Lokalpolitikk i krisetider

Av
DEL

LeserbrevVestvågøy MDG erkjenner at vi er midt oppe i en økologisk krise forårsaket av menneskelig aktivitet. Krisa er sammensatt og gir seg utslag på flere områder:

- Dramatiske endringer i klima og natur som er på vei til å bli uopprettelige.
- Utryddelse av leveområder og arter i et omfang verden bare har sett noen få ganger tidligere. Det er første gang en slik artsutryddelse er forårsaket av en enkelt art; mennesket.
- Næringsstoffer på avveie i et omfang som overstiger tålegrensa for ulike naturtyper og som vil få uforutsigbare konsekvenser om vi ikke endrer kursen.
- Forurensning med plast og andre fremmedstoffer som gjør stor skade på enkeltarter og økosystemer.
Vestvågøy MDG ser at miljø- og klimakrisa krever handling nå! Vi kan ikke la oss begrense av økonomi, men må finne nye løsninger. Vårt økonomiske system er en menneskeskapt konstruksjon uten rammeverk som kunne begrenset oss i å trå over naturens tålegrenser. Nå må vi etablere nye økonomiske mekanismer hvor kretsløpstenking og økologi setter rammer for vårt handlingsrom. MDG er det eneste partiet med et slikt grunnsyn. Dette gir også lokalpolitiske konsekvenser, som f.eks:
- Avløp; rensing og gjenbruk må tilstrebes så langt mulig. Det må utredes bedre alternativer til det planlagte renseanlegget for kommunal kloakk på Storeidøya, hvor prosjektet foreløpig legger opp til å føre 80% av næringsstoffene ut i havet.
- Arealbruk: Å ta i bruk fri natur til menneskelig bruk er blant de store truslene mot utryddelse av arter. Bolig-, industriarealer og veibygging tar stadig nye biter av matjorda. Fortetting må være det rådende prinsipp for arealdisponering. Fri natur skal slippe å vike for ødeleggende industri.
- Veier: Gode og trygge veier for både harde og myke trafikanter er en nødvendighet for å skape gode liv. Men gjør det oss lykkeligere å kunne kjøre ut av kommunen på kortest mulig tid? Nei til ny trase for E10!
- Reiseliv: Flytrafikken kommer fremdeles til å foregå med fossil teknologi i overskuelig fremtid. Ønske om storflyplass og tilrettelegging for økt flytrafikk representerer fossile tankebaner fra forgangne tider. Turismen må satse på økt kvalitet og lengre oppholdstid fremfor økt kvantitet og mas(s)eturisme.
- Energi: Samfunnet må ta grep på alle mulige områder for å redusere energibruk og fase ut fossile energikilder. Lokal energiproduksjon gjør oss mindre sårbare og reduserer behov for overføringslinjer. Kommunen kan eksempelvis bidra med:
- å kontinuerlig sørge for at det er tilstrekkelig med ladestasjoner for el-biler
-  integrere solceller som en selvfølgelig del ved renovering og nybygging av kommunale bygg
- legge til rette for småskala solceller og vindmøller som alternativ til plasskrevende industri-vindmølle-parker
- Avfall: Gjenbruk og resirkulering må være det rådende prinsipp. Bedre kildesortering, panteordninger, verksteder for reparasjon av ødelagt utstyr, samt lokaler og ordninger for salg og bytte av brukte ting bør være en selvfølge.

For et lokalsamfunn basert på kretsløpstekning, bærekraft og gode liv stemmer jeg MDG.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags