Følgende resolusjon ble enstemmig vedtatt på årsmøtet til Utdanningsforbundet Vestvågøy 16.3.2023:

27. september 2022 ble norgeshistoriens lengste lærerstreik avsluttet. Regjeringa ved arbeids og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (AP) stoppet streiken med tvungen lønnsnemnd. I nesten fire måneder streiket medlemmer av Utdanningsforbundet over hele landet fordi de kunne ikke godta at de atter en gang skulle bli taperne i lønnsoppgjøret. Ei regjering ledet av Arbeiderpartiet sørget effektivt for at dette likevel ble resultatet.

Før, under og etter streiken opplevde lærerne at arbeidsgiverorganisasjon KS pratet ned læreryrket og underkjente de utfordringene vi står overfor med å skaffe kvalifiserte lærere til barna og elevene våre. Et KS som i stedet for å inngå reelle forhandlinger ventet på og heiet frem tvungen lønnsnemnd. En tvungen lønnsnemnd som historisk sett alltid går i arbeidsgivers favør. Slik ble det også denne gangen, det forutsigbare resultatet av tvungen lønnsnemnd ble arbeidsgivers siste tilbud samt et virkningstidspunkt for ny lønn satt til 27.9.22. I praksis betyr dette at medlemmene i Utdanningsforbundet tapte fire måneders lønnsøkning på streiken. Når noen taper så vinner andre, i dette tilfellet er vinneren norske kommunekasser. Paradoksalt nok så er det slik at ved streik i kommunal sektor så vokser slunkne kommunekasser.

Administrasjonen i Vestvågøy kommune vil ikke fortelle oss hvor mye de har spart på at virkningstidspunktet ble 27.9. i stedet for 1.5. På direkte spørsmål svarer de følgende: «Det har store konsekvenser for kommunen at noen velger å gå til streik og vi regner ikke på tallene, men vi forholder oss til Rikslønnsnemdas kjennelse. Det er i tillegg svært vanskelig å regne på dette, da det er mange faktorer som spiller inn.» De store konsekvensene har vi vanskelig for å se. Det var ikke noen medlemmer av Utdanningsforbundet Vestvågøy som var i streik. Tvert om, våre medlemmer var på jobb og gjorde jobben sin under hele konflikten. Vårt regnestykke viser at hvert medlem har tapt anslagsvis omlag 5000,- på at virkningstidspunktet ble satt til 27.9. I Vestvågøy kommune har vi 215 medlemmer. Det betyr altså at kommunen har spart en drøy million kroner på medlemmene i Utdanningsforbundet.

Vi antar at en ansvarlig kommune som Vestvågøy hadde tatt høyde for at virkningstidspunktet i tvungen lønnsnemnd kunne blitt satt til 1.5. og følgelig satt av disse pengene. Vi registrerer også at Vestvågøy kommune gikk med et overskudd på 41 millioner kroner i 2022. En av disse millionene er lønnsmidler som medlemmer i Utdanningsforbundet skulle hatt.

Utdanningsforbundet Vestvågøy oppfordrer politikere i kommunestyret til å gripe fatt i denne saken og bidra til at pengene går tilbake til våre medlemmer i skole, barnehager og støttesystemer. Utdanningsforbundet og KS er enige om at Hovedtariffavtalen gjennom bestemmelsene om lokale forhandlinger, åpner for at pengene kan fordeles lokalt. Politikerne i Vestvågøy har makt og myndighet til å si at lønnsmidlene som kommunen har spart skal brukes på lønnstillegg til våre medlemmer. Hvis dere som ansvarlige lokalpolitikere virkelig ønsker gode barnehager og skoler i Vestvågøy så er dette det enkleste og beste kortsiktige grepet som kan tas.