Avdelingslederens fagkompetanse er avgjørende for pasientsikkerheten

Rita Solbakken.

Rita Solbakken. Foto:

Av
DEL


MeningerIgjen ser vi overskrifter som: «Ingeniør skal lede anestesisykepleiere» og «Helsefagarbeidere er avdelingsledere». Slike overskrifter setter i gang refleksjoner hos meg. Kan det være en måte å organisere seg bort fra sykepleiemangelen på ved at avdelingsledere, som oftest er sykepleiere, erstattes med andre yrkesgrupper? Hvilken betydning vil det i så fall ha for pasientsikkerhet og forebygging av uønskede hendelser? Kan det være ett resultat av at vi sykepleiere ikke vært flinke nok til å kommunisere fagkunnskapen vi har, basert på lang utdannelse og sykepleievitenskapelig kunnskap, som vi kontinuerlig utvikler til beste for pasienten?

De kommunale helse- og omsorgstjenestene står foran store utfordringer og det er flere grunner til det. Vi vet at antallet eldre er økende, de eldre har flere diagnoser og funksjonstap noe som gjør at de er sårbare for konsekvenser av feil. Studier viser at stadig flere eldre ønsker å bo hjemme med hjelp fra hjemmetjenesten framfor å flytte til institusjoner med døgnkontinuerlig pleie, selv om de har omfattende pleie- og omsorgsbehov. I tillegg representerer innføringen av Samhandlingsreformen en strukturendring i norsk helsetjeneste fordi helsehjelp i størst mulig grad skal ytes i pasientens hjem. Tanken er at antall liggedøgn i sykehus skal reduseres og presset på sykehjemsplasser reduseres. Status for samhandlingsreformen (2016) viser at innføringen har medført økt press på kommunale helse- og omsorgstjenester og da spesielt hjemmetjenesten, både når det kommer til omfanget av pasienter, komplekse og sammensatte sykdomstilstander og følgelig behov for økt kompetanse hos de ansatte på alle nivå. Samtidig utdannes færre sykepleiere og annet helsefaglig personell enn hva det er behov for.

Avdelingslederne har stor innvirkning på hvordan avdelingene drives. I følge Pasientsikkerhetskampanjen har ledere på alle nivå i helsetjenestene en nøkkelrolle i å motivere og legge til rette for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Kunnskap og resultater fra ulike kilder skal brukes som grunnlag for målrettede tiltak for å redusere uønsket variasjon og forbedre tjenestene. Det innebærer at man gjennom ledelse fremmer en kultur som til enhver tid bygger på den best tilgjengelige kunnskapen (evidens) for å redusere pasienters risiko for uønskede hendelser. For å møte dette kravet må lederen holde seg faglig oppdatert til enhver tid. Ledelsens betydning for å utvikle kvalitet på sykepleien, skape en god praksis og forebygge uønskede hendelser er derfor tett knyttet til sykepleie og pasientomsorg.

Kravet til ledere ble ytterligere skjerpet da forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten (ledelsesforskriften) ble innført i 2017. Den enkelte leders ansvar for faglig forsvarlige tjenester er tydelig beskrevet. Kravene til ledelse og styringssystem i hele helse- og omsorgstjenesten er ment å bidra til faglig forsvarlige tjenester samt systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Stadig flere kommuner opplever problemer med å rekruttere sykepleiere. Enkelte kommuner har derfor gjort forsøkt med kombinerte lederstillinger, der ledere eksempelvis har delt stilling mellom ledelse og sykepleier i avdelingen- i turnus. Basert på egen forskning er dette ikke å anbefale og jeg skal i det videre argumentere kort hvorfor. Forskning gjennomført ved Nord universitets fakultet for sykepleie- og helsevitenskap, bl.a. på Leknes, viser at ledernes kliniske tilstedeværelse er avgjørende for forebygging av uønskede hendelser. En av våre studier viser at klinisk tilstedeværelse hadde flere dimensjoner; å ivareta pasienten og legge til rette for en best mulig pasientomsorg gjennom selv å ta ett overordnet ansvar for pleien, sikre pasientens stemme, bygge og videreføre tillitsfulle relasjoner til personalet samt sikre en fornuftig pengebruk i avdelingen. Å være tilstede betyr dermed ikke å erstatte sykepleiere og gjøre deres oppgaver. Basert på ledernes kompetanse fra sykepleierutdanningen opptrer de som «skjold» i metaforisk betydning for å beskytte pasienten mot uønskede hendelser (Solbakken m.fl. 2019). Derfor argumenterer vi for at ledere bør få tid til ledelse og de de bør prioritere å være klinisk tilstede- som ledere, og da må de ha 100% lederstillinger.

Er det slik at pasienter og pårørende ønsker at ingeniører er ansvarlig for sykepleien de mottar? En leder uten faglig bakgrunn vil muligens fungere som administrator, men vil ikke kunne ivareta fagansvaret. Nettopp fordi lederne er sykepleiere evner de å se faglige problemstillinger og identifisere risiko for uønskede hendelser. En leder uten fagkompetanse vil svekke kvaliteten over tid, fordi lederen ikke vil kunne vekte økonomiske og faglige prioriteringer opp mot hverandre slik at utfallet for pasientene blir best mulig. For å gå tilbake til eksemplet med ingeniører som ledere ved anestesiavdelingen, forstår jeg det slik at man tenker å ansette rådgivere for å bistå leder i faglige spørsmål. Jeg kan vanskelig se hvordan dette er riktig bruk av faglige ressurser i tillegg til at det vil medføre økte lønnsutgifter.

Sykepleiere har lange tradisjoner for å jobbe godt sammen med andre yrkesgrupper og det skal vi fortsette med. Vi bør likevel vokte oss vel for å «organisere» oss bort fra sykepleiemangelen, men heller fokusere på at vi bruker rett kompetanse på rett plass. Dette er særlig viktig når krav til kompetanse og antall ansatte i tjenestene økes samtidig som tilgangen utfordres.

For å håndtere pasientsikkerhet, trygge tjenester og forebygging av uønskede hendelser slik statlige føringer og lovverk krever, viser våre studier at mellomledere må ha faglig bakgrunn og de må være klinisk tilstede. På denne måten kan fagansvaret ivaretas av fagpersoner. Å ansette ingeniører som mellomledere i helsetjenestene bør være like utenkelig som å ansette sykepleiere som ledere i entreprenørbedrifter!

(Tidligere publisert i Sykepleien.no, 22.08.19)

Kronikk: Aktivitet er mulig og nødvendig for alle


Artikkeltags