Kraftig skatteskjerpelse på havbruksnæringen bygger lokalsamfunn langs kysten ned, der de burde bygges opp.

Skattesjokket etter 28. september 2022 har fortsatt ikke lagt seg og bølgen skyller langs kysten og treffer vår viktigste fremtidsnæring som svekkes vesentlig. Det var nok flere som satte kaffen i halsen da regjeringen hasteinnkalte til pressekonferanse og detonerte den antageligvis største skattebomben i Norgeshistorien. En liten time senere åpnet børsen og vi kunne for alvor se virkningene av forslaget med tidenes børsfall. Bare den dagen i september alene, falt verdiene med ufattelige 50 milliarder – ca. 10 ganger mer enn regjeringen hadde tenkt å få av nye inntekter gjennom det nye skatteforslaget om grunnrenteskatt for havbruk.

Regjeringen får forslaget til å fremstå som at «de rike laksebaronene» nå skal bidra enda mer inn i statskassa, men det hjelper ikke når det nye skatteregimet struper næringen og setter arbeidsplasser langs kysten i fare. Allerede bidrar havbruksnæringen med mer skatt enn vanlig til fellesskapet gjennom innbetalinger til havbruksfondet og produksjonsavgift. Vi reagerer også på hvordan regjeringen fremstiller de som driver bedrifter og skaper verdier i landet vårt.

Norsk havbruksnæring er i dag fremst i verden på teknologiutvikling, konstruksjon og drift av både flytende anlegg i sjøen og ikke minst produksjon av storsmolt og matfisk på land. Næringen eksporterte sjømat for ca. 151 milliarder kroner i 2022 og sikrer jobb til over 62 000 mennesker. Alle disse menneskene bidrar også med skatteinntekter til fellesskapet, i tillegg til alt næringen bidrar med fra før. Havbruksnæringen skaper stor aktivitet og verdiskapning i hele Norge, særlig i distriktskommuner langs kysten hvor næringen med sitt utpregede lokale eierskap har en nøkkelrolle for aktivitet, vekst og utvikling. I tillegg bidrar de med millioner av måltider med sunn mat til hele verden hver eneste dag.

Norsk havbruksnæring er i hovedsak drevet av familiekontrollerte selskaper og ca. 74% av årlig lakseproduksjon skjer i disse selskapene. Høyre heier spesielt på det lokale eierskapet fordi det gir store lokale ringvirkninger langt utover verdiskapning og skatteinntekter. Det er lokale bedrifter som bryr seg om eget lokalsamfunn og bidrar massivt til å skape levende og livskraftige lokalsamfunn.

Havbruksnæringen er basert på det globale markedet med andre globale aktører, og er verdensledende på sitt område. Men nå setter det særnorske skatteregimet hele den norske oppdrettsnæringen i fare og svekker konkurransekraften vår. Skal havbruksnæringen beholde sin posisjon i verden, få vokse og utvikle seg i en enda mer bærekraftig retning i Norge, er det avgjørende at næringa får konkurransedyktige og stabile rammevilkår. Vi må også legge til rette for ny bærekraftig vekst ved for eksempel utvikling av lukket sjøbasert oppdrett.

Regjeringens skatteforslag har ikke blitt konsekvensutredet og har allerede ført til investeringsstopp, permitteringer og oppsigelser. Ringvirkningene er enorme og påvirker hele næringskjeden i leverandørindustrien også.

I Norge har det vært en lang tradisjon å søke brede politiske forlik på skatt for å sikre bedriftene våre størst mulig forutsigbarhet. Dagens regjering virker mer opptatt av å fylle opp statskassa med penger fra Kyst-Norge - for å få penger til splitte opp gamle kommune- og fylkesgrenser og forsyner seg fra lokale bedrifter uten å vurdere konsekvensen av hvor mange mennesker som mister jobben.

Vi må skape før vi kan dele. Alle næringer har behov for mest mulig stabile rammevilkår for å satse videre og investere i ny teknologi og skape enda flere arbeidsplasser som gir skatteinntekter. I en ekstremt urolig tid der stor usikkerhet preger hele samfunnet og næringslivet vårt, er det behov for at norsk politikk skaper mest mulig forutsigbarhet i rammevilkår en faktisk kan rå over nasjonalt. Her gjør regjeringen det stikk motsatte og viser en, i beste fall, kunnskapsløshet om hvordan næringslivet langs hele kysten vår fungerer. Vi mener det ville vært mye bedre om beskatningen av havbruksnæringen ble grundig behandlet og utredet i sammenheng med skatteutvalgets anbefalinger som kom før jul.

Det totale skattetrykket som foreslås fra regjeringen er enormt, og i høringen var det flere bedrifter som dokumenterer at de samlet sett vil måtte betale mellom 80-100% skatt når de legger til regjeringens økning i formueskatt og utbytteskatt. Det vil tappe bedriftene og lokalsamfunn langs kysten for kapital og ressurser. Det vil redusere næringens evne til å investere videre for å skape flere verdier og arbeidsplasser.

Høyre mener det er rom for å øke bidraget til fellesskapet noe, slik næringen gjennom sine egne organisasjoner selv har uttalt.

Høyre mener at andre former for grunnrenteskatt enn regjeringa sitt forslag bør utredes dersom dagens ordning skal utgå, herunder den færøyske modellen, slik næringen og partene i arbeidslivet også har bedt om.

Som ordførerkandidater for Høyre langs kysten av Norge ønsker vi et skatteopplegg for havbruket som stimulerer til verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser.

Derfor vil vi jobbe for et konkurransedyktig og stabilt skattesystem som oppmuntrer til og ikke straffer norsk og lokalt eierskap. Fordi vi vet at gode lokale arbeidsplasser er med å skape liv i lokalsamfunn langs kysten.