Helse og omsorgssektoren i Vestvågøy kommune skiftet i sist kommunestyremøte navn til Helse og Mestring, et navn som gir en tydeligere beskrivelse av hensikten med våre tjenester, som naturligvis fortsatt også skal inkludere god omsorg. Som kommunalsjef ser jeg at Norsk Sykepleierforbund (NSF) og ledelsen av sektoren i hovedsak har en omforent forståelse av utfordringsbildet framover. Antallet personer over 80 år vil mer enn dobles fram til 2050, mens personer i yrkesaktiv alder vil være uendret. Dette krever at vi tenker nytt både om hvor og hvordan vi gir tjenester, og hvordan vi best mulig skal bruke den gode fagkompetansen som våre ansatte har.

For å møte denne utviklingen er vi i gang med flere prosesser, hvorav to av dem berøres av NSF sitt innlegg. Den ene prosessen har vurdert muligheter for utbygging av flere omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg. Her har konsulentselskapet WSP vært engasjert. Ett av deres alternative forslag er å bruke Lekneshagen som institusjonsomsorg, samtidig som to etasjer av Vestvågøy sykehjem endres til omsorgsboliger. Vi presiserer at dette fortsatt er et forslag, ikke noe som er vedtatt. Forslaget er presentert for politikerne, og i møter der også hovedtillitsvalgt for sykepleieforbundet har deltatt. Den andre prosessen vurderes nye organiseringsmodeller av tjenesten. Her er ledere, berørte ansatte, tillitsvalgte og verneombud med i arbeidet. Ulike arbeidsgrupper vil legge fram fordeler og ulemper ved ulike alternativer før jul, før de endelige beslutninger tas etter nyttår etter drøfting med arbeidstakerorganisasjonene. Resultatet som framlegges, vil bli kommunisert ved samme og felles informasjon til alle enheter i Helse og Mestring.

Vi ser fram til et aktivt og utviklende samarbeid i disse prosessene, hvor NSF og øvrige arbeidstakerorganisasjoner er viktige talerør for de ansatte, og slik også bidrar til en helt nødvendig omstilling for å møte utfordringene de kommende årene på en slik måte at vi sikrer innbyggerne kunnskapsbaserte helsetjenester.

Les også

- For mange pasientgrupper er det ikke et alternativ å bo hjemme i livets siste fase