Det er med stor uro Utdanningsforbundet leser i Lofotposten at Vest- Lofoten videregående skole ikke skal få tilfredsstillende opplæringsfartøy til en av hjørnestensnæringen i regionen. «Skårungen», skal erstattes med en 9 meter lang tidligere passasjerbåt, som selv etter ombygging, ikke er i nærheten av å dekke de behovene som skolen har. Fagfolk er tydelig på at den tildelte båten ikke er i nærheten av å være fullverdig øvingsfartøy tilpasset næringslivet behov for arbeidstakere med kompetanse og skolens behov.

I tillegg reageres det på at retten til medbestemmelse er satt til side når ikke innspill fra lokale aktører og fagpersoner tatt med i prosessen. Våre medlemmer og øvrig ansatte må lese i avisen at egen arbeidsplass i stor grad skal endres. Utdanningsforbundet mener at arbeidsgiver her bryter med det som forventes av en seriøs arbeidsgiver som Nordland Fylkeskommune.

Vi leser at det har vært gitt faglige råd i prosessen. Oss bekjent har hverken skolen selv eller yrkesopplæringsnemnda eller fagorganisasjonene i fylket vært involvert med faglige råd før beslutningen ble tatt. Vest-Lofoten VGS har i flere år meldt inn at øvingsfartøy «Skårungen» hadde feil og mangler og var utdatert for drift i opplæringsøyemed.

Fylkeskommunene har ansvaret for at undervisningsutstyret i fylket er godt nok..

Kunnskapsminister Tonje Brenna (AP) henvises til at Norge vil mange 90 000 fagarbeidere innen 2025, mange av disse innenfor fiskeri og havbruk. Vi vet at næringslivet som dekkes av disse linjene blir fremtiden i regionen. For å få dem til å velge havbruk og fiskeri må vi være faglige oppdaterte og relevante også i framtiden. Behandlingen og løsningen som er skissert i denne saken gjør at skolen kan miste fagfolk tilbake til privat næringsliv. Dette er stillinger som det er vanskelig å rekruttere til.

Kvalitet i undervisning

Dyktige lærerne som utdanner elevene, er helt avgjørende for motivasjon og gjennomføring til fagbrev. Dette behovet er ikke annerledes i fiskeri og havbruksyrkene. Det er lang og grundig forskning som viser at kvalitet får man gjennom tett og god pedagogisk oppfølging med øvelse i realistiske arbeidsoppgaver. Læring gjennom øving og feiling gir mestring. Det satses tungt på etter og videreutdanning av yrkesfaglærer for nettopp å forsterke de positive effekter en god lærer har på elevens læring og forberedelse til å gå ut som læring. men uten relevante og utdaterte opplæringsarenaer kommer en god lærer til kort. I praksisfeltet jobber det mange dyktige fagpersoner, men få utdannede pedagoger. Elevene har rett til undervisning og det er vel ikke tvil om en pedagog med fordypning i yrket er best skikket til denne opplæringen? Og best læring for ungdom skjer i nære relasjoner, ikke per telefon eller VHF.

Det skal brukes 77 milliarder kroner på yrkesfagløftet i 2021 og 2022. Dette gjøres siden kunnskapsministeren har stor tro på at det er viktig med en moderne, oppdatert og relevant utstyrspark. Å få en nedgradering av utstyrsparken i en så viktig næring for Nordland fylke synes Utdanningsforbundet mildt sagt er underlig..

Bruk av næringslivet etter «Øksnes-modellen»

Vi ser at fylkeskommunen henviser til «Øksnes-modellen», en modell som var en hestehandel for å få beholde maritime linjer i Nordre Nordland. Statsforvalteren i Nordland henviser til at for å få flere til å gjennomføre og bestå VGS er det viktig å følge opp elevene tettere gjennom skoleårene på yrkesfag, det er derfor betenkelig at fylkeskommunenforeslår at elevene skal få mer praksis ute i arbeidslivet. Mye av denne blå praksis er sesongbasert og foregår over flere fiskefelt langs kysten. I dagens marked bytter fartøyer og kvoter stadig eiere og nye avtaler må inngås. Allerede i dag er elevene ute i bedrifter 5-9 uker. Vest- Lofoten VGS samarbeider tett med lokalt næringsliv om bruk av relevante opplæringsarenaer i yrkesfaglig fordypning. Utdanningsforbundet mener det er uheldig å forlenge praksisperiodene for elevene. Å benytte dagens næringsliv i mye større omfang gir en usikkerhet og en uforutsigbarhet som skoledrift ikke er tjent med.

Lytt til elevene

For at dagens ungdom skal bli motivert til å søke maritim og blå utdanning i fremtiden må vi tilby en utdanning som er oppdatert, realistisk og med god og nær relasjon til lærere, klassekamerater og lokalmiljø. Dagliglivet hjemme er viktig for dagens ungdommer.

Undervisning mulighetene et opplæringsfartøy fører til økt rekrutering, trygget til at eleven kan prøve og feile uten at det går ut over produksjon eller sikkerhet. Dette gir en mestring som framtidens yrkesutøvere trenger i Norges tøffeste yrke. Med å velge denne løsningen har fylkeskommunen allerede fortalt ungdommen at deres valg ikke er viktig nok.

Pedagogiske fordeler med båt

Utdanningsforbundet er forundret over at Fylkeskommunen ikke greier å tenke nytt og spenstig når en slik anledning som å bytte ut opplæringsfartøy melder seg. I dag hvor det er en målsetning med nullutslipp i fiskeflåten, en stadig større andel av fartøyene elektrifiseres og det er fokus på framtiden med og i de grønne øyer, kunne det vært en gylden anledning til å tenke at kommende generasjoner ville få et naturlig forhold til disse målene med et skolefartøy som er oppdatert. Et skifte for bærekraft og miljøvern i flåten vil dermed komme raskere. Utdanningsforbundet mener at en skolebåt er et viktig verktøy i rekruttering av elever til yrket og til rekrutering av dyktige fagfolk i skolen.

Hittil ser vi at skolebåten har vært et viktig tilskudd ikke bare for de maritime fagene, men også for de andre linjene og deres aktivitet. Den brukes som rekruterings aktivitet for grunnskoleelever, prosjekter for andre linjer i VGS, i fagskolen og som opplæring arena for læringer på vei til fagbrev.

Et nytt fremtidig øvingsfartøy kan også kombinere drift ved Vest- Lofoten med behov som elevene i Øksnes har. Man kan samarbeide på tvers av skolene.

Felles ansvar

Til slutt oppfordrer og utfordrer Utdanningsforbundet næringen selv og de lokale politikere til å uttale seg og påvirke prosessene i fylkeskommune slik at man får en moderne utdanning med oppdatert undervisningsutstyr som kan gi gode fagarbeidere i fiskeri og havbruksnæringen i framtiden.

Les også

Krever nytt skolefartøy til Vest-Lofoten videregående skole og Lofoten Fagskole

Les også

– To skritt fram og fire tilbake