Norsk industri har en unik mulighet til å ta ledelse i det grønne skiftet. Lykkes vi med dette vil det gi verdiskaping, arbeidsplasser og bedre klima. Norge har satt ambisiøse mål for 2030 gjennom internasjonale klimaavtaler. Disse målene kan kun nås når alle drar i samme retning. Da må kommuner og næringsliv lokalt ta ansvar, og nasjonale myndigheter må følge opp.

I Lofoten har de seks kommunene et felles mål om å være et lavutslipps bosted og en attraktiv grønn reiselivsdestinasjon. I Bodø har vi mål om å være et nullutslippssamfunn, og i Meløy ønsker vi å utnytte naturresurser og industrikompetanse til å produsere grønn hydrogen til fremtidens nullutslippsløsninger innen samferdsel og transport. Dette forplikter, og i kommunene er vi allerede godt i gang med en rekke konkrete tiltak for å nå disse målene. Mellom Bodø og Lofoten ligger Vestfjorden med riksvei 80 Vestfjordsambandet.

Staten hadde fram til nylig store ambisjoner for å ta sitt nullutslippsansvar på fergesambandet over Vestfjorden. I april sendte Statens vegvesen sin anbefaling for neste kontraktsperiode for Riksvegfergesambandet rv. 80, det vil si ferga som går strekningen Bodø – Røst – Værøy – Moskenes. Vegvesenet ønsker å legge sambandet ut på anbud høsten 2020 med forespørsel om hydrogenferge på denne strekningen fra 2023. Det skjer etter å ha fått klare signaler fra tre rederier og deres teknologipartnere om at de kan tilby hydrogenferge. For oss som ordførere og politikere som jobber hardt med det grønne skiftet lokalt, og for det som kunne bli en viktig satsning for det unike industrisamfunnet i Glomfjord – hvor engang verdens største hydrogenfabrikk lå, og hvor man fortsatt har masse kompetanse på feltet. Kortreist fornybar hydrogen kunne bli virkelighet hos oss!

Glomfjord Hydrogen har gjennom partnerskap med de beste kompetansemiljøene i Norge og Europa på hydrogenteknologi, muliggjort produksjon og leveranse til nullutslippsferger på Vestfjordsambandet. Etablering av en ny fabrikk i Meløy vil skape flere nye grønne industriarbeidsplasser i Nordland.

Internasjonalt har hydrogen stor oppmerksomhet, og EU vedtatt en svært konkret plan for satsing på hydrogen. I juni la også regjeringen fram en handlingsplan for hydrogen, men denne blei midlertid og med rette kritisert for å være tannløs og uten konkrete mål. Vier mange som en stund kanskje trodde at regjeringen ville bruke muligheten på noen av de få statlige ferjeforbindelsene til å satse på hydrogen slik det står i handlingsplanen.

Nå kan det se ut til at regjeringen har endra standpunkt og i stedet satser på LNG/Biodrivstoff. Dermed senker de ambisjonsnivået og spenner også bein for viktige muligheter til å være med å legge et grunnlag for ei større hydrogensatsing. Det å få fergene på hydrogen er også er viktig for å utvikle et distribusjonsnettverk for hydrogen som kan brukes av både tungtransport og kanskje også etterhvert fly.

Norge er fortsatt et hestehode foran i teknologiutviklinga rundt hydrogen, men dette svinner fort hen med manglende vilje og ambisjoner. Det å tørre å satse på framtidsretta løsninger må følges opp med politikk og handling. Som ordførere vet vi at dette kan være krevende noen ganger, men i dette tilfellet burde det være enkelt å satse på gode løsninger for det som er vår største utfordring – klima. Regjeringen må rett og slett ta i bruk den politiske verktøykassa de har!

Det er uforståelig at den sittende regjeringen ikke opprettholder sine tidligere lovnader om satsing på hydrogen. Vi hadde håpet at man over Vestfjorden og i vår region ville satse på en mer fremtidsretta teknologi som kan bidra til både nye og viktige industriarbeidsplasser i nord OG være en solid innsats for å bekjempe klimagassutslippene. Ny teknologi på disse fergene er avgjørende for at vi fåret grunnlag for et marked for hydrogen og dermed også mulighet og vilje til å investere i god infrastruktur. Hydrogendrevne ferger vil gjøre Lofoten og Salten til et utstillingsvindu for ny grønn maritim skipsfart. Dette vil forsterke arbeidet vi gjør for Lofoten og Salten som et av verdens mest spennende grønne reisemål og samtidig bidra til viktig verdiskaping i nord.

Det grønne skiftet må ikke bli bare ord. Det er viktig for innbyggerne våre, det er viktig for de som besøker oss og det er viktig for generasjonene etter oss. I Lofoten, Bodø og Meløy er vi klare for å ta vår del av ansvaret, og vi ønsker regjeringen velkommen på laget.