– Bør ikke saksdokumenter være nøytrale?

Styret i MDG Vestvågøy

Styret i MDG Vestvågøy Foto:

Av
DEL

MeningerEt prinsipp om nøytralitet og upartiskhet bør veie tungt blant saksbehandlere i kommunen. Det tas for gitt, på samme måte som man regner med at innholdsfortegnelsen bak majonestuben forteller den hele og fulle sannhet i objektive termer, at saken legges frem på en måte som har full fokus på fakta, ikke på vendinger som kan betraktes å inneholde verdivalg eller være politisk ladede på noen som helst måte.

Det ville i så fall være forhåndsprosedering, et forsøk på å påvirke saksgangen. Jeg vil påstå at det ikke er noe som kommer til å forandre Vestvågøy mer for all tid enn byggingen av ny storflyplass sammen med ny E10. Det er derfor uhyre viktig at alle saksdokumenter som omhandler dette, skrevet til kommunestyremedlemmer og eventuelle vararepresentanter, som sitter med reell politisk makt, og som sendes ut på høring, ikke er skrevet på en måte som kan påvirke beslutningstaker i en spesiell retning.

I kommende kommunestyremøte, tirsdag 18. februar, vil etter all sannsynlighet Kommunedelplan Næring bli vedtatt sendt på høring i sin nåværende skikkelse. KDP Næring-200124 Planutkast, inneholder vendinger som utvilsomt kan karakteriseres som verdiladede og førende.

I forordet skriver kommunalsjef Håvar Berg-Larsen: «Fremtidig endringer i infrastruktur, vei og flyplass, vil gi nye vekstmuligheter ved at vi knytte oss tettere sammen som én bo-, arbeids- og serviceregion, og at det blir kortere vei til markedet og sentrale tjenester.»

En slik uttalelse kan synes uproblematisk. I sannhet inneholder den i stedet en virkelighetsforståelse det er mulig og kanskje påkrevd å stille spørsmålstegn ved. For å få tak i disse sammenhengene er det nødvendig å lese dokumentet i sin helhet. Påstandene og konklusjonene i kapittel 5, som omhandler infrastruktur, inkludert ny storflyplass, bygger hovedsakelig på to rapporter: 1. «Andre samfunnsmessige virkninger av utbedret E10 Svolvær-Leknes», skrevet av konsulentselskapet Menon Economics. 2. «Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen», av Avinor. Begge rapportene er problematiske og bygger på premisser som ikke uten videre er tilgjengelige.

Den første rapporten fra Menon Economics er utarbeidet av et sett svært unge økonomer som helt bevisst har utelatt en god del viktige perspektiver. De har alle utdannelse innenfor konvensjonell økonomi og rapporten bærer preg av en total mangel på vilje til å løfte nesa opp av tallene. Hvorfor har ikke Lofotrådet, som bestilte rapporten fra konsulentselskapet, bestilt en rapport fra økologiske økonomer? Da ville de fått helt andre svar. Professor i økologisk økonomi ved Nord Universitet, Ove Jakobsen, påpeker til stadighet at konvensjonelle økonomer tenderer sterkt til å overse de viktigste sidene ved saken.

I rapporten fra Avinor bør konklusjonen i sterk grad knyttes til et samfunnsspørsmål som er førende for rapporten som helhet. Men samfunnsspørsmålet er igjen verdiladet og bør undersøkes nærmere. Det lyder: «Transportsystemet skal i 2040 sikre god tilgjengelighet til omverdenen og binde regionen bedre sammen slik at den framstår som et attraktivt område å bo og arbeide i og besøke, og at næringslivet styrker sin konkurransekraft.»

Hvorfor er det underforstått at flere veier og en ny kjempeflyplass fører til et mer attraktivt område å bo og arbeide i og besøke? I Lofoten, som er små, sårbare øysamfunn, kan en ny veitrase gjennom Vestvågøy og en ny storflyplass midt i Leknes og over de mest attraktive eiendommene, raskt bety det stikk motsatte.

Det påpekes flere andre steder i kommunens plandokumenter, rapporter og utredninger at det er en reell fare for overturisme i Lofoten. Derfor har også flere kommuner i området gått inn for å samarbeide om besøksforvaltning med det opplagte mål for øye å gjøre turismen bærekraftig i bred forstand. Det står i direkte motstrid med ordlyden i deler av KDP Næring-200124 Planutkast.

Når premissene er skjulte, er det fare for at man blir blind for andre relevante sider av saken. De og det som risikerer å bli overkjørt i en slik saksgang er mye og mange og skadene kan bli ugjenopprettelige.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags