Frivillig sektor i Vestvågøy

Bente Anita Solås

Bente Anita Solås Foto:

Av
DEL

MeningerFrivillig sektor er en viktig bærebjelke i et lokalsamfunn som bidrar med store verdier til samfunnet. Den er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i vårt demokrati ved å være pådrivere og kanaliserer det som er viktig for interessegrupper og engasjerte innbyggere. Vestvågøy har en stor og velorganisert frivillig sektor med et mangfold av frivillige lag og foreninger som representerer ulike interessegrupper. Basert på en internasjonalt akseptert formel for å beregne verdien av arbeid i frivillig lag og foreninger, utføres det 55 årsverk bare i de lag og foreninger som søker om kulturmidler i Vestvågøy, hvor medlemmene primært er barn og unge. I tillegg er det en rekke lag og foreninger hvor det er den voksne del av befolkningen som er medlemmer. Et forsiktig anslag tilsier at det totalt utføres 60-70 årsverk for alle lag og foreninger i Vestvågøy. Disse representerer totalt verdier på rundt 20-25 millioner kroner.

Det utføres også mye frivillig arbeid i regi av Vestvågøy Frivillighetssentral. Gjennom sine frivillige har de mange ulike tilbud til mennesker i ulike deler av livsløpet og i ulike livssituasjoner, helt fra småbarnstreff for foreldre, til seniornett med tilbud til seniorer om bruk av dataverktøy. Disse frivillige er både personer som ønsker å bidra til frivillig arbeid uten å være medlem i noen lag/forening og personer som ønsker å bidra med frivillig arbeid i tillegg til sitt engasjement i et frivillig lag/forening. Vestvågøy Frivillighetssentral organiserer en rekke aktiviteter som gir en bedre hverdag til svært mange mennesker.

Vestvågøy idrettsråd som er paraplyorganisasjon for idrettslagene i kommunen, er en stor aktør i folkehelsearbeidet i Vestvågøy. Idrettslagene tilbyr sine medlemmer og andre interesserte en rekke ulike aktiviteter som uten tvil er viktig for folkehelsen. Det er dokumentert at deltakelse i idrettslag gir flere positive utslag utover selve idrettsaktiviteten, som f. eks. bedre trivsel på skolen og i lokalsamfunnet, større status i vennegjengen etc. Høgskolen i Oslo og Akershus har gjennomført en undersøkelse (UngData2017) blant elever på ungdomstrinnet og i videregående skoler. Undersøkelsen viser at de som er aktive i organisert idrett får høyere status i vennegjengen, de har det bedre med seg selv og trives bedre med foreldrene og på skolen. UngData 2017 går langt i å analysere hvordan idrettsungdom har det, sammenliknet med de som ikke er med i et idrettslag. Resultatene gir et nokså tydelig bilde der ungdom som er aktive i organisert idrett skiller seg positivt ut på en rekke områder. Det er grunn til å tro at flere av disse positive effektene av å være aktive i et idrettslag, også vil gjelde for ungdommer som er aktive i andre lag og foreninger.

Frivillige lag og foreninger, og kanskje spesielt idrettslag, er velegnede arenaer for integrering av funksjonshemmede og innvandrere. Ved et besøk til nesten hvilket som helst idrettsarrangement, vil man se innvandrerbarn og ungdom som er godt integrert i aktivitetene og i idrettslagene. Det finnes vel knapt noen bedre måte å lykkes med integrering på enn ved felles deltakelse i aktiviteter og derigjennom stifte vennskap på tvers av nasjonaliteter og kulturer. I tillegg blir også mange foreldre til innvandrerbarn engasjert til ulike oppgaver i idrettslaget. Dette bidrar til integrering i fellesskapet. Noen idrettslag har også lykkes med integrering av funksjonshemmede i lagets aktiviteter. Leknes Padleklubb fikk for noen år siden Nordland Idrettskrets integreringspris for arbeidet de har gjort for integrering av paraidrettsutøvere i klubbens aktiviteter.

Kostnader til kjøp av utstyr for å kunne utføre aktiviteter er ofte en begrensende faktor for deltakelse i aktiviteter. I mars 2019 etablerte Vestvågøy Frivillighetssentral sammen med noen frivillige lag/foreninger; BUA Vestvågøy. Denne foreningen har bl.a. som formål å øke interessen for fysisk lek og aktivitet. Dette skal gjøres ved gratis utlån av et bredt spekter av idretts- og friluftsutstyr ved å tilby en utlånssentral med sentral beliggenhet og god tilgjengelighet. Vestvågøy Høyre mener dette er et godt initiativ som må få drahjelp i startfasen av Vestvågøy kommune.

Frivillig sektor er en viktig faktor for å kunne gjennomføre store arrangementer. Store idrettsarrangement og folkefester som sykkelrittet Arctic Race of Norway, ville i praksis ikke vært mulig å gjennomføre uten stor nok tilgang på frivillige. Det samme kan sies om Country-festivalen, Høstvekka, ulike salgsmesser og mange andre mindre idrettsarrangementer og konserter.

En oppegående frivillig sektor kommer ikke av seg selv. Svært mange frivillige lag/foreninger arbeider hver eneste dag hele året med å opprettholde og videreutvikle fritidstilbudet både til barn, unge og voksne. Det er viktig at ildsjelene føler at de har støtte fra Vestvågøy kommune for sitt engasjement og at politikere i Vestvågøy heier på dem. Vestvågøy Høyre ønsker å være en slik heiagjeng som frivillig sektor vet de kan stole på og få støtte fra.

Vestvågøy Høyre ønsker å ha et godt og tett samarbeid med frivillig sektor. Vi ønsker å støtte opp om det arbeidet som utføres av frivillig sektor. De tillitsvalgte i disse lag/foreninger legger ned en betydelig innsats for å legge forholdende til rette for gode oppvekst-vilkår for barn og unge, og gode levevilkår for kommunens innbyggere. Dette arbeidet har stor betydning for det enkelte medlem, men det bidrar også til at Vestvågøy kommune kan fremstå som en attraktiv kommune på dette området. Frivilligheten gjør et langsiktig og kontinuerlig arbeid. Derfor er det viktig at frivillig sektor gis stabile og forutsigbare rammebetingelser som de kan legge til grunn for sin aktivitet.

En stemme til Vestvågøy Høyre vil være en stemme en stemme for positiv utvikling av frivillig sektor. For å få dette til vil Vestvågøy Høyre:

- styrke samarbeidet med frivilligheten gjennom kulturmidlene

- ha et godt samarbeide med fagrådene for barn/unge, idrett og musikk

- støtte opp om lokale kulturarrangement og prosjekter

- at nye idrettsanlegg og nærmiljøanlegg skal utbygges i tråd med idrettens egne prioriteringer

- redusere hall-leieprisen for barn og unge

- stimulere aktivitetstilbud for funksjonshemmede og innvandrere i idrettslag

- støtte opp om BUA Vestvågøy, utlånssentral av aktivitets-utstyr, for barn og unge

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags