- Cruiseanløp kan lønne seg også på land

CRUISE: Lofoten blir mer attraktivt for cruiseanløp.

CRUISE: Lofoten blir mer attraktivt for cruiseanløp. Foto:

Av

- Viktigst er viljen til å satse på cruise, skriver innleggsforfatterne.

DEL

MeningerCruiseturister er det desidert raskest voksende segmentet av globalt reiseliv. Også i Norge er det betydelig vekst. En undersøkelse blant reiselivsbedrifter, havner, cruiseagenter, destinasjoner og cruisenettverk viser at potensialet for økt inntjening fra cruisetrafikken langs norskekysten anses som stort, men at det er utfordringer. Studien er en av de første, nasjonalt som internasjonalt, som ser på hva som kan bidra til større verdiskaping for landbaserte virksomheter i cruisedestinasjoner.

Omtrent halvparten av deltakerne mener at norske bedrifter tjener for lite på cruiseturistene som kommer til landet og at de legger igjen for lite penger. Dette tyder på at det er uutnyttede muligheter for økt landbasert verdiskaping. Spørsmålet er da hvordan det kan jobbes for å utnytte dette inntjeningspotensialet i for reiselivsbedrifter og destinasjoner?

Satsingsvilje nødvendig

Det er mange faktorer som anses som viktige for å øke den lokal verdiskaping fra cruise. Viktigst er viljen til å satse på cruise. Havnemyndighetenes og destinasjonens vilje til en slik satsing er her helt sentral (skår 6,7 på en skala fra 1-7). Deretter følger fem forhold som anses som like viktige (skår 6,4):

 Bedriftene på destinasjonen må samarbeide godt

 Det må tilbys unike produkt

 Åpningstidene i butikker og attraksjoner må være tilpasset cruiseanløp

 Kaikapasitet og kailøsning i havna må være på plass

 Cruiseagenten må ha erfaring og nettverk

Disse faktorene kan på mange måter karakteriseres som den «infrastruktur» en må ha eller utvikle for å lykkes. Nesten like viktig er det at cruiseskipene selger utflukter ombord, at det tilbys opplevelser basert på lokal kultur (inkludert mat) eller lokale naturfenomener, at det er transportmuligheter fra kai til aktuelle tilbud på destinasjonen og at cruiseagenten evner å ta inn bedriftenes produkter i egen portefølje.

Unikt og bredt produkttilbud

Tilbudet av opplevelsesaktiviteter synes å være relativt bredt. Blant de 20 produktkategoriene som ble benyttet finner vi det bredeste tilbudet innenfor aktiviteter som gjelder museum/historiske omvisninger ol., organiserte naturopplevelser, båtturer, matopplevelser og organiserte turer. Av disse leveres 12 prosent kun til cruise, mens 65 prosent er delvis skreddersydd for cruiseturister.Organiserte turer og naturopplevelser samt museum/historiske omvisninger og båtturer er økonomisk viktige for mange respondenter.

Det er viktig å merke seg at bedriftene i utvalget bidrar vesentlig til lokal verdiskaping via sininnkjøpspolitikk. Mer enn tre av fire bedrifter bruker kun lokale eller flertall lokale leverandører.

Samarbeidet på egen destinasjon må bli bedre

Mens det generelle næringssamarbeidet på destinasjonen ikke skårer spesielt høyt, vurderes samarbeidet på destinasjonen i forhold til cruise enda lavere. Kommunens rolle som tilrettelegger og samarbeidspartner kunne dessuten vært bedre. Det er også ganske få som synes at samarbeidsklimaet innenfor cruisemarkedet nasjonalt fungerer optimalt mellom destinasjoner, havner og regioner.

Mest positive er virksomhetene til Cruise Norway sin rolle, delvis også Innovasjon Norge, men inntrykket er at det er et stort potensial for mer samarbeid og styrking av tilliten mellom aktørene som jobber med cruise i Norge. Særlig kan det se ut som havnene kunne samarbeide mer om seilingsruter for cruiseskipene og at det er et potensial for mer samarbeid om utvikling av nye produkter og tjenester til cruisemarkedet. Det er forøvrig store forskjeller mellom de ulike aktørene i synet på samarbeidet på nasjonalt nivå.

Havnemyndighetene vurderer samarbeidet mest positivt og de er langt mer positive til samarbeidet enn reiselivsbedriftene.

Betydning for omsetning og lønnsomhet

Cruisemarkedet er ikke den viktigste inntjeningskilden for respondentene. Av den årlige omsetningen kommer vel 27 prosent fra ordinær cruisevirksomhet, drøyt 9 prosent kommer fra hurtigruten, mens hoveddelen av omsetningen kommer fra reiseliv for øvrig og annen virksomhet. Hurtigruten er viktigst for destinasjonsselskap/turistkontor (ca 20% av omsetningen), mens tilsvarende tall for reiselivsbedrifter er vel 10 prosent og 8 prosent for havnemyndigheter. Verken cruiseagent eller cruisenettverk har noe vesentlig omsetning fra Hurtigruten, ifølge egne anslag.

Cruiseturismen oppleves som lite lønnsom for 37 prosent av respondentene og som ganske lønnsom eller svært lønnsom av 35 prosent. Tilsvarende tall for Hurtigruten er 34 og 43 prosent.

Havnemyndighetene var oftest fornøyd med lønnsomheten totalt sett, mens cruisenettverkene var minst fornøyde. Viljen til fortsatt satsing synes absolutt å være tilstede. Omtrent alle virksomhetene kommer med stor eller svært stor sannsynlighet til å fortsette med leveranser til cruisemarkedet. Av disse kommer 70 prosent til å satse mer på cruisemarkedet, mens 30 prosent vil fortsette å operere som i dag.

Artikkeltags