Her er PFUs uttalelse:

«Lofot-Tidende publiserte en nettartikkel med tittelen «Stor ståhei da skolelederen fyrte av en «kinaputt» innendørs: - Virker ikke veldig farlig, men hendelsen er ikke akseptabel».

Klager er den omtalte skolelederen, som mener artikkelen inneholder en rekke feil. Han reagerer på manglende kildekritikk og at han ikke fikk nok tid til å svare på spørsmålene. Han har beklaget hendelsen, men mener artikkelen er svært belastende for seg og sin familie, siden han også blir omtalt med fullt navn. Klager mener det ikke er grunnlag for å skrive at det var «stor ståhei» rundt hendelsen. Det anføres at avisen og dens kilder har en politisk agenda mot ham.

Lofot-Tidende avviser brudd på god presseskikk, og henviser til at avisen hadde flere kilder. Avisen mener den gjorde det den kunne for å få klagers versjon før publiseringen, og at man også kontaktet rådmannen i kommunen, som bekreftet hendelsen etter å ha vært i kontakt med klager. Redaksjonen avviser klagers påstand om at både kildene og avisen har en politisk agenda mot ham.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kan ikke se at det i tilsvarsrunden er dokumentert eventuelle bakenforliggende motiver for publiseringen.

Utvalget mener den omtalte hendelsen ikke var av en så alvorlig karakter at Lofot-Tidende burde tatt større hensyn til klager, jfr. punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om å vektlegge saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Lofot-Tidende tok nødvendige forbehold i teksten og fremstilte ikke klager på en unødvendig belastende måte. Slik utvalget ser det var det ikke mulig å omtale en hendelse som inkluderte stedfortredende rektor uten at alle ville vite hvem det var. Bruken av navn må derfor aksepteres.

Den som blir utsatt for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få mulighet til å imøtegå opplysningene i samme publisering, jfr. VVP 4.14. Klager ble forsøkt kontaktet både på SMS, Messenger og epost uten at han svarte. I eposten, som ble sendt klager ett døgn før publisering, ble klager forelagt de konkrete beskyldningene i artikkelen. Utvalget mener avisens forsøk i dette tilfellet var tilstrekkelig. Beskyldningene var ikke av spesielt alvorlig karakter, og klager fikk muligheten til å komme med sine kommentarer til hendelsen.

Utvalget kan forstå at klager opplever publiseringen som belastende. PFU vil likevel peke på at Lofot-Tidende samme formiddag publiserte ytterligere to artikler, som begge nyanserte hendelsen. I den ene sa en elev at «kinaputt»-episoden bare var moro og i den andre ble en lærer ved skolen sitert på at foreldrene som var avisens kilder, hadde en agenda mot stedfortredende rektor.

Etter utvalgets mening sørget Lofot-Tidende derigjennom for nødvendig kildebredde før publiseringen, slik VVP 3.2 krever.

Lofot-Tidende har ikke brutt god presseskikk».