Arealplan til sorg og glede.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevKommunestyret la i mars ut forslag til ny arealplan til offentlig ettersyn. I planen er det forslått formålsendring på en del områder. Det er kommet mange innspill, men spesielt mange synspunkter på området Gjerstadneset, som er foreslått endret til næringsformål. Dette innlegget vil ikke argumentere hverken for eller imot denne eller øvrige formålsendringer.

Vi, undertegnende partier i kommunestyret er meget fornøyd med at arealplanen skaper debatt og forventer selvfølgelig ikke at alle er enig i alt. Det vi forventer er at debatten handler om saken og at det ikke spres usannheter og usakligheter.

Imidlertid er det i kampens hete kommet mange påstander, faktafeil, nedverdigende karakteristikker og personsjikane som ikke kan stå uimotsagt

Påstand: Det hevdes at det er planlagt 1000 da industri og 1200 boliger på Gjerstadnesset. 

Dette har ikke rot i virkeligheten. Det er enda ikke diskutert hvordan området skal benyttes og boliger har ikke vært ett tema i det hele tatt.

Påstander: Befolkningen er lurt og det burde vært sendt brev til grunneierne om forslaget. De andre ble orientert, Gjerstadnesset kom inn helt til slutt og ingen grunneiere ble orientert.

Ingen av disse påstandene er korrekte.
 

Arbeidet med ny arealplan er gjennomført i henhold til Plan og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyret vedtok våren 2018 planprogrammet som gav bestilling på viktige arealbehov og hva som skulle utredes.

Medvirkning av kommunens innbyggere er ett sentralt tema. Det ble derfor avholdt møter over hele kommunen. Alle møtene var godt besøkt med unntak av Gravdal, Gjerstad og Ballstad. Der ble det avholdt to møter fordi det første møtet var så dårlig besøkt. Møtene ble arrangert av Gravdal Opp og Fram på en utmerket måte. De andre møtene ble også arrangert av lokale foreninger på en utmerket måte. Møtene foregikk ved at administrasjonen la fram eksisterende arealplan. Deltakerne fikk så oppgaver som de skulle svare på, om utvikling av sine områder, hvilke ønsker har de for sine områder, hva er viktigst osv.

Styringsgruppen for arealplanen består av formannskapets medlemmer pluss en representant fra partier som ikke er representert i formannskapet, slik at alle partier i kommunestyret er representert. Styringsgruppen var representert på møtene, men hadde ingen rolle utover å høre på det som ble lagt fram fra gruppene, eventuelt besvare konkrete spørsmål. Styringsgruppen startet ikke sitt arbeid med arealplanen før alle møtene var avholdt og administrasjonen hadde behandlet alle forslagene /innspillene som kom frem i møtene.

I tillegg til disse møtene har administrasjonen etablert utekontor på Meieriet Kultursenter og hadde egen stand på matmessen.

Altså, påstanden om at de andre er orientert om endringene som er foreslått i møtene er ikke korrekt. Arealplanen var akkurat like lite kjent for alle innbyggere i kommunen.

Etter at kommunestyret gjorde sitt vedtak i mars er det avholdt to folkemøter i kommunestyresalen og administrasjonen har også etablert utekontor på Meieriet Kultursenter.

Dette er den grundigste medvirkning fra befolkningens side som er gjennomført i Vestvågøy kommune noen gang. Faktisk har vår måte å organisere medvirkningen på vakt oppsikt i mange kommuner og vi får stadig henvendelse om dette.

Det er ikke krav i Plan og Bygningsloven at den enkelte grunneier skal tilskrives i forbindelse med for eksempel arealplanarbeidet og det er heller ikke fornuftig. Kommunen måtte i så fall sende ut 5000 brev.

Ingen av partiene i kommunestyret har behandlet og vedtatt at Gjerstadneset skal være fremtidig industriområde, heller ikke cruisehavn. Dette gjelder alle endringer som er lagt inn i arealplanen.

Det eneste partiene og kommunestyret har vedtatt er at forslaget til ny arealplan skal sendes ut til offentlig ettersyn. Behandling i partiene vil ikke skje før høringsuttalelsene er bearbeidet og lagt fram til ny behandling i kommunestyret. (2 gangs behandling) Det vil vel være dumt at partiene bestemmer seg før befolkningen har fått sagt sitt?

I flere av innleggene er det vist til ordfører, hvor det antydes uredeligheter, bukken til havresekken og at han har personlige fordeler av forslaget. Antydningen er til dels av grov karakter. Dette er påstander og antydninger som undertegnende partier tar fullstendig avstand fra og vi finner det beklagelig at en debatt om viktige tema for kommunes framtid blir gjenstand for slike usakligheter.

Til orientering er ordfører inhabil i behandling av arealplanen på grunn av forslag til formålsendring for en eiendom på Justad, fremmet av ett familiemedlem. Det var for øvrig flere medlemmer i kommunestyret som ble erklært inhabil på grunn av at det var fremmet forslag for egen eiendom.

Undertegnende partier er som tidligere presisert, fornøyd med at arealplanen har skapt engasjement og vi synes det er flott med alle innspill som kommer, men vil be om at alle innlegg er saklig og etterrettelig. Dette vil gi et godt grunnlag for videre behandling og beslutninger for framtida i Vestvågøy.

Leknes 02. juni 2019

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags