Etter å ha lest artikler i media fra en gruppe som kaller seg FSU11/13m (For Struktur Under 11/13m) i romjula sitter jeg med en følelse av at noen kanskje løfter fanen så høyt at vinden sliter den i stykker. Det påstås at det er stor støtte blant fiskere for å få innført struktur uner 11 meter i torskefisket, og viser her til en Facebook-gruppe, der de gjennom medlemmer av gruppen representerer «minimum» 210 rettigheter under 11 meter. De lar det imidlertid være usagt hvor mange av disse rettighetene som er på fartøy over 11 meter.

For å gå tilbake til rettighetene, og hvor mange som egentlig eksisterer i dag. I august 2017 var det 954 rettigheter for torsk med hjemmelslengde under 11 meter, og da blir det, etter mitt syn ca 22% av disse rettighetene denne gruppa representerer, og det er ikke noen stor støtte, det er faktisk under en fjerdedel!

Jeg skal nå se på de forskjellige punktene gruppa argumenterer med for å få innført struktur også under 11 meter.

Sikkerhet:

Et fartøy under 11 meter vil også i fremtiden fremdeles være under 11 meter, det vil ikke oppnås noe mer armslag, eller bli konstruert fartøy som vil være mer sjødyktig enn flåten som allerede eksisterer i dag. Vi har Sjøfartsdirektoratet som pålegger krav til forskjellige fartøygrupper gjeldende sikkerhet og sjødyktighet for øvrig, uansett om fartøyet er 20 eller to år gammelt. Vil også påpeke at fartøy under 11 meter heller aldri vil få fartssertifikat for «Bankfiske 2», som kreves for områder der deler av blåkveitefisket foregår.

Jeg har full tiltro til at Sjøfartsdirektoratet gjør den jobben de er satt til å gjøre, både når det gjelder kontroll av sikkerhet, og sjødyktighet til fartøy uansett alder.

Komfort/fasiliteter:

Å argumentere med at det ikke er komfort i dagens sjarkflåte faller på sin egen urimelighet. I dag har store deler av sjarkflåten både vannklosett, dusj, kokemuligheter og eller fasiliteter beregnet for avslapning. De båtene som ikke har slikt er nok av eieren ment brukt mer til et «hjemmefiske», der han/hun ikke har store behov for slikt. Og en del satser nok på at det er velferdstilbud langs kysten, opprettet av både Norges Fiskarlag og fiskekjøpere.

Effektivitet/kvalitet:

Det er ikke fartøyet som genererer kvalitet, eller for så vidt effektivitet, det er det fiskeren selv som gjør. Det er i dag sjarker under 11 meter som sysselsetter både to og flere personer i sin driftsform. Mange har også rigget sine båter til på en enkel og effektiv måte for å ivareta kvaliteten til råstoffet de får om bord. For øvrig har Mattilsynet og Fiskeridirektorat IKKE kommet med store formaninger om at kvaliteten i dagens sjarkflåte er dårlig!

Miljømessig:

Når det gjelder argumentet om at flere fiskere på færre båter er mer miljøvennlig enn «eldre enmannssjarker» faller nok på sin egen urimelighet. Her kan man lese seg opp på rapporter utarbeidet av diverse forskningsmiljø for å knuse den påstanden !

Samfiske-ordningen i dag/struktur.

Det er IKKE «store deler av hvitfisk-flåten» som har gjort seg økonomisk uavhengig av samfiske-ordningen. Det er ca en fjerdedel av de 954 rettighetene som har gjort det.

At det er kostbart å drive samfiske er et argument som heller ikke holder vann, dette er nok et regnestykke som hver enkelt må ta til vurdering når de gjør slikt. Hadde det vært kostbart ville ikke en slik løsning blitt benyttet. For øvrig kan man jo tilføye at det fartøyet som blir liggende ved kai ikke blir slitt eller «oppbrukt», så det spares nok noen utgifter på driftsutstyr i sådan sammenheng……..

Det pelagiske fiskeriets påvirkning av dagens fiskeripolitikk:

Når det gjelder fiske med not på små fartøy, har dette vært et fiske som har foregått i generasjoner, gjennom et samfiske. Det trengs nok 3-5 mann, men når et par båter har slått seg sammen for å drive et slikt fiske, tidligere, fordelte de seg på fartøyene.

Rekruttering/åpen gruppe:

Det stemmer nok at det aldri har vært meningen at man skal få rekruttering til fiskeyrket gjennom å bli båteier med en gang etter skolegang. Men å påstå at åpen gruppe i dag er veien å gå for engasjert ungdom for å bli båteiere er nok å dra det noe langt. Her viser FSU11/13m(For Struktur Under 11/13m) til at de som begynner i åpen gruppe, og kan fiske «torsk, sei, hyse, samt andre ikke kvotebelagte fiskeslag», et argument som de ikke vil høre på selv når man viser til at det kan gjøres i lukket gruppe under 11 meter også.

Jeg har faktisk vist til, i diskusjon med representanter for denne gruppa, at de med dagens kvoter, og priser, kan fiske for mellom fem og seks millioner kroner om de står på, med fartøy under 11 meter. Dette avviser de, og ber om referanse til fartøy som har gjort det, og det er ikke vanskelig å finne.

Jeg skal avslutte med følgende:

-Strukturering i hjemmelslengde-gruppen under 11 meter (torsk, sild og makrell) vil ikke være samfunnsøkonomisk forsvarlig.

-Det bør IKKE innføres en «midlertidig ordning» for samfiske med 3 fartøy, i påvente av behandling av struktur under 11 meter.

-Kystfiskekvoten, og andre kvoteavsetninger reduseres i samme grad som reduksjonen for lukkede grupper innenfor torskefisket.