Lofot-Tidende har en sak på sine nettsider den 31. januar ang tilskudd til private barnehager i Vestvågøy, og har bedt kommunalsjef Bianca Halvorsen om en uttalelse. Det som er bra i denne uttalelsen er at kommunalsjefen har svart skriftlig og kan dermed ikke hevde seg feilsitert.

Kommunalsjefen uttaler at: «Først må jeg understreke at kommunen ikke har vedtatt noe kutt, hverken politisk eller administrativt». Om dette er bevisst feilinformasjon eller noe annet skal jeg la være å spekulere i, men det er lett å motbevise hennes utsagn.

Først må jeg gi litt bakgrunnsinformasjon. Statsforvalteren har over mange år hatt en såkalt bemanningsnorm som barnehagene skulle forholdt seg til. Når barnehagene har hatt tilsyn fra Vestvågøy kommune, har vi blitt målt i forhold til denne normen. Normen var at barnehagene skulle har maksimum 6 barn over 3 år og 3 barn under 3 år per voksen. Vestvågøy kommune ga avvik på tilsynet om barnehagene ikke oppfylte normen.

Vestvågøy kommune rapporterte inn sine KOSTRA-tall, og hadde per 15.12.18 6,8 barn per voksen i den ene av sine barnehager, og manglet 20 prosent barnehagelærer i den andre barnehagen.

Da dette ble påpekt av de private barnehagene i brev av 18.12.20, fikk vi svar fra kommunalsjefen og rådmannen om at dette er ordnet opp i, uten noen form for dokumentasjon.

Det som er interessant i denne saken er at jo flere barn de kommunale barnehagene har per voksen, jo lavere blir utgiftene per barn, og tilskuddene til de private desto lavere. Tilskuddet til de private barnehagene blir utregnet av to års gamle regnskapstall, og derfor er tallene som innrapporteres per 15.12.18 viktige.

I ettertid er det blitt lovfestet at alle barnehager skal følge det som tidligere var statsforvalterens norm. Da gjør Vestvågøy kommune noen andre grep som igjen går ut over de private barnehagenes økonomi. Med virkning fra 1. januar 2021 vedtar kommunestyret i Vestvågøy å kutte 20 prosent styrerressurs for hver av sine barnehager. I saksfremlegget gikk det fram at de regnet med å ta ned 3,6 stillinger ved å kutte 20 prosent i hver av sine barnehager, altså 20 prosent i hver barnehage i kommunen. Dette er et politisk kutt.

Fra 1. august 2020 initierer kommunalsjefen er prøveperiode for disse kuttene. De kommunale styrerne må jobbe 20 prosent på pedagogisk stab, og 80 prosent i barnehagene. Gjennom dette grepet får kommunalsjefen tatt ned tilskuddene til de private fem måneder tidligere enn det politiske vedtaket la opp til. Dette er da et administrativt kutt.

Jeg våger påstanden om at Vestvågøy kommune underfinansierer barnehagesektoren i stor grad. Hvis vi ser på nasjonale satser for driftstilskudd til barnehager, så er disse 239.000 kroner for barn under 3 år, og 115.500 kroner for barn over 3 år.

Vestvågøy kommune har vedtatt satser på henholdsvis 198.965 kroner og 93.164 kroner. Hvis vi tar utgangspunkt i øyas største barnehage, så blir forskjellen på 2.126.100 kroner. Det er enorme tall.

De private barnehagene må sette av penger til blant annet vedlikehold av bygg. Driftsutgiftene er store, og med det nedtrekket i tilskudd som er foretatt for 2021 så vil enkelte slite med å greie seg. Hvis en ikke har avsatt en økonomisk buffer, kan det være kroken på døra.

Avslutningsvis har en samlet styrergruppe bedt rådmannen om tall på hva Vestvågøy kommune får i overføringer fra staten til drift av barnehager. Svaret vi fikk var at: «Dere vil nok ikke like tallene».

Underforstått, Vestvågøy kommune får betydelig mer penger til barnehagedrift enn hva som brukes. Tallene fikk vi selvfølgelig ikke.