Vi har en del trafikkfarlige områder i Vestvågøy kommune, men lite synes å bli gjort.

Jeg ønsket å sette fokus på utfordringen og stilte derfor spørsmål til ordfører Anne Sand om problematikken i tirsdagens kommunestyremøte.

På våre kommunale veier synes det som om at vi i hovedsak jobber godt i forhold til sikkerhet.

Andre veier er under ansvar av Nordland fylkeskommune eller Statens veivesen. Jeg oppfatter at det i slike tilfeller er langt mer krevende for kommunen å nå fram for å få iverksatt nødvendige grep for å bedre sikkerheten til våre innbyggere, små som store.

11. november 2021 sendte jeg en henvendelse til medlemmene av kommunalt trafikksikkerhetsutvalg og beskrev det området jeg, ut fra min erfaring og vurdering, fant å være desidert mest risikoutsatt for myke trafikanter. Utvalget gjør nok det de kan, men jeg har ikke hørt at det har skjedd noe i etterkant av henvendelsen.

Få vil motsi meg når jeg beskriver krysset Leknesveien (E-10) og Lufthavnveien som spesielt farlig for myke trafikkanter. Jeg har selv observert nestenulykker ved kryssing av veien. Statens veivesen har ansvaret for Leknesveien (E-10) mens Nordland fylkeskommune har ansvar for Lufthavnveien.

Lufthavnveien leder fram til flyplass, flere små næringer, bensinstasjon, et populært treningssenter samt et boligområde og en barnehage i Bolleveien. Dette skaper selvsagt en del biltrafikk inn i området. I tillegg er det et aktivt masseuttak, et verksted og oppstillingsplass for busser inne i området. Mao mange større kjøretøy som skal inn og ut av området.

Første del av veien inn fra Leknesveien er smal, og det er ikke vanskelig å forestille seg at myke trafikkanter finner det ubehagelig å skulle ta seg inn i Lufthavnveien når de eksempelvis skal passeres av en buss og en fullastet lastebil ved inn og utpassering fra E-10 til samme tid. En ting er ubehaget, en annen ting er risikoen for at uhell skal kunne oppstå. Det er også høyt fra en smal veiskulder og ned til bakkenivå hvis man skulle forville seg for langt ut mot sidene og falle ut.

Det er ingen gangfelt, ingen hastighetsreduserende tiltak og heller ikke gang og sykkelsti helt fram til Lufthavnveien. Slik jeg ser det er det ikke på noen måte tilrettelagt for kryssing av Leknesveien og over til Lufthavnveien. Hastigheten er satt til 60 km/t på Leknesveien.

Vi vet at mange innbyggere bor i Bolleveien og at små barn går til skolen gjennom dette området. Om barna egentlig burde ha blitt tilstått offentlig transport til skolen er egentlig noe man sterkt burde vurdert, men det får være til en annen diskusjon.

Hva gjør vi som lokalpolitikere i situasjoner som denne?

Ender vi til sist opp med at kommunen selv må ta ansvar og koste tiltak i form av eksempelvis forlengelse av gang og sykkelvei inn til området?

Hva gjør vi når Nordland fylkeskommune og Statens veivesen er aktørene som har ansvaret for trafikksikkerheten til våre innbyggere, og ikke tar sitt ansvar på alvor?

Finnes det noe formalisert fora hvor kommunal veimyndighet og de andre to aktørene møtes for å diskutere og finne løsninger på slike utfordringer?

Hvordan kan vi sørge for at eksterne aktører tar sitt ansvar?

Svarene som gis fra Statens veivesen ved henvendelser er dessverre ikke alltid i tråd med det vi som lokalpolitikere eller innbyggere kunne ønske. Slik jeg har opplevd det så gir svarene skuffelse og indignasjon, men burde man ikke heller bli irritert når statlige- og fylkesaktører ikke tar sitt ansvar?

Mitt syn er at vi må slutte å sitte rolige i båten, og heller risikere at eksterne ikke lenge er våre bestevenner etter at vi har brukt utestemmen og stilt krav. Hva har vi egentlig å tape…