Svar fra grunneiere: – Fin natur og kystlinje kan bli ødelagt for all framtid

Andre Arctander.

Andre Arctander. Foto:

Av

Dette er en respons til leserinnlegg fra medlemmer av Vestvågøy kommunestyre 2. juni. Innlegget hadde tittelen «Arealplan til sorg og glede».

DEL

MeningerVestvågøy kommune har kommet med et forslag til ny arealplan for hele kommunen. Denne planen ble lagt ut for høring på kommunens internettside i mars. Planen ble behandlet i kommunestyret like før, og etter høringsperioden er over 3. juni 2019 er det planlagt å vedta dette i kommunestyret til høsten. 

I denne planen foreslås det å omregulere et område på 734 dekar fra Gjerstadneset til Skarsjyen til næringsområde med den hensikt å bygge ny havn for cruiseskip (med referanse til artikkel om Søren Fredrik Voie i Lofot Tidene 4 juni, 2019).   I dag er dette området regulert til Jordbruk, Natur & Friluftsområde (med spredt boligbygging tillatt noen steder). 

I verste konsekvens kan dette føre til at grunneiere mister råderett over sine eiendommer hvis disse blir båndlagt til framtidig næringsområde. Siden det er kommunen som ønsker næringsvirksomhet og ikke grunneierne, vil kommunen i neste omgang ønske å forhandle om kjøp fra grunneier, med trussel og ekspropriering i bakgrunn. 

Dette har mildt sagt skremt de 28 grunneierne i området, og i samråd ble et saklig og høflig protestbrev forfattet og sendt til alle medlemmer av kommunestyret i mai 2019. I dette brevet argumenterte vi for vårt syn på saken og ba politikerne om ikke å vedta den foreslått arealplanen i kommunestyret til høsten 2019. Vi er redde for at en foreslått plan som ikke har fått protester i høringsperioden kan ble vedtatt enstemmig «som foreslått». 

I etterkant av dette har det blitt en «folkeaksjon» som har skapt mye engasjement på sosiale medier, ikke bare fra grunneiere, men også fra flere hundre andre som synes dette forslaget blir feil. 468 protester er kommet inn på et opprop, signaturer har blitt sendt samlet til kommunen. Over 100 personer har personlig sendt protest på mail til postmottaket hos kommunen. Lokale aviser har beskrevet saken på en stort sett en saklig og nøytral måte. Folk har gått i protestmarsj utenfor rådhuset.

Dessverre har det blitt sagt ufine ting i sosiale medier av enkelte, noe som vi grunneiere også beklager, men som vi ikke kan stilles ansvarlig for. Vi synes imidlertid at det er synd at leserinnlegget fra politikerne drar dette fram som en hovedsak og bruker dette til å framstille de som har protestert som useriøse og uhøflige. Istedenfor blir politikere og de som har framsatt dette forslaget gjort til offer.

Les politikernes innlegg her: Arealplan til sorg og glede.

Det som er viktig i denne saken er:

  1. Et stort område på 734 dekar (1 dekar = 1000 m², litt større enn 1 mål som er 984 m²) vil bli omgjort fra Landbruk-Natur og Friluftsområde (LNF-område). Fin natur og kystlinje kan bli ødelagt for all framtid.
  2. Råderett over privat grunn blir fratatt grunneierne, som også vil lide store økonomiske tap (om området blir overtatt ved tvangssalg eller ekspropriert).
  3. Foreslått endring er overhodet ikke i henhold til Nasjonal, Regionale og Kommunale forventninger og retningslinjer når det gjelder klimautslipp, forurensning og bevaring av kystlinje. Skal vi nå klimamålene, har vi ikke plass til en næring som er basert på høye klimagassutslipp, som tar opp areal som kan brukes bedre, og som forurenser lokalt

Så til en oppklaring av de påstander som ble påstått i leserinnlegget fra politikerne.

Påstand: «Det hevdes at det er planlagt 1000 da industri og 1200 boliger på̊ Gjerstadneset»

Fakta er at i Saksfremlegget som kommunestyret fikk framlagt i mars da forslag til arealplan skulle godkjennes, ble det oppgitt en netto økning på 284 dekar i næringsområde for hele Vestvågøy (referanse til søylediagram i Saksframlegg). Området Gjerstadneset-Skarsjyen ble ikke nevnt spesifikt. Faktisk areal økning for området Gjerstadneset-Skarsjyen alene er 734 dekar. Total økning av næringsområde for hele Vestvågøy er på 1018 dekar. Dette er dokumentert i andre saksdokumenter som ble lagt ut for høring, nemlig i dokument «Planbeskrivelse: Kommuneplanens arealdel 2019-2031».

Det er videre ikke beskrevet i noen av saksdokumentene som er lagt ut til høring hva planlagt næringsområde fra Gjerstadneset til Skarsjyen skal brukes til. Blant over 1000 sider saksdokumenter kunne vi grunneiere kun finne små spor av «havn» og «cruisehavn». Dette fant vi i dokumentene «Planbestemmelser med retningslinjer, Kommuneplanens arealdel 2019-2031, seksjon 3.8» og i «Medvirkningsrapport: Vedlegg 1 Innspill og vurderinger fra Folkemøter i 2018 Ballstad». Vi må derfor innrømme at våre antakelser om cruisehavn er basert på spekulasjoner etter å ha lest over 1000 sider saksdokumenter. En så stor endring som har så store negative konsekvenser burde vært bedre forklart og dokumentert i planbeskrivelsen. 

1200 boliger på Gjerstadneset er egentlig en ganske morsom sak. I et forsøk på å gi folk et bilde av hvor stort areal 734 dekar egentlig er, har en person på sosiale medier fleipet med at det er tilsvarende et areal som 1200 bolig tomter, på ca. 611 m² hver (611 m² x 1200 tomter = 734000 m² = 734 dekar). Dette har så kanskje blitt misforstått til at Vestvågøy kommune foreslår å bygge 1200 hus her. Vi beklager denne misforståelsen, men synes det er synd at kommunepolitikere bruker kommentarer fra en privat Facebook-side som sitat og får det publisert i mediene.

Påstand: Befolkningen er lurt og det burde vært sendt brev til grunneierne om forslaget. De andre ble orientert, Gjerstadnesset kom inn helt til slutt og ingen grunneiere ble orientert

Faktum er at ingen av de 28 grunneierne som har levert inn skriftlig protest sammen, var klar over denne store endringen av 734 dekar fra LNF område til næringsområde, da forslag til ny arealplan ble lagt ut i mars. Vi ble gjort oppmerksom på at planen var lagt ut på kommunens internettside ved en tilfeldighet.  

Dette handler altså om at de som var invitert på fest, ikke fikk invitasjonen, kommunikasjon med andre ord. En Facebook-side til «Gravdal Opp og Frem» representerer ikke grunneierne det her gjelder, og mange av oss har aldri vært medlem av denne siden.

Allikevel har kommunen valgt å bruke denne Facebook-gruppen som kommunikasjonsplattform til grunneierne som blir berørt. Det er synd å si, men de fleste av oss surfer heller ikke på Vestvågøys kommunes internettsider daglig. Flere av grunneierne bor ikke på Vestvågøy.

Ved å kontakte fem grunneiere på telefon eller ved god gammel brevpost som brukes ved innkreving av eiendomsskatt, hadde man dekket over 95 prosent av de 734 dekar det er snakk om å omregulere. Ikke 5000 brev som det hevdes i leserinnlegget til politikerne. Folkemøtene som ble avholdt hadde dårlig oppmøte og den desidert største arealendringen i planen med store negative konsekvenser ble ikke nevnt på møtene (så langt vi kan se av møtereferater blant høringsdokumenter).

Det at noen har hevdet at forslaget om å regulere Gjerstadneset-Skarsjyen til næringsområde kom inn i tolvte time, er også en spekulasjon (eller logisk slutning) fra vår side. Dette fordi forslaget ikke er nevnt i over 1000 sider av saksdokumenter som ble lagt ut til høring. Saken ble heller ikke tatt opp på folkemøter. Da kan det være logisk å tenke at innspillet kom inn helt på slutten av prosessen, etter at saksdokumenter var skrevet og folkemøter avholdt. Beklager om vi har tenkt feil.

Til slutt, vi må huske at ingen egentlig har feil. Den andre part har bare ikke sett saken fra motpartens side. Dette med å se en sak fra begge sider avhjelpes med god kommunikasjon og dialog. Jeg føler at vi er på rett vei og vil finne en god løsning til slutt, på en høflig og sivilisert måte!

Artikkeltags