Åpent brev til enhetsleder for næring, plan og utvikling – Karl Erik Nystad.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerMitt leserinnlegg var til politikerne i Vestvågøy kommune. Ønsket var å skape refleksjon og en verdidebatt. – Skal loven gjelde likt for alle innbyggere i kommunen? Har de med penger, makt og innflytelse større rett til å ture fram som de vil? Hvordan kan Vestvågøy kommune tillate bygninger i byggefelt som er i strid med både PBL og reguleringsplan for området?

Jeg valgte av denne grunn å ikke gå i detaljer i saksbehandlingen, men når du har tatt initiativ, så fortjener det et svar. Kommunen svarer på påstander om ulovlig husbygging

La meg begynne med å fortelle at jeg 23/4, 25/4 og 2/5 sendte epost til enhetsleder. Disse har jeg fortsatt ikke fått svar på, men det er jo flott at et åpent brev i media blir besvart innen 24 timer!

Da jeg fikk kopi av byggetillatelse gitt 21/3, lå det vedlagt informasjon om mine klagerettigheter, samt informasjon om kommunens plikt til å begrunne sitt vedtak. 5/4 ba jeg om et møte med saksbehandler og enhetsleder for å få deres begrunnelse. Jeg fikk tilbud om et møte 26/4. Jeg måtte altså vente 3 uker på å få den informasjonen som kommunen var pliktig til å gi meg. Jeg tok da kontakt på nytt, og ba om et møte på et tidligere tidspunkt. Det var viktig for meg å få møtet FØR kommunen behandlet min søknad om oppsettende virkning. Det fikk jeg ikke.

Saksbehandler foreslo at jeg kunne få begrunnelsen skriftlig. Dette takket jeg ja til.

24/4 fikk jeg epost fra juridisk rådgiver. Der informerte han om at min søknad om oppsettende virkning av min klage var avslått, og at de ikke fant det nødvendig å begrunne vedtak om byggetillatelse.

Altså: kommunen informerer meg om at jeg har rett på en begrunnelse, for deretter å bestemme at en begrunnelse ikke er nødvendig!

Jeg sendte min klage på vedtak om byggetillatelse, 31/3. I denne klagen søkte jeg også om at klagen skulle få oppsettende virkning. Før jeg fikk svar på min søknad, startet byggingen på nabotomten (23/4).

24/4 fikk jeg i tidligere omtalte epost, fra juridisk rådgiver, informasjon om at de avviste min søknad om oppsettende virkning. Det som her er underlig, er at byggearbeidet startet FØR jeg fikk svar på min søknad.

Det som videre kan virke underlig, er at jeg måtte vente 3 uker for å få et møte med saksbehandler, mens utbygger har vært en hyppig gjest før byggetillatelsen ble gitt.

I punkt 19 i enhetsleder sin redegjørelse, sier han at jeg har fått mine innvendinger vurdert i 4, snart 5 omganger. Min første klage i august i fjor gikk på at utbygger gjorde noe de ikke hadde tillatelse til. Det var vel strengt tatt kommunen sin jobb å følge med dette, ikke min. Som du selv redegjør for, så konkluderte fylkesmannen med at det ikke fantes en byggetillatelse, så dette kan vel ikke regnes som mine innvendinger.

Jeg registrerer at enhetsleder har tatt seg arbeidet med å skrive en 19. punkts liste med redegjørelse av hendelser i saken, og tilføyd noen betraktninger av hva jeg burde vært forberedt på. Det virker videre som om enhetsleder har oppfattet mitt leserinnlegg som at jeg ville ha beskyttelse for mine spesielle verdier. Jeg er usikker på hvor enhetsleder har fått denne ideen fra, jeg kan forsikre om at det er ikke fra meg. Hvis jeg kan få tenke høyt her, så kunne jeg ønske at enhetslederen heller brukte tiden på å kontrollere at byggearbeid på nabotomten er i henhold til byggetillatelse. Jeg kan informere om at det er det ikke (denne gangen heller).

Utover dette, så undrer jeg meg over hva enhetsleder ønsket å formidle i punkt 19? At jeg benyttet min klagerett? At jeg ikke forstår at jeg bor i et byggefelt? At dere har brukt mye tid på denne saken på grunn av meg? Hvis man inntar et annet perspektiv, så ville man kanskje sett at hele saken kunne vært unngått dersom den første byggesøknaden ble behandlet på korrekt måte.

