En del av de kommunale utfordringene kan blant annet oppsummeres slik:

  • Investeringsnivået vil etter hvert kvele den kommunale økonomien. Avdrag og renter har doblet seg på få år.
  • Vann og avløp – eskalerende avgift for husstander og næring.
  • Utrolig restriktiv behandling av byggesaker som trenger dispensasjon fra planen.
  • Eiendomsskatten til besvær.

Kostnadsøkningen innen selvkost vann og avløp (betales med gebyrer fra husstander og næringslivet) er allerede ute av kontroll, og kostnadsveksten fremover med dagens politikk vil være eksponentiell. En firedobling på få år fra 2020 er allerede en realitet. Har vi merket noen vesentlig forskjell i vannforsyningen, vannkvaliteten, forurensingen i strandsonen med spillvann/kloakk åpen i dagen?

Med dagens prioritering og tilhørende investeringsnivå vil gebyr til V&A bli >kr 30.000,-/år i 2030, uten at «hvermannsen»/vanlige folk vil føle at tilbudet er blitt vesentlig bedre. Sektoren er konsulentstyrt med tiltak ute av proporsjoner i forhold til hva som reelt burde prioriteres løst.

Mantraet for avløp er skille overflatevann fra spillvann/kloakk. I Leknes-området er nedslagsfeltet for overflatevann ganske begrenset. Fra Lofotsenteret og nordover ledes vannet til Borrivatnet og i tunnel til Fygle. Det er kun området gjennom Leknes som kan lede overvann til ledningssystemet. Vannmengden er derfor begrenset.

Kommunedirektøren får tilslutning til å ilegge husstander ekstrakostnader i mange 10.000 kroner-klassen, og betydelige kommunale investeringer for unødvendig å skille overvann fra kloakk. Alle skjønner at det koster mer å pumpe noe mer vann enn litt mindre, men i forhold til investeringskostnadene så skulle konklusjonen være enkel. Det blir interessant å se kommunens egne beregninger, når de måtte komme.

I Stamsund og i Leknes-området er det flere store kloakkutløp som går rett i fjæresteinene., og gjør strendene ubrukelige. Befolkningen har klaget med rette i årevis, uten at noe har skjedd.

Vi begynner i feil ende. Vi må rense strendene først, ved å føre kloakk infisert vann ut i sjø på dypere vann. Slik strategien nå legges fra kommunen, vil det ta mange mange år og utrolige kostnader før vi får rene strender.

Det er trolig ingen bykommuner i Nord-Norge > 10.000 utslippsekvivalenter, Buksnesfjorden er kalkulert i ca 9.500, som har innført omfattende rensning av spillvann ut over sedimenteringstanker før pumping ut i fjorden. Det er heller ikke mange bykommuner som gjør som vi, og lar store utslipp av kloakk gå rett i fjæra. En delvis blanding av kloakk og overflatevann er uunngåelig, og absolutt ikke noe problem.

Når Kdir legger frem i juni-møtet en revidert helhetlig kommunal plan innen V&A, med forslag til prioriteringer, må det tas hensyn til å løse reelle presserende oppgaver, og at gebyrene for V&A samtidig ikke skal stige marginalt mer en ordinær prisvekst fra 2023 og i en 10-årsperiode.

Det må fokuseres på bedre kostnadskontroll med prosjektene, signifikat mindre bruk av eksterne konsulenter, og etablering av konkrete utbygningsavtaler for hvert prosjekt. Det vil være viktige bidrag til å få «value for money».

  • Eiendomsskatten er en byrde for alle, og strammes hele tiden inn hva gjelder hvem som skal betale og grunnlaget/takstverdi.

  • Kommunen driver en betydelig forskjellsbehandling knyttet til dispensasjon i byggesaker, fradeling osv i tillegg til en utrolig restriktiv tolkning av plan og bygningsloven spesielt i distriktene, og når man ellers ønsker det. Planen er viktigere enn tiltakene. Ta hele øya i bruk er en illusjon.

Det politiske lederskapet med posisjonen og dets følgere er ansvarlig. Vi får ikke noe mulighet for reell endring i kurs før neste kommunevalg, høsten 2023 - faktisk bare et drøyt år til.

Det er ingen tvil om at det er FRP i Vestvågøy som står konsekvent opp for vanlige folk og næring på hele øya. Det er vi som utfordrer og skaper debatt. Det er vi som ser tiltak viktigere enn kommunale planer, som pr definisjon alltid vil være på etterskudd.

Vi trenger engasjerte kvinner og menn med på laget til kommende kommunestyrevalg i 2023. Tenk da hva som er best for Vestvågøy. Verken jeg eller dere andre trenger å skjele for mye til politisk ideologi i forhold til hva som er best for Vestvågøy sin befolkning. I stedet legger vi til grunn praktiske konkrete faglige vurderinger, nøkternhet og konstruktive løsningsforslag. Vi trenger flere engasjerte medlemmer i kommunestyret for å oppnå resultater.

Ta kontakt om du/dere har lyst til å bli med på laget i 2023.