Mange som nylig har mottatt faktura på eiendomsskatt fra Vestvågøy kommune er blitt overrasket over stor økning. Denne økningen kommer som følge av tre kommunestyrevedtak:

1) Vedtak om retaksering i juni 2019. Omtaksering av eiendommene ble gitt virkning f.o.m. 2020. Høyre v/undertegnede foreslo å ikke foreta slik omtaksering, men fikk kun støtte av Frp.

2) Budsjettvedtak i november 2019. Sum eiendomsskatt ble økt fra 23 mill. i 2019 til 26,5 mill. i 2020. Høyre v/Håvard Horn foreslo å fjerne denne økningen, men ble nedstemt.

3) Skattesats for eiendomsskatt 2020 ble vedtatt på sist avholdte kommunestyremøte 18. februar. Kommunen oppnår de budsjetterte kr 26,5 mill. gjennom drastisk økning av taksten på eiendommene, selv med en reduksjon i skattesatsen fra 7 til 3 promille. Bunnfradraget ble holdt uendret på kr 50.000.

Denne endringen i skatteberegningen har medført betydelig økt eiendomsskatt for mange borgere, og noe mindre økning for andre. Endringen har også gjort det mulig å øke skattesatsen ytterligere på senere tidspunkt inntil det tak staten har fastsatt, som er 5 promille for bolig/fritidseiendommer og 7 promille for næringseiendommer og ubebygde eiendommer. Dog er det i den borgerlige regjeringserklæringen bebudet at makssatsen for bolig/fritidseiendommer skal reduseres til 4 promille.

På det sistnevnte kommunestyremøte foreslo Høyre v/undertegnede å redusere eiendomsskatten i forhold til rådmannens forslag med kr 4,5 mill. i 2020, dette gjennom å øke bunnfradraget for boliger til kr 250.000. Inndekningen var å øke skatteanslaget tilsvarende, fordi senere års erfaringer har vist mer faktisk skatteinngang enn budsjettert. Frp foreslo å redusere skattesatsen til 1,75 promille og dermed ca. 11 mill. i reduksjon, men uten forslag til inndekning. Dette forslaget mente Høyre var for drastisk. Vi var tross alt kommet et stykke inn i budsjettåret, og kommuneøkonomien er ikke spesielt god. Fra venstre flanke foreslo SV/MDG/Rødt å øke skattesatsen fra 3 til 5 promille (men uendret bunnfradrag), noe som ville medført et kraftig innhogg i folks privatøkonomi.

I tråd med vanlig kutyme for voteringsrekkefølge, der det mest ytterliggående forslaget skal behandles først, startet voteringen med SV/MDG/Rødts forslag. Dette forslaget, som hadde størst kronemessig forskjell vis-avis rådmannens forslag, fikk kun disse partienes 4 stemmer. Men i den videre voteringsprosedyre ble ikke den nevnte kutyme anvendt (helt sikkert ved en glipp), idet Høyres moderate forslag ble behandlet før Frps mer ytterliggående sådanne. Høyres forslag falt mot ni stemmer fra H, SV, MDG, Rødt og halve KrF. Denne sekundære støtten fra SV/MDG/Rødt kan forklares med at Høyres forslag hadde en sosial profil fordi økt bunnfradrag er lik for alle, uansett verdi på eiendommen. Deretter ble det votert over Frps forslag som kun fikk Frps 5 stemmer. Men med korrekt voteringsrekkefølge er det vel nærliggende å anta at Frp hadde stemt for Høyres forslag etter at deres eget hadde falt, fordi Høyres forslag tross alt medførte en markant reduksjon i eiendomsskatten. I så fall kunne Høyres forslag ha samlet et stort mindretall på 14 representanter! Men vedtaket som sådan ville jo uansett blitt det samme, selvfølgelig.

Etter at Ap og Sp hadde stemt ned de øvrige nevnte forslag fikk ordfører Remi Solberg (Ap) enstemmig tilslutning til et tilleggsforslag om å innen 1. november få utredet modeller for eiendomsskatt som gir sosial profil. Kanskje litt inspirert av Høyre? I så fall bare hyggelig! Men uansett – Høyre mener at det mest sosiale ville vært å fjerne eiendomsskatten helt i Vestvågøy kommune. Høyre vil derfor fase ut eiendomsskatten så snart som mulig, dog på en gradvis og ansvarlig måte.

Med vennlig hilsen

Trond Handberg, 1. vara kommunestyret, Vestvågøy Høyre