Kommunestyret i Vestvågøy har nå vedtatt handlingsplan og budsjett for 2023 og lagt føringer for de neste årene. Flertallet samlet seg om et budsjett som ikke vil rette opp viktige mangler og ulikheter i Vestvågøy-samfunnet som administrasjonen har pekt på i kunnskapsgrunnlaget til budsjettet.

Mye er bra i Vestvågøy, sett i forhold til tida vi lever i. Arbeidsledigheten er lav og næringslivet går godt etter koronatida. Likevel er det negative utviklingstrekk som gir økte kostnader på helsebudsjettet, problem i oppvekstsektoren og stor sosial ulikhet og utenforskap. For eksempel har Vestvågøy fortsatt relativt lav utdanning, og ligger langt over landssnittet i kostnader til spesialundervisning. Kommunen har også utfordringer ift bærekraftig utvikling, spesielt på klima og miljø. Dette slår også inn på energikostnader og folkehelse.

Vestvågøy SV foreslo i kommunestyret en tilleggsbevilgning på 6 mill kr i 2023 for å møte noen av disse utfordringene. Relativt lite penger som likevel kan gi stor effekt. Følgende konkrete og målretta tiltak foreslo SV etter innspill fra ulike grupper, bl.a. ungdommen:

 • Ekstra lærerressurs, skolemat og helsesykepleier - 1,5 mill. Det er dokumentert positiv effekt av at elevene får et skolemåltid, og det er for lite penger avsatt i det vedtatte budsjettet. Flere lærerkrefter og helsesykepleier er mange enige om, men SV vil styrke budsjettet så dette faktisk kan gjennomføres.
 • Helsestasjon og møteplasser for ungdom - 0,5 mill. Dette kan kombineres med rus- og krimforebyggende tiltak, og bl.a. følge opp SLT-prosjektet.
 • Ekstra oppgradering av sykehjem og Lekneshagen – 1,5 mill. Skal kompensere delvis for stopp i tilskudd fra Husbanken. Det er usikkert om regjeringen vil videreføre tilskuddet seinere år. Uansett må budsjettet for 2023 økes i Vestvågøy slik at vedtatt omstilling i omsorgstilbudet kan gjennomføres på en forsvarlig måte.
 • Trafikksikkerhetstiltak mot E10 og Idrettsgata i skoleområdet på Leknes – 0,2 mill. Midlene skal dekke kommunens andel til utarbeiding av trafikkanalyse og tiltaksplan for trygg skoleveg i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.
 • Prøvedrift med elektrisk skyttelbuss til Haukland og Uttakleiv – 0,3 mill. Tilskuddet dekker nødvendige forarbeid og merkostnader til prøvedrift i 2023. Dette vil være både næringsutvikling, klimatiltak og trafikksikringsiltak.
 • Energisparing og klimatiltak på kommunale bygg – 1,0 mill. Skal dekke dekke merkostnader for installasjon av solcelleanlegg, energibrønner og energistyring. Vestvågøy skal vedta ny klima, miljø og energiplan, og kommunen har vedtatt mål og veikart for reduserte klimagassutslipp gjennom Lofoten De Grønne Øyene 2030. Nå trengs det handling.
 • Utvikling av Nordland figurteater i Stamsund til nasjonalt produksjonssenter – 0,8 mill. Vestvågøy er vertskommune for landets eneste figurteater, og det er stort potensial i utvikling av kulturbasert verdiskaping og nye studietilbud på internasjonalt nivå. Forarbeid for nytt teaterbygg er utført. Nå gjenstår detaljplanlegging av bygget og aktiv oppfølging i 2023 mot finansiering.
 • Utredning av praktisk modell for verdisetting og gjenbruk av matjord ifm utbygging – 0,2 mill. Dette haster hvis mål om arealnøytralitet skal nås. Dagens praksis er for dårlig. Gjennomføres i 2023 parallelt med vedtatt utvikling av jordvernstrategi for Vestvågøy.

Sum tilleggsbevilgning 6,0 mill for 2023 har Vestvågøy SV foreslått inndekket slik:

 • Økt inntekt fra havbruksfondet iht økt ramme og innføring av produksjonsavgift. Bruk av felles naturressurser skal bidra til nødvendige velferdstiltak i havbrukskommunene.
 • Eiendomsskatt settes til 4 promille og bunnfradraget økes betydelig til 200.000. Dette vil medføre at rimelige boliger får lavere e-skatt, og at folk med dyre boliger bidrar mer.
 • Eventuelt redusert avsetning til dispososjonsfond.

Summen av tiltakene vil bidra til å møte utfordringer og viktige behov i kommunen. Selv om forslaget ikke ble vedtatt i kommunestyret, så vil SV fortsatt arbeide for bærekraftig utvikling og en mer rettferdig foredling av ressurser, penger og muligheter i Vestvågøy.