Mattilsynet melder 2. juli 2018 følgende:

Mattilsynet fant i 2017 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem prøver av importerte mat- og fôrvarer. Det ble ikke gjort funn av ulovlig genmodifisering i såvarer.

Påvisningene ble gjort gjennom Mattilsynets årlige overvåknings- og kontrollprogram for genmodifisering, der Veterinærinstituttet er ansvarlig for analysene. Det ble ikke påvist ulovlig GMO-innhold i de øvrige 57 matprøvene og 80 fôrprøvene, eller i noen av de elleve prøvene av importerte såvarer.

– Resultatene bekrefter at forekomsten av ulovlig GMO i Norge fortsatt er lav. Tallene avviker ikke vesentlig fra tidligere års undersøkelser, sier Inga Torp Nielsen, programkoordinator i Mattilsynet.

I Norge er det ikke tillatt å omsette eller markedsføre mat eller fôr som er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer uten godkjenning fra Mattilsynet. Det er per i dag ingen godkjente genmodifiserte mat- eller fôrvarer i Norge.

I 2017 ble det funnet ulovlig høyt innhold av EU-godkjent genmodifisert soya i tortillalefser fra USA, vegetarburger fra Malaysia og tørkede soyabønner fra Thailand, samt i smågnagerfôr fra Nederland. I tillegg ble det funnet ulovlig genmodifisert fersk, grønn papaya fra Thailand. Produktene ble trukket tilbake fra markedet i de tilfellene det ikke var utsolgt.

LES OGSÅ: Så giftig er fisk og sjømat i Norge

- Importørene må bedre importrutinene

Mattilsynets pressemelding fortsetter:

Tilsynsresultatene viser at bare fem av 35 matimportører hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter. Disse var i hovedsak store importører til industri og dagligvare.

– Dette er et betraktelig dårligere resultat enn tidligere år, og årsaken er sammensatt. Vi velger ut importører og prøver utfra risiko, og prioriterer tilsyn hos små/mellomstore og nyetablerte importører. I tillegg fokuserer vi mer på tilsyn med importørenes egenkontroll nå, enn før. Det er en effektiv metode for å øke bevisstheten om regelverket og plassere ansvaret der det hører hjemme – hos virksomhetene, sier Torp Nielsen.

Kun to av 28 importører av fôr til selskapsdyr hadde god nok internkontroll.

– Dette er en del av fôrbransjen som vi tidligere har ført lite GMO-tilsyn med, så i 2017 ønsket vi å se nærmere på denne sektoren. At mange av importørene i kartleggingen hadde mangelfulle rutiner for å sikre mot import av genmodifisert fôr, var ikke helt uventet. Importører av fôrråvarer til produksjonsdyr har blitt fulgt tett opp i mange år, og har generelt gode importrutiner og svært få regelverksbrudd, sier Torp Nielsen.

Sporforurensninger er vanlig

I 64 av de totalt 158 prøvene (41 prosent) ble det påvist spormengder av EU-godkjent, genmodifisert materiale (25 prosent av matprøvene og 59 prosent av fôrprøvene). Slike spormengder skyldes som oftest forurensning fra genmodifiserte varer under transport, håndtering eller foredling før mottak i Norge. Regelverket tillater inntil 0,9 % sporforurensning av EU-godkjent genmodifisert materiale hvis den er utilsiktet eller teknisk uunngåelig.

Om GMO-tilsyn

Målet med overvåknings- og kontrollprogrammet er å sjekke om importørene følger det norske regelverket for genmodifiserte produkter, og hvert år kontrolleres forekomsten av ulovlig GMO-materiale i mat, fôr og såvarer. Det tas stikkprøver av varer der risikoen for å finne genmodifisert materiale er størst. I tillegg vurderes produktdokumentasjon som et tilsyn med importørenes internkontroll.

Programmet er et samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet er ansvarlig for analysene.

Alt dette er ifølge Mattilsynets egen pressemelding.

Dette sjekket Mattilsynet:

Mat: Det ble tatt ut prøver av importerte matvarer som inneholdt mais, soya, ris og papaya. Soya og mais er de artene som dyrkes og omsettes i størst omfang genmodifisert på verdensmarkedet. Mange sorter genmodifisert mais og soya er godkjent som mat og fôr i EU. Ingen varianter av ris eller papaya er EU-godkjent, men påvises jevnlig ved kontroller.

Fôr: Det ble tatt ut prøver av importert fôr med innhold av soya, mais og/eller ris til selskapsdyr (hund, katt, gnager, fugl) og villfugl. Det ble også tatt ut noen prøver av importert soya-, mais- og rybs-/rapsprodukter til bruk i fôr til produksjonsdyr (landdyr og fisk).

Såvarer: Det ble tatt prøver av importerte såvarepartier med mais og rybs/raps som ikke hadde tilstrekkelig dokumentasjon på fravær av GMO.

Internkontroll: Det er viktig at virksomhetene arbeider systematisk for å ha en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter. Tilsyn med virksomhetenes internkontroll gjennom stikkprøvekontroll av dokumentasjon på fravær av genmodifisert materiale i produktene som prøvetas, er en del av programmet.

LES OGSÅ: Færre vil utdanne seg til bonde – men flere vil jobbe med dyr og planter