- Turistfiske i Norge og stadig økende fiskesmugling

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MENINGER Styret behandlet denne aktuelle, og særdeles viktige saken for litt siden og vil i den forbindelse uttale følgende:

Turistfiskets spede start i Norge fant sted allerede på 1800-tallet ved at bl.a. engelske lorder kjøpte seg rettigheter til laksefiske i norske lakseelver. Dette ble den gang sett på som en fin attåtnæring for grunneiere langs elvene, og fisket var alt da en godt regulert og ivaretatt geskjeft hvor deler av inntektene ble brukt til å kultivere elvene.

Fra slutten av 1900-tallet ble det åpnet for at utenlandske turister i Norge fikk rett til å fiske i sjøen og lovlig ta med et begrenset antall kilo fisk ut av landet. På den tiden var turismen nokså begrenset i Norge, så denne form for tilbud fungerte greit.

Fra 1990-tallet og frem til i dag oppdaget mange at dette kunne bli en næring og oppførte til dels store turistfiskeanlegg langs kysten. Turistfiskerne har siden ‘strømmet’ til i større og større antall.

Kvantumet som hver turist lovlig kunne ta med ut av Norge var den gang satt til 10 kilo fisk, rund eller filet. I tillegg kunne det tas med én trofèfisk.

Mange turistfiskeanlegg langs kysten har utviklet seg til å bli tilnærmet små ‘industribedrifter’ med utleie av båter og utstyr, inklusive kartplottere hvor de gode fiskeplasser var avmerket. Turistfisket foregikk utenfor registrerte anlegg, og i løpet av de 10-15 siste årene har dette fisket blitt stadig mer populært. Stadig mer enn tillatt kvantum fisk ble oppdaget gjennom kontroller ved grensene, avdekket av Tollvesenet gjennom stikkprøver.

De siste 4-5 årene har dette ulovlige overfisket kommet opp i slike dimensjoner at myndighetene ble nødt til å regulere turistfisket strengere. Nye kvantumsregler ble innført slik at turistfiskere som fisket gjennom et registrert turistanlegg kunne ta med 20 kilo fisk ut av landet, mens de som fisket «fritt» fikk ta med 10 kilo ut av landet. De registrerte anleggene hadde da plikt til å være med på å kontrollere fisket kvantum. Tollvesenet ble også tilført litt mer ressurser til kontroller ved grenseovergangene.

Disse tiltakene ser absolutt ikke ut til å ha hatt ønsket virkning i og med at det stadig avdekkes større kvantum som blir forsøkt utført ved de forskjellige grenseovergangene.

Styret i Lofoten Fritidsfiskarlag mener at oversikten over det kvantum som turistfiskerne tar opp er illusorisk og ute av kontroll basert på følgende:

· Hvor mye fisk kastes ut igjen av små fisk

· Det meste av turistfiske foregår på tider da det i hovedsak er kysttorsk og ikke skrei som beskattes

· Hele fisken blir ikke benyttet, svært ofte bare den verdifulle loinbiten

· En uforholdsmessig stor del av fisken kastes på hav eller blir liggende igjen der fileteringen har foregått

· Grensekontrollene avdekker stadig store, alvorlige brudd på regelverket gjennom forsøk på å komme ut av landet med frysebokser fulle av filetert kvalitetsfisk

Disse forhold er en alvorlig trussel mot de kystnære fiskebestandene som igjen vil kunne ramme både kystfiskere og norske fritidsfiskere som har nedarvede, strengt regulerte rettigheter!

Turistfisket i denne form må derfor bringes til opphør så snart som mulig ved at myndighetene innfører mye strengere reguleringer for turistfiske i sjøen, samtidig som reaksjonene for overfiske og forsøk på ulovlig utførsel blir betydelig strengere!

Og så et apropos: Trofefiske er en uting og bør absolutt forbys!

Lofoten Fritidsfiskerlag ser at strengere regulering av turistfisket også vil kunne få konsekvenser for turistfiskeanleggene. Men vi tror ikke at man kan komme et nærmest ukontrollert turistfiske til livs uten også å pålegge anleggene et strengere regelverk!

LFFL har derfor følgende forslag som bør vurderes i forbindelse med innføring av nytt regelverk for turistfiske i sjøen for å komme uregelmessighetene til livs:

1. Mattilsynet må pålegges, minimum ved uanmeldte stikkprøver, å kontrollere bl. a. mengden avfall.

2. Tilføre nok ressurser til tollvesen og politi for å kunne forbedre kontrollmuligheten ved grensene.

3. Turistfiskebedriftene må pålegges å utføre kontroll med hvor mye fisk den enkelte turist ved hans anlegg tar med og journalføre dette.

4. Personer som blir stoppet på grensen med for mye fisk må bøtelegges betydelig strengere. Kanskje bør de anleggene hvor fritidsfiskerne har vært registrert i noen grad kunne bøtelegges for ikke å ha utført god nok kontroll

Lofoten Fritidsfiskarlag er fullt ut klar over at dette er sterke og radikale forslag som kanskje delvis kan være vanskelige å gjennomføre. Vi mener dog at der må sterkere virkemidler til for å få turistfisket i sjøen inn i mer regulerte, og ikke minst, kontrollerte former.

Mange turistfiskere driver nok sitt fiske innenfor loven, men dessverre er der nok en altfor stor del som ikke gjør det. Denne delen av turistfiskerne bryter ikke bare regelverket omkring turistfiske, men de bedriver også økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Dette må stoppes raskt da det gjelder kystnære fiskebestander som over tid kan være truet gjennom et slikt fiske.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken