(Vest-Lofoten Næringsforening vil i tre artikler fremheve noen faktaopplysninger om hvorfor ny flyplass i Lofoten er anbefalt. Artiklene er i hovedsak basert på utredningen fra Avinor og Statens Vegvesen).

FLYPLASSLØSNING SOM STYRKER LOFOTEN (art. 2)

Luftfart og miljø/klima

I forhold til andre transportsektorer har luftfarten gode resultater på miljøområder som støy, arealbehov og lokal forurensing. Den store utfordringen i dag er knyttet til klimautslipp.

På klimaområdet er det mange tiltak på gang. Det pågår et intenst arbeide for å utvikle mer klimavennlige fly. Bransjen har formulert ambisiøse målsettinger for de neste 5-20 årene og innser at klimatiltakene haster. Det er mange prosjekter innen områder som biodrivstoff, hydrogen, syntetisk fuel og elektriske fly. På kort sikt (i løpet av 5-10 år) er det realistisk å forvente at bruk av el-fly på kortere strekninger i Norge påbegynnes. For eksempel planlegger Widerøe å ta i bruk mindre fly innen 2025 og deretter noe større regionale fly innen 2030. Det tar noe lengre tid med full implementering på store fly men retningen vil være den samme. Bærekraftig biodrivstoff er allerede i bruk, men foreløpig i beskjeden skala.

Det er usikkert hvor fort utviklingen går, men det forventes at tiltakene starter i løpet av få år.

I Norge er ca. 80% av trafikken knyttet til flyplassene til de 4 største byene. Flyplasser som Leknes og Svolvær har i sum mindre enn 0,5% av trafikken. Lofoten må likevel ta sin del av klimajobben og innovative forsøk med el-fly og biodrivstoff er mulig og ønskelig.

Myndighetene bør benytte mulighetene til å utvikle Norge som et foregangsland på området klima og luftfart og gjerne bruke Lofoten som en pioner i arbeidet.

I rapporten fra Avinor og Statens Vegvesen konkluderes det med at det er liten forskjell på klimaeffekten av de ulike alternativene. En storflyplass på Leknes med nedkortet E-10 mellom byene Svolvær og Leknes er et relativt nøytralt prosjekt i sum. Ulike faktorer drar i forskjellig retning:

  • Det er en klar gevinst i å fly direkte. Leknes - Oslo gir 10-15% mindre klimagassutslipp pr passasjer enn en reise via Bodø.
  • Økt flytrafikk på grunn av bedre tilbud vil øke utslippene
  • Kortere tilbringerreiser gir mindre utslipp fra biler. Derfor er mindre trafikk til Evenes gunstig mens økt/ lengre tilbringertrafikk mellom Vågan og Leknes virker motsatt
  • En storflyplass vil også kunne håndtere mindre (el)fly.

Når det gjelder flystøy er dagens rullebane på Leknes utfordrende ved at den er lokalisert tett på Leknes sentrum. Den nye rullebanen vil legges noe lengre unna, men trafikkeres delvis med større fly. I følge Avinors beregninger i rapporten vil foreliggende konsept føre til at 36 boliger kommer innenfor gul støysone (noe støy, men boliger kan være mulig) og 1 bolig innenfor rød sone. Dette skal imidlertid optimaliseres videre og en har ikke fullstendige svar før nye støysonekart er utarbeidet basert på endelig lokalisering. Det er, uansett, viktig å unngå etablering av nye boligområder som kan skape fremtidige konflikter.

Arealet som berøres av ny flyplass er i rapporten beregnet til ca. 895 daa, hvorav 297 daa er dyrka mark, 568 daa er myr/jordet fastmark og 30 daa er boligeiendommer. Kun en bolig ligger innenfor rød sone. (må flyttes) Å ta dyrkbar mark er en utfordring, som gjør at man må se på alternative dyrkbare arealer.

Gjennom flyttingen av flyplassen blir dagens flyplassareal frigjort til nye aktiviteter som byutvikling på Leknes. Dette er hittil ikke vurdert nærmere. Mulighetene gjelder også arealet ved Svolvær lufthavn, som har potensiale for annen aktivitet etter at flyplassen er lagt ned.

Les også

– Flyplassløsning som styrker Lofoten

Les også

- Flyplass og E10 – gjennomslag eller passitivitet?

Les også

Remi Solberg (Ap) svarer Håvard Horn (H): – Bedre sent enn aldri

Les også

- Ordføreren feilinformerer befolkningen