Kommunestyret i Vestvågøy bad i septembermøtet kontrollutvalget foreta en gjennomgang av hvordan prosjektet Meieriet kultursenter har vært gjennomført. Da var det allerede klart at bygginga er forsinket og høstens store åpning må forskyves til neste år.

Nå er Kontrollutvalget i gang med saken. De ber kommunerevisjonen i Lofoten om å foreta en gjennomgang av investeringsprosjektet «Meieriet kultursenter». Det skal gjennomføres som er forvaltningsrevisjonsprosjekt i prosjektstyring, hvor en også ser på følgende problemstillinger:

  • Har kommunen tilfredsstillende rutiner for planlegging og gjennomføring av prosjektet, og følges disse?
  • Gjennomfører kommunen tilfredsstillende kvalitetssikring av prosjektplanlegging og gjennomføring?
  • Opprettes det prosjektorganisering med klare ansvarsforhold og rapporteringslinjer?
  • Etterleves kommunens retningslinjer for økonomioppfølging og – rapportering?
  • Har kommunen tilstrekkelige rutiner for å behandle og godkjenne eventuelle tilleggsarbeider?
  • Har kommunen tilfredsstillende rutiner for evaluering og erfaringsoverføring/ -deling fra gjennomførte prosjekter?

Leder for Kontrollutvalget er Odd Eskil Andersen (FRP). Med seg i utvalget har han nestleder Asbjørn Sjølie (H), Ann Stoltenberg, Randi Nilsen (AP) og Frank Rist (SP).