Turismen i Moskenes, dens  goder og utfordringer

Av
DEL

MeningerInnledning

Bygdelista i Moskenes stiller til valg med sittende ordfører Lillian Rasmussen som kandidat til ordførervervet.

Bygdelistas valgprogram for 2019-2023 er distribuert i alle innbyggeres postkasser, men kan også leses på Facebook «Bygdelista i Moskenes». Vårt valgprogram er vår arbeidsplan, denne er ambisiøs, tidsriktig, og nødvendig. 

Valgprogrammet er pedagogisk innrettet, og beskriver vår hovedmålsetting og våre ambisjoner innen oppvekst, helse og sosial, kirke og kirkegårder, kommunen som arbeidsgiver, næringsliv, fiskeri, turisme, samferdsel, transport, veier og parkering.

Moskenes kommune avhenger av tre hovednæringer, henholdsvis fiske og fangst, turisme og offentlige tjenester. Utover dette har vi bedrifter til støtte for fiskerinæringen, museer, handel, mm.

Lofoten ble beskrevet gjennom verdens litteraturens første storverk i Homers beretning om Odyssevs, og øygruppen var tidlig kjent i Gresk mytologi. Fjellrekken som danner Lofoten stiger opp av en havbunn som antagelig inneholder store oljeforekomster, og verdens største dypvannskorall. Mellom Lofotøyene skapes det sterke tidevannsstrømmer to ganger i døgnet, noe som bidrar til å opprettholde en særpreget sammensetning av plante- og dyreliv, en sammensetning som skaper gode forhold for et rikt fiske som har pågått i mer en 6000 år. Komposisjonen av spektakulære fjell, midnattssol og nordlys er helt unik i verdenssammenheng.

Siden 1970 tallet har det vært en forsiktig, men gradvis økning av turister. Rundt 2000 tallet skjøt turismen fart, noe som over tid har medført utfordringer i forhold til å håndtere turiststrømmen. Vårt «Valgprogram 2019-2023»beskriver våre ambisjoner for at turismen skal bli et enda bedre gode for kommunens innbyggere og besøkende.

Vei, parkering og sikkerhet

Blålys etater, kommunens innbyggere og turister må i kritiske situasjoner, sommer som vinter, kunne ferdes trygt til sykehus, ferger og flyplass. Dette avhenger av en robust infrastruktur som oppnås blant annet gjennom nært regionalt samarbeid. Bygdelista vil derfor fortsette å være tett på og en aktiv aktør knyttet til å ivareta kommunens interesser i prosjektet «Veipakke Lofoten».

Tilreisende Sherpaer har over flere år jobbet med å sikre ferdsel opp til Reinebringen. I juli ble arbeidet for denne sesongen avsluttet, og folk kunne igjen bestige toppen. Endelige besøkstall er ikke tilgjengelig, men det er så langt registrert et daglig snitt på ca. 700 besøkende.

 Av hensyn til turiststrømmen, miljø og sikkerhet er det i samarbeid med grunneier vedtatt forbud mot å telte på Reinebringen og på selve Reine. Dette gir trygghet for innbyggerne til å kunne påpeke brudd, og å rettlede og henvise til kommersielle aktører. 

Uregulert parkering, spesielt knyttet til Reinebringen, utgjør tidvis fare for veifarende. For å bøte på dette er det i samarbeid med næringen iverksatt tiltak med skilting og henvisning til parkeringsareal, i tillegg er flere uregulerte parkeringsområder blitt sperret. Det vil i ettertid bli gjennomført en evaluering i forhold til om ønsket effekt er oppnådd.

Det er påbegynt arbeid for å utarbeide forskrifter til parkering, dette vil blant annet gi hjemmel for innkreving av parkeringsavgift og påtale ved brudd. Også Reine kultursenter og Sørvågen & omegn idrettslag med flere vil kunne kreve avgift.

Handel og service og lokale aktører

Kommunen har overfor Fylkesmannen støttet opp om Coop Prix på Reine og Joker Sørvågen sine søknader om søndagsåpent på sommeren, dette kommer også lokalbefolkningen til gode.

Moskenes kommune har cirka 1050 innbyggere, i høysesong er det tretten- og i lavsesong åtte restauranter/serveringssteder. Tripadvisor har gitt anerkjennelse til flere lokale restauranter, og vi har spisesteder som i nasjonale kåringer er gitt høy rangering. Dette gjør at kommunens innbyggere er i en særstilling når det gjelder valg og mangfold av spise- og serveringssteder. Kommunen har i denne sammenheng vist imøtekommenhet og tilrettelagt for næringens behov for åpningstider, skjenkerettigheter, og uteservering.

Kommunen har besluttet at lokale aktører skal forestå arrangerte turer og omvisning til Refsvikhula.

Gjennomførte tiltak

Det er i løpet av sommeren etablert to nye toalett og to MOLOK (søppeldunker) ved henholdsvis SOIL huset på Sørvågen, og Reine ytre havn. I løpet av de tre første uker ble det registrert 1900 nedskyllinger på toalettet ved SOIL huset, dette er nedskyllinger naturen er blitt forskånet for.

Fergekaien på Moskenes, en av innfallsportene til Lofoten og Moskenes er nå ferdigstilt, og området framstår nå ryddig og gir et godt førsteinntrykk for reisende. Tilhørende servicebygg er prosjektert og byggestart er planlagt 2020.

Kommunen har fått gjennomslag for at båtruten på Reinefjorden nå er koordinert med regulære bussruter.

Moskenes kommunen er positiv til Cruisenæringens ønske om å anløpe Moskenes, imidlertid er det av hensyn til stedets beskaffenhet og belastning på kommunens innbyggere satt et maksimalt tak på 500 passasjerer.

Utfordringer og pågående arbeid

Turiststrømmen har over de senere årene medført boligmangel i Moskenes. Dette påvirker både sesongarbeidere og de som ønsker fast bosted. Noe av årsaken er at lokale og utenforstående kjøper opp bosteder for å profitere på utleie til turister. Imidlertid er det indikasjoner på at deler av denne virksomheten ikke følger de vilkår som er satt for den enkelte bolig. Moskenes kommune har nå iverksatt et arbeid for å kontrollere overholdelsen av de bestemmelser som er gitt. Dette arbeidet er viktig blant annet for å sikre leietakeres brannsikkerhet, men også for at de ulike boligområders reguleringsbestemmelser overholdes.

Droner er kommet for å bli, og i storslått begeistring benytter turister disse for å dokumentere sine opplevelser i vår vakre kommune. Imidlertid erfares det at Luftfartstilsynets regler og retningslinjer ofte brytes. Innbyggernes opplevelser og erfaringer med nærflygende droner oppleves som invaderende og en krenkelse av privatlivets fred. Moskenes kommune har gjennom Destinasjon Lofoten koordinert tiltak ved at regler er blitt kunngjort via informasjonstavler og reiselivsanlegg. Bygdelista vil følge opp effekter av dette, og eventuelt identifisere og vurdereskjerpende tiltak.

Lofotodden Nasjonalpark er etablert og representerer et unikt miljø som fordrer en skånsom bruk og ferdsel fra besøkende. Nasjonalparkforvalteren vil i tett dialog med Moskenes og Flakstad sørge for at hensikten og verneformålet etterleves til beste for alle parter.

Økning i antall besøkende til Nordland gjør at regionen opplever økt press på natur, kultur og lokalsamfunn. Moskenes kommune vil samarbeide tett opp i mot pilotprosjektet initiert av Nordland Fylkeskommune om «Besøksforvaltning» i Nordland.

For tiden er det en rekke pågående byggeprosjekter knyttet til turistindustrien, og flere prosjekter er under planlegging. Nylig ferdigstilte Lofoten Rorbuhotell på Sørvågen vitner om aktører som har tro på kommunen og fremtiden.

Oppsummering

Vårt program tar utgangspunkt i erkjennelsen at turistindustrien er en av hovedpilarene for vår eksistens.  Og dette innlegget viser at utfordringene knyttet til turismen, over lang tid er tatt på alvor, og både permanente og påkrevde midlertidige tiltak er gjennomført. Det gjenstår fremdeles mye arbeid, blant annet opprustning av veinettet, gjennomføre regulert og avgiftsbelagt parkering, trygge ferdsel for myke trafikanter, parkering, toaletter og avfallshåndtering. Videre planer for dette arbeidet er pågående og har høy prioritet.

Avslutning

Helt avslutningsvis viser vi til «Bygdelista i Moskenes valgprogram 2019-2023» og følgende erkjennelse, « Felles for Bygdelistas kandidater er en uttalt vilje til å bidra aktivt i det politiske arbeidet, og vi har tro på at vi gjennom dette kan skape en god og sikker framtid for innbyggerne i Moskenes kommune» la gjerne dette være med å avgjøre ditt valg den 9. september.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags