Vi avsluttet vårt forrige innlegg om overstående tema med å sitere et par slagord fra de to regjeringspartiene: «Gode tjenester nær folket» og «Nå skal det være vanlige folks tur» (Se LT 21.10 2020)

Høringsrunden for omklassifisering av en rekke kommunale veier er nå over, og i forhold til de uttalelsene som er kommet virker det som dette har fått liten forståelse og tilslutning.

Rødt Vestvågøy mener at å sørge for god infrastruktur på bygdene er god distriktspolitikk både i dag og i fremtida.

Vestvågøy ønsker at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig dersom de ønsker det. Det forutsetter trygghet for at veien er åpen både sommer og vinter

Spredt bebyggelse er attraktivt for mange og en av forutsetningene er fremkommelighet og sikkerhet for de som bor, eller ønsker å bosette seg utenfor sentrum. Så i en kombinasjon med boplikt kan det bidra til revitalisering av flere plasser omkring på Vestvågøy. Vi må ikke stille oss slik at vi reduserer mulighetene for tilflytting, i stedet for å være i forkant som kommunens slagord forteller at vi er.

Les også

Frank Rist om privatisering av kommunale veier i Vestvågøy

I saksutredninga er det listet opp en del målbare forutsetninger som skal vektlegges før en avgjørelse i kommunestyret. Eksempelvist antall helårsboliger langs veiene og kommunalt bruk av de samme veiene.

Det ser ut som som om en ikke har tatt høyde for bebyggelse i forlengelsen av den kommunale veien, og da blir heller ikke statusen for om hjemmetjenesten/kommunen benytter veien eller ikke.

Det viser at en sjablongmessig behandling av denne saken ikke avspeiler behov i forhold til næringsvirksomhet, innbyggernes hjelpebehov, avgrensning av natur og fritidsaktiviteter med mere. En skjemamessig vurdering blir teknisk, mens dette handler om politikk, om hvor folk i denne kommunen skal bo, føle seg trygg og motta kommunale tjenester.

Konklusjonen vår er som tidligere. Rødt Vestvågøy ønsker ikke en utvikling der enkelte områder i kommunen blir påført en politikk som fører til at befolkninga ikke blir ivaretatt med de samme tilbud som det store flertallet anser som fellesoppgaver kommunen skal ivareta.