Gå til sidens hovedinnhold

Næringsforeningen: – Unormale tilstander

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne våren har blitt spesiell for alle. Koronapandemien har medført dramatiske endringer for næringslivet og for folk flest som de færreste av oss noen gang tidligere har opplevd. Heldigvis ser det nå ut til at den verste perioden er over, og at samfunnet gradvis er i ferd med å komme over i normal drift igjen.

Lokalt er de fleste bedriftene påvirket av situasjonen, noen mer enn andre. Fiskerinæringen har drevet tilnærmet normalt. Det samme gjelder bygg og anlegg, og også landbruksnæringen ser ut til å ha kommet greit gjennom korona-krisen. De som er hardest rammet er utvilsomt reiseliv, deler av handelsnæringen og transportsektoren. Selv om Regjeringen har lansert flere tiltaks- og støttepakker kompenserer dette bare i liten grad for tilnærmet total inntektsstopp for flere næringsutøvere.

2020 så ved staren av året ut til å kunne bli et nytt rekordår for reiseliv og handel i Lofoten. Nå er utfordringen å utnytte de mulighetene som det innenlandske ferie- og reisemarkedet kan representere for sommeren, og samtidig se fremover mot forhåpentligvis bedre tider både til høst- og vintersesongen, og for hele 2021.

Arbeidet i næringsforeningen

Næringsforeningen har hatt et høyt aktivitetsnivå, til tross for de begrensinger i normal møteaktivitet som Koronaen har medført. Teams- møter er flittig benyttet og alle våre undergrupper har gjennomført møter, iverksatt tiltak og vedtatt uttalelser om aktuelle saker (veg, flyplass, havner, infrastruktur mv) som følges opp mot både lokale og overliggende myndigheter.
Daglig leder har besøkt og kontaktet en rekke av medlemsbedriftene, og de ønsker og behov som medlemmene fremfører blir fulgt opp i aktuelle organer.


Samarbeidet med Vågan Næringsforening er nå formalisert gjennom regelmessig kontakt og samarbeidsfora, og dette samarbeidet ser ut til å utvikle seg positivt til glede for hele region Lofoten. For det videre arbeid med de store samferdselssakene i Lofoten er det blant annet etablert et eget samarbeidsforum med deltakelse fra begge næringsforeningene, Destination Lofoten og Lofotrådet.
Her utvikler næringslivet og den politiske ledelse i Lofoten felles strategier og handlingsplaner for oppfølging og arbeid mot politikere og beslutningstakere på alle plan i samfunnet for å oppnå mest mulig gjennomslag for våre ønsker og behov.
Vest-Lofoten Næringsforening har for øvrig en egen samferdselsgruppe som består av Ståle Fredriksen, leder, Ketil Benjaminsen, Kenneth Grav, Jim Roger Nordly, Søren Fredrik Voie og Sten Roger Sandnes.


Øverst på samferdselsgruppens agenda står selvfølgelig arbeidet med forbedret E10 gjennom Lofoten og ny flyplass på Leknes, i tillegg til en rekke andre viktige samferdselsoppgaver knyttet til f.eks. Hurtigrutas fremtidige seilingsmønster, havneutbygginger, kollektivtrafikk m m.


På årsmøtet i Næringsforeningen ble det vedtatt å be våre medlemsbedrifter om å bidra til finansiering av et budsjettert beløp på kr. 300 000,- til dette viktige arbeidet. Årsmøtet vedtok i første omgang å oppfordre den enkelte bedrift om å melde inn det beløpet hver enkelt kan tenke seg til å bidra med, for deretter å motta faktura fra Næringsforeningen.
For å holde fremdrift i arbeidet må vi be om tilbakemelding på dette innen utgangen av mai måned.

Årsmøtet

Årsmøtet for 2019 har vært utsatt i påvente av mulighetene for å avholde et ordinært fysisk møte. Da dette ikke ble mulig, ble det innkalt til årsmøte på Teams. Møtet ble avviklet 7. mai med enstemmige vedtak på alle årsmøtesakene,
Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2018, revisor og styrehonorar samt kontingent og servicehonorar for 2020 (samme satser som for 2019), sto blant annet på sakslisten. I tillegg ble budsjettet for 2020 med den foran omtalte tilleggsbevilgning til ekstraordinære samferdselssatsing på kr. 300 000,- vedtatt.Fullstendig referat/protokoll fra årsmøtet sendes ut som eget dokument.
Etter årsmøtet består styret i Vest-Lofoten næringsforening av følgende: Ståle Fredriksen, leder, Ingunn Rasmussen, nestleder, Merete Fæste Jentoft, Finn Pettersen, Ole Olsen, Roger Abrahamsen, Ketil Benjaminsen, Sabine Pietschner, Kristin Arntzen

Valg/oppnevning av Næringsforumets undergrupper foretas i første styremøte, og orientering om sammensetningen kommer i neste infobrev. Da ønsker vi alle våre medlemmer en kommende sommer med forhåpentligvis Korona-fritt Lofoten, og med tilnærmet normale muligheter for lønnsom drift og økt aktivitet igjen.

Kommentarer til denne saken