Det nærmer seg valg- et innspill fra Flakstad Distriktliste

Steinar Friis.

Steinar Friis. Foto:

Av
DEL

MeningerI disse travle valgkamptider utsettes man ofte for småaggressiv propaganda fra partier og grupperinger som på papiret vil selge gode politiske ideer og løsninger. Fargerike ivrige potensielle politikere. Noen med røde roser. Andre med grønne og gule drops i lommen. Samfunnsengasjerte kvinner og menn som vil skape grunnlag for vekst og velferd i kommuner og fylkeskommuner. Det bare er sånn. Også vi på Flakstad Distriktliste følger på, i kjent valgkampstil, men med stor respekt og ide om at folk flest i vår kommune vet hva de vil og har rede på det meste. Vi distribuerer et fyldig program til innbyggerne i kommunen, og altså nå et lite avisinnlegg.

For vår identitets skyld har vi laget oss et slagord. «Politikk førr Flakstadfjerdinga». Kanskje et smalt og dristig valgspråk for en gruppe politisk engasjerte kvinner og menn på Flakstad Distriktliste. Allikevel. Med parolen «Politikk førr Flakstadfjerdinga» mener vi og vil signalisere at kommunepolitikk i en liten Fiskerikommune som vår, i stor grad må snekres og etableres i samarbeid og forståelse med kommunens innbyggere. Det er lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og foreninger, og ikke minst ildsjeler, som i samarbeid med kommunen best kan skape et livskraftig lokalsamfunn.

Flakstad er en liten kommune. Allikevel er vi en av landets største fiskerikommuner i forhold til folketall. Vi har nærhet til rike fiskeressurser. Vi har en differensiert flåte, eiet og drevet av dyktige fiskere. Vi har oppegående fiskekjøpere som bearbeider og omsetter fisken som landes i kommunen.

Vi er også, i sin størrelse, en landbrukskommune hvor driftige bønder med variert type drift produserer sine varer. Matjord holdes i hevd, og vårt naturlandskap trives sammen med dyr på beite. Alt dette blir det betydelige ringvirkninger av. I kjølvannet etableres et mangfold av små og store bedrifter og foretak. Mange arbeidsplasser skapes. Arbeidsplasser som gir stor avkastning til fellesskap og kommune.

Flakstad Distriktliste har forstått og ser verdien av hvor viktig alt dette er. Vår klare oppfatning er at hovedgrunnlaget for mangfold og utvikling i vår kommune også i fremtiden skal og må være primærnæringene, med det de fører med seg av virksomhet og arbeidsplasser. Å få til utvikling og vekst basert på våre basisnæringer vil vi på Distriktslista derfor legge særdeles stor vekt på, og arbeide for. Som innbyggere i Flakstad opplever vi galopperende økning i turisme og reiseliv.

For noen bedrifter i bidrar nok dette betydelig økonomisk. Det er bra.

Imidlertid ser Distriktlista store utfordringer i denne utviklingen:

Kollisjon og konflikt med innbyggere og næringer. Husdyr fordrives fra beiteområder.

Trafikkhindringer for gods og transport så vel som for biler og myke trafikanter.

Et turistfiske ute av kontroll med uregulert uttak av alle sorter fisk.

Generell slitasje og tilgrising av vår natur.

Vi på Flakstad Distriktliste mener at tiden er overmoden for at kommunen tar tak i dette. Markedet må ikke få styre utviklingen av reiselivet i vår kommune og våre lokalsamfunn.Vi vil bidra til at kommunen snarest tilrettelegger for en infrastruktur som minsker problemene. Turisme som næring må vi som kommune ha full styring på å utvikle på innbyggernes premisser. I likhet med hva As Nusfjord måtte iverksette for å unngå kaos, mener vi at problemstillingen snart er den samme for kommunen som helhet. Lofoten er i mange år blitt markedsført som et fyrtårn i reiselivssammenheng. Kommunene er tilsynelatende like fattige. Derfor mener Distriktlista at kommunal eller regional turistskatt raskt bør innføres.

De senere år har Flakstad mistet mange innbyggere. Familier og innbyggere som bor og trives i små samfunn er på mange måter både kapital og ryggrad i vår kommune. Vi har lite råd til å miste så mange flere. At alle krever og har krav på oppmerksomhet fra kommunen, er vi på Distriktlista innforstått med. Som politikere vil vi ta ansvar og bidra til at kommunen viser oppmerksomhet og legger til rette for at folk og det de driver med kan følges opp der de bor. Samtidig har vi stor forståelse for at det er krevende for kommunen å planlegge og å prioritere i hverdagen. Ikke alle ønsker kan oppfylles. Men allikevel. Vi mener og vil arbeide for at administrasjon og politikere ikke legger lista for høyt når planer og gjøremål skal utvikles. Vi har god kjennskap til at mye er som før i Flakstad. Et faktum som rimeligvis må bli vektlagt og tatt i betraktning når lokale og perifere planutviklere ivrer for framtidsrettet fornyelse av vår kommune. Derfor ønsker vi å ta ned ambisjonsnivået noen hakk, både i plan og utviklingssammenheng.

Vi vil arbeide for å unngå at små ting, felles prosjekter og lovpålagte tjenester ikke skal komme i skyggen av urealistiske planer og forestillinger som lite lar seg gjennomføre. Arbeidsmål og utviklingsplaner for Flakstad kommune må være realistiske og i tråd med hva innbyggerne etterspør og forstår.Fra vår side vil vi være ekstra vaktsom mot at vår kommunalpolitiske arena ikke dynges ned i alt for mange og ambisiøse oppgaver. Samarbeid mellom politikk og administrasjon er etter vår mening nødvendig og viktig.

Distriktlista vil ta initiativ og prøve å unngå en utvikling som til tider har virket motsetningsfylt. Vårt kommunestyre bør unngå å bli en markedsplass for maktdemonstrasjoner og intriger.

Kommuneadministrasjonen i må større grad bli et redskap for politikk og politikere, mer enn part eller motpart fra sak til sak.

Selv om all makt er lagt til kommunestyret, bør begge parter ha de samme overordnende mål. Et ryddig forhold med forståelse og respekt vil gi bedre uttelling enn maktkamp.

Fra Distriktlista våger vi den påstand at overordnede myndigheter ofte taler med to tunger. I forhold til dette mener vi at kommune og administrasjon bør utvise mye større ulydighet mot fylkeskommune og stat. I saker der skoen trykker må kommunen i større grad søke å ta saker og ting i egne hender.

Men godt folk. Det er som sagt mye å ta tak i. Et lite avisinnlegg kan ikke favne alt. I vårt valgprogram, som vi har distribuert etter evne til innbyggerne i vår kommune, har Flakstad Distriktliste nøkternt beskrevet hva vi vil og hva vi står for. Om samferdsel, helse og omsorg, økonomi osv, vil vi, forhåpentligvis i likhet med røde, grønne og gule fraksjoner, søke å legge til rette for at kommunen kan tilby våre innbyggere det de har krav på og etterspør. Kultur og det kulturen fører med seg, er viktig og noe vi på Distriktlista mener er med på å skape trivelige og inkluderende samfunn. 

Kulturen bevarer det sosiale fellesskapet. Et sosialt fellesskap som igjen danner grunnlag for samhold i befolkningen.

Med kulturskolen i front, kan offentlige og private kulturtilbud gi både bolyst og tilflyttingslyst til en liten kommune som Flakstad. Kulturloven pålegger kommunen å være sitt ansvar bevisst i denne sammenheng. Vi som bor i Flakstad presenterer oss gjerne «utaskjærs» som «Flakstadfjerdinger».

Distriktlista er opptatt av at man som politiker i hverdagen bør gjøre det samme «innaskjærs». «Det heiter ikkje eg no lenger, heretter heiter det vi» skrev ho Haldis Moren Vesaas i

sitt dikt «Tung tids tale». Kanskje litt «sirompa» fra ei Distriktsliste bestående av alt fra aldrende fiskere, til unge barrikadestormere med god faglig utdannelse. Men, med føttene på jorda som det heter, mener vi til sammen å ha så god greie på hva som er «God politikk førr Flakstadfjerdinga» at snakket om å slå seg sammen med fattige nabokommuner trygt kan stå på vent en stund.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags