Det er ingen hemmelighet at Moskenes kommune er på Robek-lista, med en tung og stram økonomi. Vi vet at det er gjort innkjøpsstopp og prinsipiell innvesteringsstopp i Moskenes kommune.

Til tross for dette kommer det frem av økonomirapport at Moskenes kommune har brukt flere tusen kroner utenom budsjett på kaffemaskin, datautstyr og betalingsterminal.

Da dette ble tatt opp i formannskapsmøte 12. april ble diskusjonen etter kort tid avsluttet av ordfører. Hun var ikke interessert i å ha en diskusjon rundt slike små, ubetydelige beløp. Hun var heller ikke interessert i å ta diskusjonen på prinsipielt grunnlag.

Kaffemaskinen forsvarer ordfører med at de ansatte på rådhuset blir trukket et gitt beløp i måneden som dekker både kaffe og kjøpet av kaffemaskinen. Allikevel mener vi det av prinsipp ikke skal kjøpes inn “luksus” i den økonomiske situasjonen kommunen er i. Kanskje kunne det vært OK med pulverkaffe i en periode?

Når det gjelder datautstyret mm, la kommmunen inn et bud i forbindelse med en auksjon. De vant budet, og må nå finne dekning for å kunne betale. Hva slags økonomisk styring er det å legge inn bud uten på forhånd å kunne sikre betaling for varene? Dette er varer som tydeligvis ikke står i budsjettet, for da ville det vel ikke blitt fremstilt som overskridelse av budsjett? Igjen av prinsipp: Vi bruker ikke penger vi ikke har.

Videre ble det kjøpt inn betalingsterminal til 14.000 kroner til legekontoret. Selvfølgelig skal legekontoret ha betalingsterminal, men kunne det ha blitt gjort billigere? En kjapp telefon til leverandør av betalingsterminaler og vi får høre at det lønner seg å lease betalingsterminal. Det vil bli billigere på sikt. Har kommunen sett etter forskjellige mulige løsninger, eller ble det gjort et hastekjøp?

Det er ønskelig med en trapp fra skolegården og ned i sansehagen på Sørvågen skole. Det kan vi si oss enig i. Det ville ha vært lettere å gjennomføre et 17. mai arrangement med kort vei fra skolegård til kantine.

Det overrasker oss at ordfører er kjapp på å forsvare både kaffemaskin, datautstyr, betalingsterminal og trapp til sansehagen uten så mye som å nevne investeringen i maskiner og utstyr som så sårt trengs på sykehjemmet.

Det ble satt igang kronerulling for å få samlet inn nok penger til oppvaskmaskin og smertepumpe mm til sykehjemmet. Et initiativ tatt av en av innbyggerne i kommunen. Et flott initiativ, men det skal ikke være nødvendig dersom kommunen gjør de rette valgene. Med langsiktig tenkning og velvillig innsats ville det vært mulig å investere i dette utstyret til sykehjemmet.

Slik bruk av penger, småpenger i noens øyne, er totalt uakseptabelt, når vi vet at kommunen sliter så mye økonomisk.

Eiendomsskatten ble økt for å få balanse i økonomien, men å sende regningen for slikt merforbruk over på innbyggerene i Moskenes er helt galt. Noen må ta ansvar for disse ubudsjetterte utgiftene.

Vi har fått henvendelser fra innbyggere i Moskenes kommune som spør om det er gjort investering i kaffemaskin og diverse annet utstyr. Er det sant det de hører på bygda?

Vi håper denne artikkelen så langt gir svar på disse spørsmålene.

Videre ønsker vi å ta opp parkeringssituasjonen på Reine, et hett tema i kommunen om dagen. Dette er også et økonomisk spørsmål.

Vi stiller oss først spørsmål om dette er investeringer eller hvordan det ellers kan forsvares å ta dette over drift.

Prosjektet er tredelt. Vi går gjennom del for del.

Tømmestasjon, Reine ytre havn

Stasjonen ble flyttet fra Hamnøy til Reine da det viste seg at kommunen allikevel ikke eide området stasjonen sto på på Hamnøy. Flyttingen er gjennomført, og prosjektet kom på 204.000,-, Asfalteringen rundt tømmestasjonen kom på kr 125.000,- Ble det innhentet anbud på denne jobben ihht til regler om offentlig anskaffelse? Vi ser i note til budsjettet at pris for asfaltering er ca kr 350 pr. m3. Antar det er en skrivefeil og at det skulle vært pr. m2. Basert på pris og areal, er det nødvendig med ca 360 m2 asfaltering rundt tømmestasjonen?

Parkeringsplass, Reine ytre havn

Vi registrerer at det ikke er lagt inn verken bom eller parkeringsautomater i budsjettet. Pakeringsautomater var det enighet om i hele kommunestyre at var nødvendig. Dette ble satt på investeringsbudsjettet. Det overrasker oss at det eneste som faktisk kan gi inntjening til kommunen ikke er tatt med i planen. Vi har dårlig økonomi, og alle ekstrainntekter vi kan få inn må vi få inn.

Leira, Reine

Dette er det prosjektet som gjør størst inngrepen i dagens situasjon. En stor økonomisk belastning sett i sammenheng med at dette skal være et prøveprosjekt over to år. Dersom det ikke fungerer, skal det gjøres om på. Hvorfor benyttes ikke da eksisterende gruset plass til parkering? Hvorfor skal deler av grøntareal gjøres om til parkering og gruset område gjøres om til “parkområde”? Ved å tilrettelegge de arealene som i dag brukes til parkering på Leira mener vi prisen på dette kunne vært en tredjedel av det budsjettet viser. I et prøveprosjekt mener vi det ikke skal gjøres kostbare inngrep, som igjen kan bli kostbare om de eventuelt skal tas bort om noen år. Og skal det være nødvrndig å bruke nesten 30.000 kr på parkbord for å trafikksikre Leira?

Om finansieringen av disse prosjektene sier ordfører at vi kan komme tilbake til hvorvidt det skal tas som investering eller på drift når den tid kommer. Er det slik vi skal gjøre det i kommunen? Skal vi ikke holde oss til det som er vedtatt i budsjettet? En slik holdning til budsjettvedtaket vekker ikke noe tillit til politikerene, heller tvert imot.

Det presiseres at vi i dette innlegget har konsentrert oss om økonomien. Vi har derfor valgt å ikke gå inn på om prosjektene er mulig gjennomførbare ihht reguleringsplan og arealplan.