Jeg er hverken jurist, ingeniør eller arkitekt, og jeg er ydmyk for at saksbehandlere hos kommunen har faglig kompetanse til å vurdere byggesøknader. Det som likevel er klart, er at man trenger ikke høgskole eller universitetsutdanning for å behandle folk med respekt. I denne saken trenger du kun synssans for å se at det som skjer i Breidablikk nå, ikke er greit.

Under kan man lese min klage på byggetillatelse. Punktene i klagen er det juridisk rådgiver ikke fant nødvendig å begrunne til meg.

KLAGE PÅ TILLATELSE TIL TILTAK – SAMT SØKNAD OM UTSETTELSE AV GJENNOMFØRING AV VEDTAKET TIL KLAGEN ER AVGJORT.

Klagen begrunnes med følgende:

 • Vedlegg til søknad datert 19/3 er ikke forelagt naboer
 • Tillatelsen er gitt på uriktige opplysninger:
 • Gjennomsnittlig terrenghøyde i området er IKKE + 7,8 m
 • I tillatelsen opereres det med ulik høyde på støttemur fra 1m – 1,5m.
 • «plassering av bygningen på kote 4+ ville måtte medføre en massiv utsprengning av tomta, og gjort regulert atkomst umulig. Det ville også vært et behov for å etablere en egen pumpestasjon på tomta for avløp». Disse opplysningene er ikke dokumentert, det er kun utbyggers påstand.
 • «den prosjekterte høydeplasseringen og opparbeidelsen av tomta har et masseregnskap som går nærmest i null. Det vil ikke være behov for å tilføre eiendommen fyllmasser, kun små mengder masser for drenering og avretting».

Jeg har bodd i området i 4 år, og vet meget godt hvordan terrenget så ut FØR utbygger kom med sine maskiner og sprengstoff. Terrenget på eiendommen var på samme høyde som min eiendom, med unntak av en smal bergrygg som strakte seg til midt på eiendommen.

Utbygger har allerede utført massiv utsprengning av tomten, for deretter å bruke massene til å planere og bygge opp eiendommen. Det er i tillegg tilført store mengder grus.

Utover dette har utbygger også sprengt bort terreng som ligger på nabotomt- og friareal.

 • Hovedregelen i tettbygd strøk er at høydeforskjellen i forhold til opprinnelig terreng kan være maksimalt 1,5 meter. Her er forskjellen over 2,5 meter, uten at kommunen har lagt vekt på det.
 • «Ansvarlig søker har levert snitt tegninger som viser at søknaden ikke omfatter vesentlige terrenginngrep nærmere enn 4 meter fra naboeiendommene». Utbygger har allerede gjort et vesentlig terrenginngrep, og bygd opp en fylling som ligger oppå min tomtegrense, og som er 3 meter høyere enn opprinnelig terreng!!
 • «Der er bygningsmyndighetens vurdering at bygningens høydeplassering også er i tråd med bestemmelsene gitt i pbl § 29-2 om visuelle kvaliteter». I tillatelsen gis det ingen begrunning for denne vurderingen.  Er vurderingen gjort på bakgrunn av fine tegninger? Bygningsmyndigheten inviteres herved ned til byggefeltet, til min eiendom – da får man kanskje et bedre grunnlag for å vurdere de visuelle kvalitetene.
 • Jeg vil gjerne minne bygningsmyndigheten om at utbygger startet dette prosjektet med å gjøre noe annet enn det de hadde søkt tillatelse om. Med bakgrunn i dette, er naboer bekymret, og det burde kanskje flere være? Det kan vise seg å være stor forskjell fra fine tegninger til sluttresultat.
 • Merknader fra nabo XXX er ikke tatt med i saken.
 • Endringer som ønskes kom tydelig fram i merknader fra både meg og naboene. Fyllingen som allerede er opparbeidet må fjernes, og boligen må ikke bygges på annen kotehøyde enn min bolig.

Ber med dette om at klagen tas til etterretning. Ber også om at søknad om utsatt gjennomføring av vedtaket til klagen er behandlet, innvilges.

Det informeres også om at jeg vurderer å skaffe advokathjelp i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags