, så var det mange kritiske røster som var mot dette, fordi man kom til å ødelegge mye uberørt natur. Men jeg tror ikke det er så mange i dag som er negativ til at vi fikk Lofast.

Skal vi ha en satsing og utvikling av turistnæringen, til også å bli en helårsnæring, så må man legge til rette for dette med gode infrastrukturløsninger. Vi kan ikke stadig ta imot fler og fler turister, uten av vi legger til rette for det. Vi ser stadig konflikter som oppstår, nettopp fordi at man ikke har lagt godt nok til rette for den økende turismen. Dette kan gjøres på måter som tar hensyn til både natur og miljø.

Nå når samferdselskomiteen skal avgi sin innstilling den 7. juni, er det viktig at det kan skapes et flertall mellom Frp, Sp og AP hvor løsninger for E10, flyplass og Ballstad havn kommer inn i kommende NTP. Vi kan ikke vente til 2033 før det eventuelt kommer inn i planen. Det må skje nå!

Ønsker alle lykke til med innspurten i arbeidet med NTP, og ikke minst lykke til med høstens valg.