FLYPLASSLØSNING SOM STYRKER LOFOTEN (art. 3)

(Vest-Lofoten Næringsforening vil i tre artikler fremheve noen faktaopplysninger om hvorfor ny flyplass i Lofoten er anbefalt. Artiklene er i hovedsak basert på utredningen fra Avinor og Statens Vegvesen)

Mesteparten av flyreisene til/fra Lofoten (ca 60 %) går mellom Lofoten og Oslo/Sør-Norge/utlandet. Det er denne trafikken som primært diskuteres i forbindelse med fremtidig flyplassløsning. I vurderingen av disse reisene kan en stille spørsmål som:

  • Hvorfor er det bedre å måtte reise via Bodø, med ventetid der, før ny reise til Oslo?
  • Hvorfor er det bedre å betale 2000 kroner ekstra tur/ retur pr. person på den samlede reisen?
  • Hvorfor ikke reise direkte, som reduserer klimagassutslippene med 10-15%?
  • Hvorfor er det bedre med en kjøretid til flyplassen på 2-4 timer (Evenes) enn ½ - 1 time (Leknes)?
  • Er det tvil om at en ny storflyplass vil sikre billigere og kortere reisetid for regionens innbyggere og næringsliv?

Konklusjon

En ny storflyplass på Leknes er basert på nedlegging av de 2 eksisterende flyplassene og en forbedret E-10 mellom byene. Etableringen vil være relativt nøytral i forhold til klimautslipp. Det er faktorer som virker i forskjellig retning og generelle utviklingstiltak i hele luftfartsbransjen vil ha størst betydning.

Flyplassen synes ikke å skape store støymessige konsekvenser total sett i regionen, men videre optimalisering av traseer, lokalisering m.m. må avklares og synliggjøres gjennom nye støysoner.

Som påvist i rapporten er det mulige konflikter med kulturmiljø, naturressurser og godt jordbruksareal både på flyplassområdet og i endelig valg av vegløsning. Dette er Vest-Lofoten Næringsforening svært oppmerksom på, men mener at fordelene med en felles storflyplass i regionen er så store at planleggingen må fortsette så raskt som mulig.

En ny storflyplass vil bety mye for regional utvikling, både samfunnsmessig og for næringsliv og arbeidsplasser. Å få en felles bo- og arbeidsmarkedsregion trekkes fram som en viktig gevinst. Måten en fremtidig beslutning om etablering blir implementert på og valg av endelig konsept vil være viktig for å redusere ulemper og øke verdiskapningen.

Nå har Stortinget i juni i år behandlet Nasjonal transportplan for kommende periode. Her har et tilnærmet enstemmig Storting sluttet seg til anbefalingene fra Lofotrådet og kommunene i Lofoten om å fortsette og fullføre planleggingen av ny flyplass i regionen og utbedring av E10.

Avinor og Statens Vegvesen har fått nødvendige styringssignaler fra landets høyeste politiske myndighet om å gå videre med arbeidet i tråd med sine egne anbefalinger. Nå gjelder det å få fullført planarbeidet for både flyplass og veg, slik at nødvendige bevilgninger kan komme opp til behandling så snart som praktisk mulig.

Med investeringer på flere milliarder kroner i hele regionen, vil prosjektene i anleggsfasen skape et stort antall arbeidsplasser og ringvirkninger, for både kommuner, bedrifter og befolkning i Lofoten. De varige positive effektene av slike store investeringer og nye samferdselsløsninger vil Lofoten dra nytte av i mange ti-år fremover.

Leknes, sommeren 2021

Les også

– Flyplassløsning som styrker Lofoten

Les også

- Luftfart og miljø/klima