Kommunen svarer på påstander om ulovlig husbygging

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et leserinnlegg redegjør Linda Amundsen for sin oppfatning av en uenighet om byggehøyde på hennes nabotomt i Breidablikk, og behandlingen av klagen på denne. Vestvågøy kommune respekterer fullt ut Amundsens rett til å ha sin subjektive oppfatning av prosessen, men vi kan ikke la påstandene om at det tillates bygging i strid med plan- og bygningsloven og reguleringsplanen for området få stå uimotsagt. Vi redegjør derfor for hele saksgangen her:

 1. Området er regulert til boligformål. Reguleringsplanen angir bl.a. maksimal mønehøyde over gjennomsnittlig ferdig planert terreng og gesimshøyde  over ferdig gulv, men angir ikke hvilken eventuell kotehøyde for hvor det kan bygges.
 2. Både Amundsens og Magnussens eiendom ligger innenfor regulert område.
 3. Magnussen fikk byggetillatelse 07.05.2018.
 4. Vedtaket (byggetillatelsen) ble påklaget av Amundsen.
 5. Klagen ble behandlet på ordinær måte. Klager ba ikke om oppsettende virkning/utsatt iverksettelse.
 6. I forbindelse med klagen ble det fra kommunens side avdekket at grunnlagsmaterialet for byggetillatelsen ikke var fullstendig. Det ble varslet til utbygger at kommunen vurderte å kalle tilbake tillatelsen.
 7. I vedtak av 10.08.2018 ble byggetillatelsen opphevet. Kommunen vurderte at tiltaket skulle søkt om tillatelse til vesentlig terrenginngrep fordi plassering/høyde i terreng ikke fremkom av tegningene til søknaden og fordi fylling kom for nær naboens eiendom.
 8. Amundsen m.fl. klage ble behandlet av forvaltningsutvalget 18.09.2018. Klagen ble avslått fordi tiltaket var i samsvar med reguleringsplan.
 9. Samtidig ble klage over at kommunen trakk byggetillatelsen behandlet og gitt medhold. Forvaltningsutvalget begrunnet vedtaket med at det indirekte var gitt tillatelse til terrenginngrep.
 10. Fylkesmannen behandlet saken med tilbakemelding til kommunen om at det ikke forelå noen byggetillatelse. I tilknytting til forvaltningsutvalgets vedtak ga Fylkesmannen uttrykk for at det var mangelfullt og at det ikke var mulig å se hva det var gitt tillatelse til og at det manglet hjemmel.
 11. Fylkesmannen ga videre uttrykk for at administrasjonens vedtak om byggetillatelse var bygget på uriktig/mangelfullt grunnlag når det gjaldt kotehøyde, utfylling og terrenginngrep. Vesentlige terrenginngrep i form av fylling og planering må fremgå av situasjonskart/terrengprofil med gamle og nye terrengprofiler. Disse må følge med nabovarselet.
 12. Fylkesmannen sendte deretter saken tilbake til kommunen for behandling.
 13. Ny søknad om byggetillatelse med korrekte tegninger som anga kotehøyde og avstand til nabo ble mottatt 20.02.2019. Amundsen hadde gitt merknader til tiltaket. Merknadene gjaldt kotehøyde og terrenginngrep.
 14. Byggetillatelse ble gitt 21.03.2019 fordi søknaden oppfylte kravene til slik søknad, terrenginngrep var angitt og var i samsvar kravene etter forskrift. Tiltaket var i samsvar med reguleringsplan. Amundsens merknader ble vurdert. Etter opplysningene i søknaden er Amundsens merknader om terrenginngrep delvis imøtekommet ved at fylling mot hennes eiendom trekkes tilbake og gjøres i samsvar med kravene etter forskrift. Endelig resultat må vurderes når byggearbeidene er avsluttet. For øvrig fremstår kravet om å senke hele tomten som uforholdsmessig ovenfor bygger. Det er ikke oppgitt noe rettslig grunnlag for kravet.
 15. Amundsen fremsatte klage på vedtaket 31.03.2019. Anførslene var i det vesenlige de samme som tidligere, tap av sol og utsikt og terrenginngrep inntil og over hennes eiendom.
 16. Amundsen krevde at bygging ble utsatt inntil klagesaken er endelig avgjort.
 17. Administrasjonen vurderte kravet om oppsettende virkning avveid mot husbyggers interesse og hvilket utfall klagen mest sannsynlig ville få. Kravet ble avslått, men vil følge saken til Fylkesmannen.
 18. Byggetillatelsen bygger på de tegninger mv. som er innsendt. Kommunen kan ikke vente til bygget er ferdig for å vurdere om planene er fulgt. Dette vil eventuelt bli behandlet gjennom ytterligere krav og pålegg fra kommunens side.
 19. Amundsen har hittil fått sine innvendinger vurdert i fire, snart fem omganger før de sendes til fylkesmannen. I alle vurderingene har vi konkludert med det samme. I et regulert område må du være forberedt på at det blir bygget innenfor området og i samsvar med plan. Hvis du vil ha beskyttelse for dine spesielle verdier må du ivareta disse enten under arbeidet med planbestemmelsene eller i kontrakt med utbygger i form av hefte på eiendommene. Hva hun har blitt forespeilet eller har forventninger om, er ikke beskyttet, - hun har risikoen for egne forventninger. Sol og utsikt er ikke et rettsbeskyttet gode.

Innlegget til Linda Amundsen:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken