Man har sett i avisene den siste tiden forskjellige og forståelige reaksjoner på Vestvågøys kommunes nye alternativ for å inndrive mere skatt fra sine innbyggere. Det er et ordtak som heter å gi med den ene hånden og ta med den andre, men i tilfellet med den «nye» eiendomsskatten føles det nok for innbyggerne ute på bygda som om Vestvågøy kommune tar med begge hendene, og tar med monn og uten samvittighet. Selv har jeg lagt inn klage på dette da det for min eiendom ble utskrevet en skatt med økning på 83%. Dette er jo for småtteri å regne når en ser at noen oppsittere i Nord-Borge har fått økning på nesten 900%.

Vi kan vel ikke forvente at en instans som en kommune skal ha samvittighetskvaler, men vi vet jo at det er mennesker som styrer og steller denne instansen. Jeg og de mange ute i geografien lurer på hvordan det føles under skjorta på dem som har ansvaret. Er det noen som vedkjenner seg dette ansvaret eller er det som vanlig å finne en syndebukk på andre hold?

I min klage til kommunen henviste jeg til Eiendomsskattelovens bokstav. Jeg synes de punktene jeg henviste til var klar tale, men kommunens folk må tolke det annerledes eller ha hjemmel til å omgås disse punkt. Det er sikkert av almens interesse å få dette klargjort så derfor tar jeg dette opp via avisen med en utfordring til Vestvågøy kommune om å gi en forklaring her.

Under § 8A-4 som gjelder kontorjustering av verdien på en eiendom står det: (2) Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det opphavlege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa, (o.s.v.)

Tanken bak denne lovens bokstav mener jeg må være å ivareta skattyterens interesser slik at vedkommende ikke skal bli pålagt en uforholdsmessig kostnadsøkning fra år til år. Jeg mener dette bør gjelde uansett. Og i den vanlige hverdag er det lover og regler, samt moral og etikk som hindrer oss i å øke prisen på varer og tjenester ukritisk. Hvordan rimer dette da med 800 – 900%.

Jeg er klar over at her vil kommunens representant «svinge unna» og hevde at Vestvågøy kommune har gått bort fra dette med kontorjustering og gått over til allmenn taksering. I så henseende brukes da skattevesenets takster på boliger. M.a.o et nytt utskrivningsalternativ.

Men da må den samme representant forklare følgende: Jeg tar utgangspunkt i §10 som skulle være grei å forstå og hvor det står:

Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av eigedomsskatt for det komande skatteåret.

Videre under § 13 som omhandler lovlig størrelsesorden på skatten og med kun 0,1% det første året kommunen skriver ut skatt står det i andre ledd:

Ved første gongs utskriving på bustader og fritidsbustader som følgje av overgang til nytt utskrivingsalternativ skal skatten for slik eigedom vere kr 1 for kvart kr 1 000 av takstverdet. Reglane i første leden andre punktum flg. gjeld tilsvarande.

Hvilket finurlige krumspring bruker da Vestvågøy kommune når det kan skrives ut en skatt med en størrelse på 0,3% eller omskrevet «kr 3 for kvart kr 1000 av takstverdet»

Jeg imøteser svar på dette fra en som kan lovens bokstav og vet om smutthullene.

Les også

Leserinnlegg: Eiendomsskatten i Vestvågøy til ettertanke

Les også

Eiendomsskatt – en oppklaring om boligverdier