Det brygger seg opp til en liten dragkamp i Høyre om hvem som skal bekle førsteplassen, og være ordførerkandidat. Finstad mot Finstad eller en joker på siden.

Vi har ingen rett til å si noe om hvem som er best.

Mer interessant er hva blir Høyre sin politikk framover. Høyre har vært et støtteparti for posisjonen i nesten alle større saker, budsjett ikke minst.

Den ene Finstad mener vi må ta de «rette grep» for å få økonomien på fote, den andre mener at ingen er ansvarlig, vi må bare jobbe sammen. Begge har en slags «Ole Brumm-politikk» Det er ikke godt å bli klok på.

«Du kan ikke gå deg vill i tåka, om du ikke vet hvor du skal»

Politikk handler om prioriteringer. Hva er viktigst?

Høyre er pådriver for kommunale investeringer, uten spesiell tanke på inndekning ved økte finanskostnader. Høyre mente at det var avgjørende at kommunen inngikk anbud på ny politistasjon, i konkurranse med private, for å sikre eksistensen av politistasjonen, og arbeidsplassene der. Realiteten er at om kommunen får anbudet, vil det kunne sette andre kommunale arbeidsplasser i fare, og viktigst ny flott politistasjon får vi uansett, bygd av private.

Det vi ikke kommer bort fra er at budsjettet vedtas av et flertall i kommunestyret, praktisk talt 100 % likt det Rådmannen/Kommunedirektøren fremmer. Når budsjettet er vedtatt er det etablert en kontrakt mellom Kommunestyret og K.dir. Arbeidsoppdraget for kommende år er lagt.

Så kommer avvikene, bemerkelsesverdig like avvik år for år, men lærer vi av det? De samme postene år for år budsjetteres lavere enn året før og årene før der igjen, sett i forhold til regnskap året før og prognose inneværende år. Det er sektorene Helse & Mestring og Oppvekst som har de samme overskridelsene. Det kalles underbudsjettering. Det er et faktum!

Høyre er like overrasket år for år, som resten av kommunestyret, bortsett fra FRP VVK.

Når skal Høyre våkne og bli et høyreparti, med overblikk og nøktern økonomisk politikk?

Høyre skal og kan ikke bli likt FRP VVK, men bare bli et høyreparti, ikke mer ikke mindre.

Vi FRP/VVK ser også fram til et godt internt budsjettmøte med Kdir, etter at han har lagt fram sitt budsjett 2023. Vi har allerede, overfor Kdir, signalisert prinsippene vi ønsker å legge til grunn for budsjett 2023. Vi har bedt Kdir om å innarbeide våre forslag i et alternativt overordnet budsjett. Det blir interessant å få dette presentert og debattert med Kdir.

Etter valget 2023 vil FRP/VVK enten være med i en posisjon eller trolig bli største opposisjonsparti. Finner vi ikke sammen med noen som har en retning, vil noe, prioriterer, så kan vi like gjerne være i opposisjon. Det finnes mange viktige posisjoner som tildeles største opposisjonsparti.

Høyre kan, som ved forrige kommunevalg, starte med å inngå et liksom samarbeid med AP eller SP, for så å bli dolket i ryggen. Alternativet er å skape et styringsdyktig regime, som gir ny retning.

VVK FRP har en enkel filosofi. Nøktern, realistisk og faktabasert økonomisk politikk. Prioritere kjerneoppgavene i kommunen. Ta hele øya i bruk. Si ja hvis det ikke absolutt er umulig. Tenk positivt for de som ønsker noe. En reell beskytter av jordvern.

Vi trenger flere på laget for denne omstillingen.